Algemene voorwaarden | Dapp
settings-icon meer inzicht meer inzicht en beweging in je fabriek? +31(0)345 50 52 56
Dapp

Al­ge­me­ne voor­waar­den

DE­FI­NI­TIES

De op­dracht­ge­ver: de na­tuur­lij­ke- en/of rechts­per­soon die de over­een­komst aan­gaat waar­op de on­der­ha­vi­ge voor­waar­den van toe­pas­sing zijn. Onder de Op­dracht­ge­ver wordt zowel Con­su­men­ten als Be­drij­ven ver­staan.

De op­dracht­ne­mer: de on­der­ne­mer die deze voor­waar­den han­teert, zijn­de Dapp B.V., kan­toor­hou­den­de te Cu­lem­borg en welke is in­ge­schre­ven bij de Kamer van Koop­han­del onder num­mer 30267655.

Be­drijf: De Op­dracht­ge­ver han­de­lend in de uit­oe­fe­ning van een be­drijf of be­roep.

Con­su­ment: De Op­dracht­ge­ver niet han­de­lend in de uit­oe­fe­ning van een be­drijf of be­roep.

Be­schei­den: alle door Op­dracht­ge­ver aan op­dracht­ne­mer ter be­schik­king ge­stel­de goe­­de­ren, waar­on­der stuk­ken of ge­ge­vens­dra­gers, als­me­de alle in het kader van de uit­voe­ring van de op­dracht door op­dracht­ne­mer ver­vaar­dig­de zaken.

Pro­fes­si­o­nal: ie­der­een die na­mens Op­dracht­ne­mer werk­zaam­he­den ver­richt voor de Op­dracht­ge­ver.

Dienst: alle werk­zaam­he­den, in welke vorm dan ook, die op­dracht­ne­mer voor of ten be­hoe­ve van de Op­dracht­ge­ver heeft ver­richt.

Schrif­te­lij­ke com­mu­ni­ca­tie. Waar in deze Al­ge­me­ne Voor­waar­den spra­ke is van "schrif­te­lijk" wordt hier­on­der mede be­gre­pen com­mu­ni­ca­tie per e-mail (com­mu­ni­ca­tie via het in­ter­net).

TOE­PAS­SE­LIJK­HEID

De Al­ge­me­ne Voor­waar­den wor­den door op­dracht­ne­mer ver­strekt aan Op­dracht­ge­ver tij­dens de of­fer­te­fa­se, doch op zijn laatst voor­af­gaand aan de start van de op­dracht.

De Al­ge­me­ne Voor­waar­den zijn van toe­pas­sing op alle aan­bie­din­gen van op­dracht­ne­mer en op alle over­een­kom­sten die hier­van het ge­volg zijn.

Deze Al­ge­me­ne Voor­waar­den zijn even­eens van toe­pas­sing op over­een­kom­sten met op­dracht­ne­mer, voor de uit­voe­ring waar­bij der­den die­nen te wor­den be­trok­ken.

Bij­zon­de­re, van deze Al­ge­me­ne Voor­waar­den af­wij­ken­de, be­pa­lin­gen zijn slechts dan bin­dend, in­dien deze tus­sen de con­trac­te­ren­de par­tij­en schrif­te­lijk zijn over­een­ge­ko­men. Aan deze af­wij­ken­de be­pa­lin­gen kun­nen geen rech­ten wor­den ont­leend met be­trek­king tot la­te­re ont­sta­ne rechts­be­trek­kin­gen of over­een­kom­sten.

De toe­pas­se­lijk­heid van even­tu­e­le in­koop- of an­de­re Al­ge­me­ne Voor­waar­den van de Op­dracht­ge­ver wordt uit­druk­ke­lijk van de hand ge­we­zen.

In­dien één of meer­de­re be­pa­lin­gen in deze Al­ge­me­ne Voor­waar­den door der­den op enig mo­ment ge­heel of ge­deel­te­lijk nie­tig wor­den ver­klaard of ver­nie­tigd moch­ten wor­den, dan blijft het ove­ri­ge in deze Al­ge­me­ne Voor­waar­den be­paal­de, vol­le­dig van toe­pas­sing. Op­dracht­ne­mer en Op­dracht­ge­ver tre­den als­dan in over­leg ten­ein­de nieu­we be­pa­lin­gen ter ver­van­ging van de nie­ti­ge of ver­nie­tig­de be­pa­lin­gen over­een te komen, waar­bij zo­veel als mo­ge­lijk het doel en de strek­king van de oor­spron­ke­lij­ke be­pa­lin­gen in acht wordt ge­no­men.

