Projectmanagement | Dapp
settings-icon meer inzicht meer inzicht en beweging in je fabriek? +31(0)345 50 52 56
Dapp

Pro­ject­ma­na­ge­ment 

Het ma­na­gen van tech­ni­sche en lo­gis­tie­ke pro­jec­ten is niet iets wat je zo­maar even doet. De ken­nis is niet aan­we­zig, de be­no­dig­de vaar­dig­he­den ont­bre­ken of er is sim­pel­weg geen tijd om de be­no­dig­de aan­dacht te schen­ken aan de pro­jec­ten in jouw fa­briek. Dapp is een flexi­bel pro­ject­ma­na­ge­ment­bu­reau dat hier­in de be­no­dig­de on­der­steu­ning kan bie­den. 

In ie­de­re food­fa­briek zijn er pro­ces­sen die beter kun­nen of an­ders in­ge­richt kun­nen wor­den. Je wil im­mers blij­ven groei­en, ef­fi­ci­ën­ter wor­den en je ca­pa­ci­teit ver­ho­gen. Keu­zes die hier­in ge­maakt moe­ten wor­den heb­ben steeds vaker im­pact op de fa­briek als to­taal. Al­leen al daar­om moet een pro­ject se­ri­eus én se­pa­raat aan­ge­pakt wor­den. Een ge­de­gen pro­ject­team en -aan­pak zijn be­lang­rij­ke voor­waar­den om tot suc­ces­vol­le pro­ject­re­sul­ta­ten te komen. Pro­ject­teams wor­den daar­om steeds vaker mul­ti­dis­ci­pli­nair op­ge­zet. De be­no­dig­de de­tail­ken­nis is over het al­ge­meen niet meer bij één per­soon aan­we­zig. Steeds vaker moet dus een be­roep ge­daan wor­den op de col­lec­tie­ve ken­nis van me­de­wer­kers, toe­le­ve­ran­ciers en an­de­re par­tij­en om pro­jec­ten tot een goed einde te bren­gen. Best een uit­da­ging dus, die wij graag met beide han­den aan­pak­ken! Hoe we dat pre­cies doen vind je hier.

Projectmanagement

Be­nieuwd wat Dapp voor jouw be­drijf kan be­te­ke­nen op het ge­bied van pro­ject­ma­na­ge­ment?

Neem con­tact met ons op via +31(0)345 50 52 56.

Ben je op zoek naar naar een (tij­de­lij­ke) pro­ject­ma­na­ger of spe­ci­a­list? Kijk dan eens op deze pa­gi­na

Ook geïn­te­res­seerd in de an­de­re dien­sten die Dapp aan­biedt? Kijk dan eens op onze pa­gi­na's over lo­gis­tiek en in­dus­tri­al en­gi­neer­ing.

Projectmanagement