Projecten pagina 2 | Dapp
settings-icon meer inzicht meer inzicht en beweging in je fabriek? +31(0)345 50 52 56
Dapp

pro­jec­­­­ten

Sinds de op­rich­­­­ting van Dapp zijn er al vele pro­jec­­­­ten met suc­­­­ces ge­re­a­­­­li­­­­seerd. On­­­­der­staand vind je een over­zicht van en­­­­ke­le in­­­­­­­te­res­san­­­­te re­­­­fe­ren­­­­tie­pro­jec­­­­ten die wij af­­­­­­­ge­rond he­b­­­­ben.

0

gerealiseerde projecten in zuivel

0

gerealiseerde projecten in AGF & food ingredients

0

gerealiseerde projecten in food & beverage

0

gerealiseerde projecten in non-food & logistics
Masterplan & Realisatie nieuwbouw gekoeld warehouse Konings Dapp

Mas­ter­plan & Re­a­li­sa­tie nieuw­bouw ge­koeld wa­re­hou­se Ko­nings

Ko­nings-Zui­vel heeft Dapp ge­se­lec­teerd om hun nieuw­bouw­pro­ject te be­ge­lei­den. Ko­nings-Zui­vel im­por­teert zui­vel­pro­duc­ten uit ver­schil­len­de Eu­ro­pe­se lan­den en ver­markt deze bij ver­schil­len­de par­tij­en in én bui­ten Ne­der­land. Zo wor­den er, naast an­de­re ac­ti­vi­tei­ten, zui­vel en an­de­re koel­ver­se pro­duc­ten aan de grote Ne­der­land­se su­per­mark­ten ge­le­verd.

Vast­goed­ont­wik­ke­laar WDP kreeg de op­dracht een com­pleet nieuw DC van ca 10.000m2 te bou­wen op een nieuw te ont­wik­ke­len lo­ca­tie in Bleis­wijk, ter hoog­te  van de krui­sing van de HSL en de A12. Het ge­bouw dien­de een ge­koel­de op­slag te krij­gen met een grote ex­pe­di­tie­ruim­te. Het ge­bouw zou moe­ten wor­den op­ge­le­verd vol­gens hoog­waar­di­ge duur­zaam­heids- en ener­gie-eisen (BREEAM Very Good). Het DC kreeg een hoog­te van ca. 12 meter (ge­lijk aan 5 pal­let­la­gen). Dapp heeft  de ge­he­le re­a­li­sa­tie (en­gi­nee­ring, lo­gis­tie­ke infra en bouw + tech­niek) met een spe­ci­a­lis­tisch pro­ject­team ge­leid. Naast de pro­ject­ma­na­ger be­stond het team uit spe­ci­a­lis­ten uit het be­stand van Dapp. Deze spe­ci­a­lis­ten heb­ben ken­nis op het ge­bied van kwa­li­teit & cer­ti­fi­ce­ring, lo­gis­tiek, bouw, kli­maat­tech­niek & ener­gie en elek­tra & in­stru­men­ta­tie. Ko­nings-Zui­vel heeft dan ook het ge­he­le bouw- en op­le­ver­tra­ject uit han­den ge­ge­ven en heeft haar bij­dra­gen kun­nen be­per­ken tot het op ge­zet­te tij­den af­stem­men van eisen en wen­sen ten aan­zien van plan­ning en kwa­li­teit. In feite pra­ten we hier over een 'turn-key' op­los­sing.