In­dien op­dracht­ne­mer niet steeds strik­te na­le­ving van deze Al­ge­me­ne Voor­waar­den ver­langt, be­te­kent dit niet dat de be­pa­lin­gen ervan niet van toe­pas­sing zijn, of dat op­dracht­ne­mer in eni­ger­lei mate het recht ver­liest om in een voor­ko­mend geval stip­te na­le­ving van de be­pa­lin­gen van deze voor­waar­den te ver­lan­gen.

Op alle werk­zaam­he­den ver­richt door op­dracht­ne­mer is steeds de meest re­cen­te ver­sie de Al­ge­me­ne Voor­waar­den van toe­pas­sing. Op­dracht­ne­mer heeft het recht de Al­ge­me­ne Voor­waar­den op­nieuw vast te stel­len. Na for­mu­le­ring van de nieu­we Al­ge­me­ne Voor­waar­den is op­dracht­ne­mer ver­plicht deze voor te leg­gen aan Op­dracht­ge­ver. Op­dracht­ge­ver heeft dan de mo­ge­lijk­heid deze te ver­wer­pen.

Bij strij­dig­heid tus­sen de tekst van de of­fer­te van Op­dracht­ge­ver en in de tekst in de Al­ge­me­ne Voor­waar­den, pre­va­leert de tekst van de Al­ge­me­ne Voor­waar­den, ten­zij op­dracht­ne­mer uit­druk­ke­lijk en schrif­te­lijk in­stemt met de ver­an­de­ring in de be­pa­ling.

AAN­BIE­DING EN TOT­STAND­KO­MING VAN DE OP­DRACHT

Een op­dracht komt tot stand door­dat op­dracht­ne­mer een schrif­te­lij­ke be­ves­ti­ging van de ver­strek­te op­dracht zendt aan Op­dracht­ge­ver.    

Alle aan­bie­din­gen en/of of­fer­tes van op­dracht­ne­mer zijn vrij­blij­vend, ten­zij in de aan­bie­ding en/of of­fer­te een ter­mijn voor aan­vaar­ding is ge­steld. In­dien er in de aan­bie­ding en/of of­fer­te een ter­mijn voor aan­vaar­ding is ge­steld ver­valt de aan­bie­ding en/of of­fer­te wan­neer deze ter­mijn is ver­lo­pen.

 • Op­dracht­ne­mer kan niet aan zijn aan­bie­din­gen en/of of­fer­tes wor­den ge­hou­den in­dien de Op­dracht­ge­ver, naar ter­men van re­de­lijk­heid en bil­lijk­heid en in het maat­schap­pe­lijk ver­keer gang­ba­re op­vat­tin­gen, had be­ho­ren te be­grij­pen dat de aan­bie­ding en/of of­fer­te dan wel een on­der­deel daar­van een ken­ne­lij­ke ver­gis­sing of ver­schrij­ving bevat.
 • In­dien de aan­vaar­ding, al dan niet op on­der­ge­schik­te pun­ten, af­wijkt van het in de aan­bie­ding en/of of­fer­te op­ge­no­men aan­bod dan is op­dracht­ne­mer daar­aan niet ge­bon­den. De Over­een­komst komt dan niet over­een­kom­stig deze af­wij­ken­de aan­vaar­ding tot stand, ten­zij op­dracht­ne­mer an­ders aan­geeft.
 • De op­dracht omvat uit­slui­tend de werk­zaam­he­den die in de schrif­te­lij­ke aan­bie­ding/over­een­komst zijn om­schre­ven, aan­ge­vuld met alle wij­zi­gin­gen die na­der­hand schrif­te­lijk zijn over­een­ge­ko­men.
 • Een sa­men­ge­stel­de prijs­op­ga­ve ver­plicht op­dracht­ne­mer niet tot het ver­rich­ten van een ge­deel­te van de Op­dracht tegen een over­een­kom­stig deel van de op­ge­ge­ven prijs. Aan­bie­din­gen en/of of­fer­tes gel­den niet au­to­ma­tisch voor toe­kom­sti­ge or­ders of na­be­stel­lin­gen.

UIT­VOE­RING

Op­dracht­ne­mer be­paalt de wijze waar­op de ver­leen­de op­­dracht wordt uit­ge­voerd. Bij pro­gram­ma/pro­ject- en in­te­rim werk­zaam­he­den se­lec­teert op­dracht­ne­mer de in te zet­ten ma­na­ger, ten­zij schrif­te­lijk an­ders is over­een­ge­ko­men.

Op­dracht­ne­mer ver­richt de uit te voe­ren dien­sten naar beste in­zicht en ver­mo­gen en over­een­kom­stig de eisen van goed vak­man­schap. De aan­ge­ga­ne ver­plich­ting heeft het ka­rak­ter van een in­span­nings­ver­plich­ting, omdat het be­rei­ken van het be­oog­de re­sul­taat niet in elk geval kan wor­den ge­ga­ran­deerd. De op­dracht wordt uit­ge­voerd bin­nen de in over­leg met Op­dracht­ge­ver in de aan­bie­ding ver­mel­de (ge­schat­te) ter­mijn, ten­zij zulks in re­de­lijk­heid niet is te re­a­li­se­ren.

