Simulatie | Dapp
settings-icon meer inzicht meer inzicht en beweging in je fabriek? +31(0)345 50 52 56
Dapp

Si­mu­la­tie

Een van de dien­sten die Dapp kan bie­den is een si­mu­la­tie. Een si­mu­la­tie is een sche­ma­tisch op­ge­steld model dat een real-life sys­teem na­bootst, en kan ge­bruikt wor­den om be­paal­de toe­kom­sti­ge sce­na­rio's te on­der­zoe­ken. Een si­mu­la­tie wordt vaak in­ge­zet als het tes­ten van be­paal­de idee­ën in de prak­tijk te kost­baar zijn, te veel tijd kos­ten of te las­tig te re­a­li­se­ren zijn. In dit soort si­tu­a­tie kan een vir­tu­e­le na­boot­sing van een sys­teem, denk hier­bij bij­voor­beeld aan een trans­port­baan, ma­chi­ne, of een wa­re­hou­se, de op­los­sing bie­den. Als een si­mu­la­tie een­maal is op­ge­steld kun­nen er be­paal­de pa­ra­me­ters aan­ge­past wor­den of toe­ge­voegd wor­den om toe­kom­sti­ge si­tu­a­ties te on­der­zoe­ken.

Door­dat eerst de hui­di­ge si­tu­a­tie ge­si­mu­leerd wordt kun­nen de re­sul­ta­ten van de si­mu­la­tie ver­ge­le­ken wor­den met de daad­wer­ke­lijk re­sul­ta­ten van een sys­teem, hier­door wordt ge­ve­ri­fi­eerd dat de si­mu­la­tie be­trouw­baar is. Ook in si­tu­a­ties waar er geen hui­dig sys­teem is kan een si­mu­la­tie uit­komst bie­den door te leu­nen op ken­nis van de klant en Dapp samen. Door het real-life sys­teem enigs­zins te ver­sim­pe­len kan een si­mu­la­tie vrij snel wor­den op­ge­steld, hier­bij staat wel cen­traal dat de si­mu­la­tie be­trouw­baar en ac­cu­raat blijft. Het voor­deel van het snel aan kun­nen pas­sen is het in real time kun­nen brain­stor­men over even­tu­e­le op­los­sin­gen en hier­van met­een de eer­ste re­sul­ta­ten kun­nen zien.

Simulatie

Een voor­beeld van een si­mu­la­tie door Dapp is het si­mu­le­ren van een grote trans­port­baan van een klant om door de hele fa­briek van ach­ter naar voren eind­pro­duc­ten te kun­nen trans­por­te­ren. Door de com­plexi­teit van deze trans­port­baan met brug­gen, op­zet­pun­ten, la­be­laars, lif­ten, af­haal­pun­ten, vracht­wa­gen­fre­quen­ties en meer­de­re knoop­pun­ten was de si­mu­la­tie een uit­komst om zon­der in­ge­wik­kel­de in­gre­pen toch te kun­nen tes­ten hoe de enor­me ca­pa­ci­teits­druk van deze trans­port­baan op­ge­lost kon wor­den. De si­mu­la­tie heeft er­voor ge­zorgd dat en­ke­le op­ties be­trouw­baar kon­den wor­den uit­ge­werkt om de ca­pa­ci­teit van de trans­port­baan up-to-date te bren­gen met hui­di­ge en toe­kom­sti­ge pro­duc­tie. Door een si­mu­la­tie toe te pas­sen kon­den er mak­ke­lijk ver­schil­len­de al­ter­na­tie­ven be­stu­deerd wor­den om di­rect het ef­fect van aan­pas­sin­gen te kun­nen toet­sen. Deze si­mu­la­tie heeft ertoe ge­leid dat er een re­la­tief klein­scha­li­ge op­los­sing voor­ge­dra­gen kon wor­den die zowel hui­di­ge als toe­kom­sti­ge pro­duc­tie voor­ziet van vol­doen­de ca­pa­ci­teit.

Om de si­mu­la­tie in be­grij­pe­lij­ke taal over te bren­gen wor­den vi­su­a­li­sa­tie tech­nie­ken in­ge­zet. Dit kan zijn in de vorm van een sim­pe­le time-lapse, maar zeker ook in de vorm van gra­fie­ken en his­to­gram­men in com­bi­na­tie met een zorg­vul­dig sa­men­ge­stel­de pre­sen­ta­tie door één van de Dapp pro­fes­si­o­nals.

Be­nieuwd wat Dapp voor jouw be­drijf kan be­te­ke­nen op het ge­bied van si­mu­la­tie?

Neem con­tact met ons op via +31(0)345 50 52 56.

Simulatie

Nu al be­nieuwd hoe wij te werk gaan met si­mu­la­tie? Down­load dan hier­bo­ven het bij­be­ho­ren­de pro­duct­blad!

Of kijk ook eens bij de an­de­re en­gi­nee­ring dien­sten die wij aan­bie­den. Deze vind je hier.