Ko­nings-Zui­vel is ver­huist naar een com­pleet wer­kend nieuw DC. Het Dapp-pro­ject­team heeft de op­dracht­ge­ver com­pleet kun­nen ont­zor­gen. Voor een op­dracht­ge­ver erg pret­tig als je terug kunt val­len op ex­per­ti­se waar je zelf nooit mee van doen hebt (gehad). Qua BREEAM vol­doet het ge­bouw aan de gel­den­de duur­zaam­heids­ei­sen. Dat be­te­kent bij­voor­beeld ook dat Ko­nings-Zui­vel met een BRE­AAM-NL cer­ti­fi­caat een aan­zien­lijk fis­caal voor­deel kan be­ha­len over de ge­da­ne in­ves­te­ring. Hier­naast is het ge­bouw zo ont­wor­pen dat het schaal­baar is. Mocht Ko­nings-Zui­vel de ko­men­de jaren dus­da­nig groei­en dat de hui­di­ge fa­ci­li­teit te klein wordt dan kan vrij een­vou­dig één van de zij­wan­den ver­wij­derd wor­den om een gro­te­re op­slag­ruim­te te cre­ë­ren.  

Zui­vel

meer Pro­jec­ten

Layout ontwerp en visualisatie nieuwe zuivelfabriek Dapp

Lay­out ont­werp en vi­su­a­li­sa­tie nieu­we zui­vel­fa­briek

Een grote spe­ler in de zui­vel­markt be­na­dert ons met plan­nen voor een gloed­nieu­we zui­vel­fa­briek. In deze nieu­we state-of-the-art fa­briek zul­len tech­niek, lo­gis­tiek en or­ga­ni­sa­tie het hoogst denk­ba­re ni­veau be­rei­ken. Onze klant weet dat deze ef­fi­ci­ën­te zui­vel­fa­briek een grote toe­ge­voeg­de waar­de zal heb­ben voor zijn re­tail klan­ten, die zul­len pro­fi­te­ren van een bre­der pro­duct­aan­bod en een kos­ten­voor­deel. De zui­vel­pro­du­cent wil zijn re­tail klan­ten graag over­tui­gen van deze toe­ge­voeg­de waar­de met een vi­su­a­li­sa­tie van de nieu­we fa­briek. Dapp krijgt de op­dracht met een plan te komen voor de ge­wens­te in­rich­ting en de vi­su­a­li­sa­tie van de nieu­we fa­briek uit te wer­ken. Eén van onze er­va­ren pro­ject­ma­na­gers, spe­ci­a­list in wa­re­hou­sing en sup­ply chain ma­na­ge­ment, be­ge­leidt het hele pro­ject en houdt daar­bij re­ke­ning met het pro­duct- en klant­port­fo­lio van de zui­vel­pro­du­cent. In de nieu­we fa­briek moe­ten niet al­leen de pro­duc­tie­stro­men, maar ook de lo­gis­tie­ke stro­men goed met el­kaar ver­bon­den zijn. Het­zelf­de geldt voor alle uti­li­ties, zoals stroom, water en lucht. Er moet bo­ven­dien spra­ke zijn van een lo­gi­sche flow door de hele fa­briek: van de goe­de­ren­ont­vangst tot de pro­duc­tie en de uit­le­ve­ring van het ge­reed pro­duct. Bo­ven­dien moet er vol­doen­de ruim­te wor­den ge­pland voor kan­to­ren, par­keer­plaat­sen en de laad- en los­docks. Daar­naast vindt onze klant het erg be­lang­rijk dat half­fa­bri­ca­ten en eind­pro­duc­ten door di­ver­se af­de­lin­gen met ver­schil­len­de soor­ten kli­maat­be­heer­sing be­we­gen, waar­bij pro­duc­ten ook om­ge­pakt moe­ten kun­nen wor­den. Aan onze pro­ject­ma­na­ger de uit­da­ging om er­voor te zor­gen dat deze bu­si­ness case goed wordt ver­klaard met een op­ti­ma­le vi­su­a­li­sa­tie: zowel voor de zui­vel­pro­du­cent zelf als voor zijn re­tail klan­ten. Onze pro­ject­ma­na­ger weet de ver­taal­slag van idee naar ont­werp uit­ste­kend te ver­beel­den met één plaat die meer zegt dan dui­zend woor­den. Onze klant be­grijpt de in­rich­ting van de nieu­we zui­vel­fa­briek di­rect en kan zijn re­tail klan­ten ge­mak­ke­lijk over­tui­gen van de voor­de­len en toe­ge­voeg­de waar­de. Zui­vel
Optimalisatie productielijnen aardappelproducten Dapp