Op­dracht­ne­mer heeft het recht be­paal­de werk­zaam­he­den, zon­der ken­nis­ge­ving aan Op­dracht­ge­ver, te laten ver­rich­ten door der­den. Dit enkel en al­leen in over­leg met Op­dracht­ge­ver. De toe­pas­sing van ar­ti­ke­len 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Bur­ger­lijk Wet­boek wordt uit­druk­ke­lijk uit­ge­slo­ten.

Is voor de uit­voe­ring van be­paal­de werk­zaam­he­den of voor de le­ve­ring van be­paal­de zaken een ter­mijn over­een­ge­ko­men of op­ge­ge­ven, dan is dit nim­mer een fa­ta­le ter­mijn. Bij over­schrij­ding van een ter­mijn dient de Op­dracht­ge­ver op­dracht­ne­mer der­hal­ve schrif­te­lijk in ge­bre­ke te stel­len. Op­dracht­ne­mer dient daar­bij een re­de­lij­ke ter­mijn te wor­den ge­bo­den om als­nog uit­voe­ring te geven aan de over­een­komst.

Op­dracht­ne­mer voert de over­een­komst naar beste in­zicht en ver­mo­gen en over­een­kom­stig de eisen van goed vak­man­schap uit.

In­dien door op­dracht­ne­mer of door op­dracht­ne­mer in­ge­scha­kel­de der­den in het kader van de op­dracht werk­zaam­he­den wor­den ver­richt op de lo­ca­tie van de Op­dracht­ge­ver of een door de Op­dracht­ge­ver aan­ge­we­zen lo­ca­tie, draagt de Op­dracht­ge­ver kos­te­loos zorg voor de door die me­de­wer­kers in re­de­lijk­heid ge­wens­te fa­ci­li­tei­ten.

Op­dracht­ge­ver ver­plicht zich zowel je­gens de pro­ject­ma­na­ger en/of in­te­rim ma­na­ger als je­gens op­dracht­ne­mer om de lo­ca­ties en hulp­mid­de­len waar­mee de werk­zaam­he­den door haar pro­ject­ma­na­ger en/of in­te­rim ma­na­ger wor­den ver­richt, op zo­da­ni­ge wijze in te rich­ten en te on­der­hou­den, als­me­de om­trent het ver­rich­ten van de werk­zaam­he­den zo­da­ni­ge re­ge­lin­gen te tref­fen en aan­wij­zin­gen te ver­strek­ken, dat de pro­ject­ma­na­ger en/of in­te­rim ma­na­ger tegen ge­vaar voor lijf, eer­baar­heid en goed zover be­schermd is als re­de­lij­ker­wijs in ver­band met de aard van de werk­zaam­he­den ge­vor­derd kan wor­den.

Op­dracht­ne­mer is ge­rech­tigd de over­een­komst in ver­schil­len­de fasen uit te voe­ren en het aldus uit­ge­voer­de ge­deel­te af­zon­der­lijk te fac­tu­re­ren.

In­dien de over­een­komst in fasen wordt uit­ge­voerd kan op­dracht­ne­mer de uit­voe­ring van die on­der­de­len die tot een vol­gen­de fase be­ho­ren op­schor­ten tot­dat de Op­dracht­ge­ver de re­sul­ta­ten van de daar­aan voor­af­gaan­de fase schrif­te­lijk heeft goed­ge­keurd.

Op­dracht­ge­ver staat er­voor in, dat hij naar beste weten alle es­sen­ti­ë­le in­for­ma­tie voor de opzet en uit­voe­ring van de op­dracht heeft ver­strekt. Daar­bij is het van be­lang dat op­dracht­ne­mer te allen tijde moet kun­nen re­ke­nen op de juis­te inzet en be­trok­ken­heid van de bij de werk­zaam­he­den van op­dracht­ne­mer be­trok­ken me­de­wer­kers van de Op­dracht­ge­ver. Op­dracht­ge­ver zorgt er­voor dat alle do­cu­men­ten en ge­ge­vens, die op­dracht­ne­mer nodig heeft voor het con­form de af­ge­spro­ken plan­ning uit­voe­ren van de op­dracht, tij­dig in bezit is. In­dien de voor de uit­voe­ring van de over­een­komst be­no­dig­de ge­ge­vens niet tij­dig aan op­dracht­ne­mer zijn ver­strekt, heeft op­dracht­ne­mer het recht de uit­voe­ring van de over­een­komst op te schor­ten en / of de uit de ver­tra­ging voort­vloei­en­de extra kos­ten vol­gens de als­dan ge­brui­ke­lij­ke ta­rie­ven aan de Op­dracht­ge­ver in re­ke­ning te bren­gen.

De uit­voe­rings­ter­mijn vangt niet eer­der aan dan nadat de Op­dracht­ge­ver de ge­ge­vens aan op­dracht­ne­mer ter be­schik­king heeft ge­steld.

TUS­SEN­TIJD­SE WIJ­ZI­GIN­GEN

In­dien tij­dens de uit­voe­ring van de over­een­komst blijkt dat het voor een be­hoor­lij­ke uit­voe­ring daar­van nood­za­ke­lijk is om deze te wij­zi­gen of aan te vul­len, dan zul­len par­tij­en tij­dig en in on­der­ling over­leg tot aan­pas­sing van de over­een­komst over­gaan. In­dien de aard, om­vang of in­houd van de over­een­komst, al dan niet op ver­zoek of aan­wij­zing van de Op­dracht­ge­ver, van de be­voeg­de in­stan­ties et ce­te­ra, wordt ge­wij­zigd en de over­een­komst daar­door in kwa­li­ta­tief en / of kwan­ti­ta­tief op­zicht wordt ge­wij­zigd, dan kan dit con­se­quen­ties heb­ben voor het­geen oor­spron­ke­lijk over­een­ge­ko­men werd. Daar­door kan ook het oor­spron­ke­lijk  over­een­ge­ko­men be­drag wor­den ver­hoogd of ver­laagd. Op­dracht­ne­mer zal daar­van zo­veel als mo­ge­lijk voor­af  prijs­op­gaaf doen. Door een wij­zi­ging van de over­een­komst kan voorts de oor­spron­ke­lijk op­ge­ge­ven ter­mijn van uit­voe­ring wor­den ge­wij­zigd. De op­dracht­ge­ver aan­vaardt de mo­ge­lijk­heid van wij­zi­ging van de over­een­komst, daar­on­der be­gre­pen de wij­zi­ging in prijs en ter­mijn van uit­voe­ring. Wij­zi­gin­gen in, aan­vul­ling op en/of uit­brei­ding van de op­dracht zijn slechts bin­dend nadat zulks schrif­te­lijk tus­sen par­tij­en is over­een­ge­ko­men

Op­dracht­ge­ver aan­vaardt dat de tijds­plan­ning van de op­dracht kan wor­den beïn­vloed, in­dien par­tij­en tus­sen­tijds, over­een­kom­sten, de aan­pak, werk­wij­ze of om­vang van de op­dracht en de daar­uit voort­vloei­en­de werk­zaam­he­den uit te brei­den of te wij­zi­gen.