Op­ti­ma­li­sa­tie pro­duc­tie­lij­nen aard­ap­pel­pro­duc­ten

Een spe­ci­a­list in verse en ge­koel­de aard­ap­pel­pro­duc­ten wil zijn af­de­ling klein­ver­pak­king op­ti­ma­li­se­ren. Het is de eer­ste keer dat hij een ex­ter­ne pro­ject­ma­na­ger in wil huren en na een zoek­tocht komt hij te­recht bij Dapp, omdat wij in­hou­de­lij­ke ken­nis com­bi­ne­ren met ken­nis van pro­ject­ma­na­ge­ment. Dapp krijgt de op­dracht de af­de­ling klein­ver­pak­king te op­ti­ma­li­se­ren met een nieu­we in­rich­ting voor de pro­duc­tie, als­me­de de tech­ni­sche aan­pas­sing en/of ver­nieu­wing van de pro­duc­tie­lij­nen. Daar­naast moe­ten de lo­gis­tie­ke stro­men wor­den aan­ge­past en de be­staan­de fa­brieks­ruim­te ver­bouwd. Onze er­va­ren pro­ject­ma­na­ger, die al vele food­pro­jec­ten met suc­ces heeft ge­re­a­li­seerd, be­ge­leidt het hele pro­ject. Het is een uit­da­gen­de klus waar­bij het pro­duc­tie­pro­ces ge­woon vol­con­ti­nu blijft draai­en. Voor het sla­gen van het hele pro­ject is af­stem­ming tus­sen alle be­trok­ken par­tij­en, zowel de in­ter­ne or­ga­ni­sa­tie als de ex­ter­ne par­tij­en, dan ook van groot be­lang. Onze pro­ject­ma­na­ger weet het pro­ject in zes maan­den suc­ces­vol af te ron­den met een inzet van een aan­tal dagen per week. De spe­ci­a­list in aard­ap­pel­pro­duc­ten is ui­terst te­vre­den met de ex­ter­ne pro­ject­ma­na­ger van Dapp, en voor ons was het een uit­ge­le­zen kans om te laten zien dat wij ook deze rol met suc­ces kun­nen op­pak­ken. AGF & Food In­gre­dients
Masterplan engineering, processing & nieuwbouw fabriek Dapp