 • In­dien de over­een­komst wordt ge­wij­zigd, daar­on­der be­gre­pen een aan­vul­ling, dan is op­dracht­ne­mer ge­rech­tigd om daar­aan eerst uit­voe­ring te geven nadat daar­voor ak­koord is ge­ge­ven door de bin­nen op­dracht­ne­mer be­voeg­de per­soon en de Op­dracht­ge­ver ak­koord is ge­gaan met de voor de uit­voe­ring op­ge­ge­ven prijs en an­de­re voor­waar­den, daar­on­der be­gre­pen het als­dan te be­pa­len tijd­stip waar­op daar­aan uit­voe­ring ge­ge­ven zal wor­den. Het niet of niet on­mid­del­lijk uit­voe­ren van de ge­wij­zig­de over­een­komst le­vert geen toe­re­ken­ba­re te­kort­ko­ming van op­dracht­ne­mer op en is voor de Op­dracht­ge­ver geen grond om de over­een­komst op te zeg­gen of te ont­bin­den.
 • Zon­der daar­mee in ge­bre­ke te komen, kan op­dracht­ne­mer een ver­zoek tot wij­zi­ging van de over­een­komst wei­ge­ren, in­dien dit in kwa­li­ta­tief en / of kwan­ti­ta­tief op­zicht ge­volg zou kun­nen heb­ben bij­voor­beeld voor de in dat kader te ver­rich­ten werk­zaam­he­den.
 • In­dien een tus­sen­tijd­se wij­zi­ging in de op­dracht of op­dracht uit­voe­ring ont­staat door toe­doen van de Op­dracht­ge­ver, zal op­dracht­ne­mer de nood­za­ke­lij­ke aan­pas­sin­gen aan­bren­gen in­dien de kwa­li­teit van de dienst­ver­le­ning dit vergt. In­dien aan­pas­sing tot meer­werk leidt, wordt dit als een aan­vul­len­de op­dracht aan de Op­dracht­ge­ver be­ves­tigd.
 • In­dien op­dracht­ne­mer met de op­dracht­ge­ver een vast ho­no­ra­ri­um of vaste prijs over­een­komt, dan is op­dracht­ne­mer niet­te­min te allen tijde ge­rech­tigd tot ver­ho­ging van dit ho­no­ra­ri­um of deze prijs zon­der dat de Op­dracht­ge­ver in dat geval ge­rech­tigd is om de over­een­komst om die reden te ont­bin­den, in­dien de ver­ho­ging van de prijs voort­vloeit uit een be­voegd­heid of ver­plich­ting in­ge­vol­ge de wet- of re­gel­ge­ving of haar oor­zaak vindt in een stij­ging van de prijs van lonen et ce­te­ra of op an­de­re gron­den die bij het aan­gaan van de over­een­komst re­de­lij­ker­wijs niet voor­zien­baar waren.
 • In­dien op­dracht­ne­mer bij het slui­ten van de Over­een­komst een vast Ho­no­ra­ri­um en/of ta­rief over­een­komst, dan is op­dracht­ne­mer ge­rech­tigd tot ver­ho­ging van dit Ho­no­ra­ri­um of ta­rief, ook wan­neer het Ho­no­ra­ri­um of het ta­rief oor­spron­ke­lijk niet onder voor­be­houd is ge­ge­ven. In­dien op­dracht­ne­mer het voor­ne­men heeft het Ho­no­ra­ri­um te wij­zi­gen, stelt zij de Op­dracht­ge­ver zo spoe­dig mo­ge­lijk op de hoog­te.
  In­dien de prijs­stij­ging an­ders dan als ge­volg van een wij­zi­ging van de over­een­komst plaats­vindt bin­nen drie maan­den na het slui­ten van de over­een­komst, dan is uit­slui­tend de Op­dracht­ge­ver die een be­roep toe­komt op titel 5 af­de­ling 3 van Boek 6 BW ge­rech­tigd de over­een­komst door een schrif­te­lij­ke ver­kla­ring te ont­bin­den, ten­zij op­dracht­ne­mer:
 • als­dan als­nog be­reid is om de over­een­komst op basis van het oor­spron­ke­lijk over­een­ge­ko­men uit te voe­ren;
 • in­dien de prijs­ver­ho­ging voort­vloeit uit een be­voegd­heid of een op op­dracht­ne­mer rus­ten­de ver­plich­ting in­ge­vol­ge de wet;
 • in­dien be­don­gen is dat de af­le­ve­ring lan­ger dan drie maan­den na de tot­stand­ko­ming van de over­een­komst plaats vindt;

VER­LEN­GING EN BEEIN­DI­GING

De over­een­komst wordt na om­me­komst van de over­een­ge­ko­men loop­tijd van rechts­we­ge be­ëin­digd, ten­zij par­tij­en ui­ter­lijk één maand (1)  vóór het einde van de con­tract­pe­ri­o­de an­ders­zins schrif­te­lijk over­een­ge­ko­men.

De ver­leng­de over­een­komst wordt onder de­zelf­de voor­waar­den voort­ge­zet ten­zij daar­van door beide par­tij­en schrif­te­lijk is af­ge­we­ken.

Par­tij­en zijn ge­rech­tigd de over­een­komst ge­du­ren­de de con­tract­pe­ri­o­de tus­sen­tijds op te zeg­gen met in­acht­ne­ming van een op­zeg­ter­mijn van één maand (1). Op­zeg­ging dient steeds schrif­te­lijk te ge­schie­den.

On­ver­min­derd de be­voegd­heid van op­dracht­ne­mer om tot be­ëin­di­ging van de over­een­komst over te gaan in­dien par­tij­en geen over­een­stem­ming kun­nen krij­gen over de doel­stel­lin­gen en tijds­plan­ning van de op­dracht, mag op­dracht­ne­mer van de be­voegd­heid tot voor­tij­di­ge be­ëin­di­ging slechts ge­bruik maken als ten ge­vol­ge van fei­ten en om­stan­dig­he­den die zich aan de in­vloed van op­dracht­ne­mer ont­trek­ken of op­dracht­ne­mer niet zijn toe te re­ke­nen, vol­tooi­ing van de op­dracht in re­de­lijk­heid niet meer kan wor­den ge­vergd. Op­dracht­ne­mer be­houdt daar­bij aan­spraak op be­ta­ling van de de­cla­ra­ties van de tot aan dat mo­ment ver­rich­te werk­zaam­he­den.

In geval één van beide par­tij­en in staat van fail­lis­se­ment ge­raakt, sur­se­an­ce van be­ta­ling aan­vraagt of de be­drijfs­voe­ring staakt, heeft de an­de­re par­tij het recht de op­dracht zon­der in­acht­ne­ming van een op­zeg­ter­mijn te be­ëin­di­gen, een en ander onder voor­be­houd van rech­ten.

ONT­BIN­DING

In­dien Op­dracht­ge­ver niet, niet be­hoor­lijk of niet tij­dig aan enige ver­plich­ting, uit de met op­dracht­ne­mer ge­slo­ten over­een­komst vol­doet, als­me­de in geval van fail­lis­se­ment, sur­se­an­ce van be­ta­ling, het van toe­pas­sing ver­kla­ren van de Wet Schuld­sa­ne­ring Na­tuur­lij­ke Per­so­nen (WSNP), of onder cu­ra­te­len­stel­ling van Op­dracht­ge­ver of stil­leg­ging of liqui­da­tie van diens be­drijf, is op­dracht­ne­mer ge­rech­tigd, zon­der na­de­re in­ge­bre­ke­stel­ling, de over­een­komst ge­heel of ge­deel­te­lijk te ont­bin­den, dan wel de (ver­de­re) uit­voe­ring van de over­een­komst op de schor­ten. Op­dracht­ne­mer is in die ge­val­len voorts ge­rech­tigd on­mid­del­lijk vol­doe­ning van het haar toe­ko­men­de te vor­de­ren. Op­dracht­ne­mer kan de Over­een­komst te­vens ont­bin­den in­dien na het slui­ten van de Over­een­komst op­dracht­ne­mer om­stan­dig­he­den ter ken­nis zijn ge­ko­men die goede grond geven te vre­zen dat de Op­dracht­ge­ver zijn be­ta­lings­ver­plich­ting niet zal na­ko­men of de Op­dracht­ge­ver een be­ta­lings­ach­ter­stand van meer dan twee maan­den heeft.

Een en ander laat on­ver­let de ove­ri­ge aan op­dracht­ne­mer toe­ko­men­de rech­ten, waar­on­der be­gre­pen het recht op ver­goe­ding van de door de ont­bin­ding ge­le­den scha­de.

Op­dracht­ne­mer is in het geval van een ont­bin­ding als in het eer­ste lid ge­noemd nim­mer ge­hou­den tot enige ver­goe­ding van scha­de aan op­dracht­ge­ver, ten­zij op­dracht­ne­mer aan­spra­ke­lijk is voor di­rec­te scha­de is ont­staan door be­wus­te roe­ke­loos­heid of opzet door op­dracht­ne­mer.

Ook bij een ont­bin­ding met we­der­zijds goed­vin­den be­houdt op­dracht­ne­mer haar recht op ver­goe­ding van de door deze ont­bin­ding ge­le­den scha­de.

Ont­bin­ding ge­schiedt schrif­te­lijk en zon­der rech­ter­lij­ke tus­sen­komst. In­dien de Over­een­komst wordt ont­bon­den, zijn de vor­de­rin­gen van op­dracht­ne­mer op de op­dracht­ge­ver on­mid­del­lijk op­eis­baar.

AN­NU­LE­RING

In­dien door over­macht van op­dracht­ne­mer een op­dracht niet op de ge­plan­de data kan wor­den uit­ge­voerd, wordt de op­dracht­ge­ver hier­over geïn­for­meerd; in over­leg zul­len dan nieu­we data wor­den be­paald. Ver­schui­ving om deze reden geeft geen recht op an­nu­le­ring of scha­de­ver­goe­ding.

OP­SCHOR­TINGS­RECHT EN RE­TEN­TIE­RECHT

Op­dracht­ne­mer is be­voegd om de na­ko­­ming van al haar ver­plich­tin­gen op te schor­ten, waar­on­der be­gre­pen de af­gif­te van be­schei­den of an­de­­re zaken aan op­dracht­ge­ver of der­den, tot op het mo­ment dat alle op­eis­ba­re vor­de­rin­gen op op­­dracht­­ge­ver vol­le­dig zijn vol­daan.

Op­dracht­ne­mer is be­voegd de na­ko­ming van de ver­plich­tin­gen op te schor­ten in­dien:

 • na het slui­ten van de Over­een­komst op­dracht­ne­mer om­stan­dig­he­den ter ken­nis zijn ge­ko­men die goede grond geven te vre­zen dat de Op­dracht­ge­ver de ver­plich­tin­gen niet zal na­ko­men;
 • de Op­dracht­ge­ver bij het slui­ten van de Over­een­komst ver­zocht is om ze­ker­heid te stel­len voor de vol­doe­ning van zijn ver­plich­tin­gen uit de Over­een­komst en deze ze­ker­heid uit­blijft of on­vol­doen­de is;
 • zich om­stan­dig­he­den voor­doen welke van dien aard zijn dat na­ko­ming van de Over­een­komst on­mo­ge­lijk is of dat on­ge­wij­zig­de in­stand­hou­ding van de Over­een­komst in re­de­lijk­heid niet van op­dracht­ne­mer kan wor­den ge­vergd.