Mas­ter­plan en­gi­nee­ring, pro­ces­sing & nieuw­bouw fa­briek

Onze klant is een am­bach­te­lij­ke pro­du­cent van dag­ver­se yog­hurt en drinks voor de re­tail­markt. Het be­drijf is door de jaren heen ge­groeid van een boe­ren­be­drijf met een melk­vee­hou­de­rij tot de pro­fes­si­o­ne­le ver­wer­ker van melk en room die het van­daag de dag is. En­ke­le jaren ge­le­den ont­stond de be­hoef­te aan een mas­ter­plan op een ge­plan­de en ge­struc­tu­reer­de ma­nier ver­ou­der­de ap­pa­ra­tuur uit te fa­se­ren en te ver­van­gen, om zich daar­mee voor te be­rei­den op de am­bi­ti­eu­ze groei­plan­nen die het be­drijf had ge­for­mu­leerd. Dapp kreeg dit jaar (2018) de vraag om dit mas­ter­plan vorm te geven. De eer­ste stap daar­in was de con­cept-en­gi­nee­ring in zijn ge­heel uit te wer­ken. Door de veel­zij­dig­heid van de klant­vraag heeft Dapp dit pro­ject be­na­derd als een  mul­ti­dis­ci­pli­nair pro­ject. Dat be­te­ken­de dat we een aan­tal werk­zaam­he­den geïn­te­greerd heb­ben en pa­ral­lel heb­ben uit­ge­voerd. Het gaat om o.a. de her­in­rich­ting van het ter­rein, de ont­wik­ke­ling van een nieuw te bou­wen pro­duc­tie­hal met de daar­bij be­ho­ren­de tech­niek. Te­ge­lij­ker­tijd de ver­van­ging van di­ver­se pro­ces­sing ap­pa­ra­tuur zoals een blen­der, de shear mixer, de Cle­a­ning in Place in­stal­la­tie (de CIP) en de chil­lers. Ook is, als on­der­deel van de ver­an­de­rin­gen, een pal­let-con­ve­yor-baan aan­ge­kocht en geïn­stal­leerd in één van de koel­cel­len. Dit laat­ste be­te­ken­de dat de lo­gis­tie­ke rou­tes op­nieuw moesten wor­den ge­de­fi­ni­eerd. Ook deze taak heeft Dapp voor zijn re­ke­ning ge­no­men. Ten slot­te heeft Dapp het hele tra­ject van te­ke­nin­gen tot en met het ver­krij­gen van de be­no­dig­de ver­gun­nin­gen be­ge­leid. Met de op­le­ve­ring van het mas­ter­plan lag er een der­ma­te hel­der en dui­de­lijk de­fi­ni­tie van het  ver­volg dat de klant het volle ver­trou­wen had met een eigen team me­de­wer­kers zelf het pro­ject ver­der in te gaan en ge­fa­seerd uit te voe­ren. Dapp kreeg dan ook veel dank voor de ver­leen­de dien­sten, de uit­ge­stip­pel­de route en voor haar kos­ten­be­spa­ren­de aan­pak. Zui­vel
Realisatie state-of-the-art insecten ingrediëntenfabriek Dapp

Re­a­li­sa­tie state-of-the-art in­sec­ten in­gre­di­ën­ten­fa­briek

In de voe­dings­mid­de­len­in­du­strie valt steeds vaker de term 'novel foods'. Novel foods zijn 'nieu­we' voe­dings­mid­de­len en in­gre­di­ën­ten die nog niet eer­der bin­nen de Eu­ro­pe­se Unie als voe­dings­mid­del wer­den ver­kocht. Een goed voor­beeld vormt de groep 'in­sec­ten', een nieuw eiwit waar­voor de markt lang­zaam maar zeker open gaat. Een klant die ac­tief is in de pro­duc­tie van duur­za­me en hoog­waar­di­ge in­sec­ten be­na­dert ons met de op­dracht om de pro­duc­tie­ca­pa­ci­teit van met name een be­paald type in­sect op te scha­len door het re­a­li­se­ren van een nieu­we fa­briek. Dapp pro­ject­ma­na­ger Den­nis Be­ij­aard, be­drijfs­kun­di­ge en ex­pert in lo­gis­tiek en sup­ply chain ma­na­ge­ment, leidt het hele pro­ject.  Onze klant pro­du­ceert sprink­ha­nen, meel­wor­men en kre­kels en kan bogen op tien­tal­len jaren ken­nis van en er­va­ring met de pro­duc­tie van in­sec­ten. Deze pro­du­cent staat aan de voor­avond van een toe­ne­men­de vraag en geeft ons de op­dracht de pro­duc­tie­schaal­ver­gro­ting te re­a­li­se­ren en het hele pro­ces te lei­den. Het is de am­bi­tie van onze klant om een vol­le­dig ge­au­to­ma­ti­seer­de state-of-the-art novel-foods­fa­briek te bou­wen. Een fa­briek met een groot­scha­li­ge pro­duc­tie die kan in­spe­len op de toe­ne­men­de vraag naar novel-foodin­gre­di­ën­ten. Den­nis Be­ij­aard werkt daar­voor samen met be­lang­rij­ke sta­ke­hol­ders als de af­de­lin­gen Re­search & De­vel­op­ment, maar ook met uni­ver­si­tei­ten en on­der­zoeks­cen­tra. Het am­bi­ti­eu­ze en in­no­va­tie­ve pro­ject is mo­men­teel volop gaan­de. AGF & Food In­gre­dients