In­dien de be­ta­ling van een fac­tuur na de ver­val­dag meer dan acht (8) dagen uit­blijft, heeft de op­dracht­ne­mer het recht om haar even­tu­eel nog uit te voe­ren­ werk­zaam­he­den op te schor­ten, on­ver­min­derd de ver­plich­­ting van de op­dracht­ge­ver tot be­ta­ling van de open­staan­de fac­tuur of fac­tu­ren met rente en even­tu­e­le kos­ten.

Op­dracht­ne­mer stelt op­dracht­ge­ver in ken­nis van de op­schor­ting van de werk­zaam­he­den en het niet lan­ger aan­vaar­den van aan­spra­­ke­lijk­heid. Pas wan­­neer een re­de­lij­ke be­ta­­lings­re­ge­ling is ge­trof­fen en op­dracht­ne­­mer schrif­te­lijk heeft me­de­ge­deeld haar werk­zaam­he­den te heb­ben her­vat, her­le­ven de nor­ma­le aan­spra­­ke­lijk­he­den. Op­dracht­ne­mer heeft het re­ten­tie­recht ten aan­zien van de bij haar aan­we­zi­ge be­schei­den van de op­dracht­ge­ver in­ge­val op­dracht­ge­ver in ge­bre­ke is met het be­ta­len van de de­cla­ra­ties van de op­dracht­ne­mer. Door op­dracht­ne­mer ge­­pro­du­ceer­de stuk­ken zul­len bij niet-be­ta­ling nim­mer be­hoe­ven te wor­den af­ge­ge­ven.

Op­dracht­ne­mer be­houdt het recht om scha­de­ver­goe­ding te vor­de­ren.

AAN­SPRA­KE­LIJK­HEID

Op­dracht­ne­mer is aan­spra­ke­lijk voor scha­de ge­le­den door op­dracht­ge­ver, die het recht­streeks en uit­slui­tend ge­volg is van een aan op­dracht­ne­mer toe te re­ke­nen te­kort­ko­ming, met dien ver­stan­de dat voor ver­goe­ding al­leen in aan­mer­king komt die scha­de, waar­te­gen op­dracht­ne­mer ver­ze­kerd is, dan wel re­de­lij­ker­wijs, ge­zien de in de bran­che gel­den­de ge­brui­ken, ver­ze­kerd had be­ho­ren te zijn. Daar­bij moe­ten de vol­gen­de be­per­kin­gen in acht wor­den ge­no­men:

 • niet voor ver­goe­ding in aan­mer­king komt be­drijfs­scha­de, der­ving van in­kom­sten en der­ge­lij­ke, door welke oor­zaak ook ont­staan;
 • de in dit ar­ti­kel op­ge­no­men be­per­kin­gen van de aan­spra­ke­lijk­heid gel­den niet in­dien de scha­de te wij­ten is aan opzet of grove schuld van op­dracht­ne­mer of zijn lei­ding­ge­ven­de on­der­ge­schik­ten;
 • de door op­dracht­ne­mer te ver­goe­den scha­de zal ge­ma­tigd wor­den, in­dien de door op­dracht­ge­ver te be­ta­len prijs ge­ring is in ver­hou­ding tot de om­vang van de door op­dracht­ge­ver ge­le­den scha­de;
 • in­dien de as­su­ra­deur van op­dracht­ne­mer om welke reden dan ook niet tot uit­ke­ring over­gaat, zal de aan­spra­ke­lijk­heid van op­dracht­ne­mer te allen tijde be­perkt wor­den tot ten hoog­ste de aan­neem­som, al­thans tot dat ge­deel­te van de aan­neem­som waar­op de aan­spra­ke­lijk­heid be­trek­king heeft.

De uit­voe­ring van de Op­dracht ge­schiedt ge­heel voor ri­si­co en ver­ant­woor­de­lijk­heid van de Op­dracht­ge­ver. Op­dracht­ne­mer is slechts aan­spra­ke­lijk voor di­rec­te scha­de die is ont­staan door be­wus­te roe­ke­loos­heid of opzet van op­dracht­ne­mer.

Op­dracht­ne­mer is niet aan­spra­ke­lijk voor de kos­ten, scha­den en in­te­res­ten die moch­ten ont­staan als di­rect of in­di­rect ge­volg van over­macht, zoals in deze Al­ge­me­ne Voor­waar­den nader is om­schre­ven, daden of na­la­tig­he­den van de op­dracht­ge­ver, zijn on­der­ge­schik­ten, dan wel ander per­so­nen die door of van­we­ge haar te werk zijn ge­steld.

Op­dracht­ne­mer is niet aan­spra­ke­lijk voor scha­de, van welke aard ook, ont­staan door­dat op­dracht­ne­mer is uit­ge­gaan van door of na­mens de op­dracht­ge­ver ver­strek­te on­juis­te en / of on­vol­le­di­ge ge­ge­vens en/of be­schei­den.

Voor alle in­di­rec­te scha­de, waar­on­der be­gre­pen be­drijfs- en ge­volg­scha­de als­me­de stag­­na­tie in de ge­re­gel­de gang van zaken in de on­der­ne­ming van op­dracht­ge­ver, op eni­ger­lei wijze ver­band hou­den­de met, dan wel ver­oor­zaakt door een fout in de uit­voe­ring van de werk­zaam­he­den door op­dracht­ne­mer, is de op­dracht­ne­mer nim­mer aan­spra­ke­­lijk. Ad­vie­zen wor­den naar beste weten en kun­nen ver­strekt, doch met uit­slui­ting van aan­spra­­ke­lijk­heid van on­juis­te of on­vol­le­di­ge ad­vie­zen.

Op­dracht­ne­mer is niet aan­spra­ke­lijk voor ver­min­king, ver­nie­ti­ging, dief­stal of ver­lies van ge­ge­vens of do­cu­men­ten.

In­dien op­dracht­ne­mer aan­spra­ke­lijk mocht zijn voor eni­ger­lei scha­de, dan is de aan­spra­ke­lijk­heid van op­dracht­ne­mer be­perkt tot het be­drag tot maxi­maal een­maal het be­drag dat in de fac­tuur staat ver­meld of tot het be­drag waar­op de door op­dracht­ne­mer aan­ge­slo­ten ver­ze­ke­ring aan­spraak geeft, ver­meer­derd met het eigen ri­si­co dat op­dracht­ne­mer over­een­kom­stig de ver­ze­ke­ring draagt.   

De Op­dracht­ge­ver dient de scha­de waar­voor op­dracht­ne­mer aan­spra­ke­lijk kan wor­den ge­hou­den, zo spoe­dig mo­ge­lijk, maar in ieder geval bin­nen 10 dagen na het ont­staan van de scha­de, in­dien re­de­lij­ker­wijs mo­ge­lijk, aan op­dracht­ne­mer te mel­den, een en ander op straf­fe van ver­val van enig ver­goe­dings­recht van deze scha­de.

Ie­de­re vor­de­ring tegen op­dracht­ne­mer ver­valt door het en­ke­le ver­loop van één (1) jaar na het ont­staan van de vor­de­ring of hier­mee re­de­lij­ker­wijs be­kend had kun­nen zijn.

IN­TEL­LEC­TU­EEL EI­GEN­DOM EN PRI­VA­CY

Op­dracht­ne­mer be­houdt te allen tijde alle rech­ten op door haar ge­maak­te plan­nen, ana­ly­ses, rap­por­ten, do­cu­men­ten, af­beel­din­gen, te­ke­nin­gen, pro­gram­ma­tuur en/of de hier­op be­trek­king heb­ben­de in­for­ma­tie en vak­in­hou­de­lij­ke ken­nis, zelfs wan­neer daar­voor kos­ten in re­ke­ning zijn ge­bracht of na­der­hand daar­op nog ver­be­te­rin­gen zijn aan­ge­bracht, al dan niet op aan­vraag van op­dracht­ge­ver.

De in het pa­ra­graaf 11.1 ge­noem­de zaken mogen zon­der schrif­te­lij­ke toe­stem­ming van op­dracht­ne­mer noch ge­heel noch ge­deel­te­lijk wor­den ge­ko­pi­eerd, an­ders dan voor in­tern ge­bruik bij op­dracht­ge­ver, noch aan der­den wor­den ge­toond, ter hand ge­steld of op an­de­re wijze wor­den be­kend ge­maakt, noch door op­dracht­ge­ver wor­den ge­bruikt of ter be­schik­king wor­den ge­steld an­ders dan voor het doel, waar­voor ze door op­dracht­ne­mer ver­strekt zijn.

Op­dracht­ge­ver vrij­waart op­dracht­ne­mer voor in­breu­ken op in­tel­lec­tu­e­le ei­gen­doms­rech­ten van der­den.

De ge­ge­vens en in­for­ma­tie die de Op­dracht­ge­ver aan Op­dracht­ne­mer ver­strekt, zal op­dracht­ne­mer zorg­vul­dig en ver­trou­we­lijk be­wa­ren.

Op­dracht­ne­mer mag de per­soons­ge­ge­vens van de Op­dracht­ge­ver uit­slui­tend en al­leen ge­brui­ken in het kader van de uit­voe­ring van zijn le­ve­rings­plicht of het af­han­de­len van een klacht.

Het is op­dracht­ne­mer niet toe­ge­staan om de per­soons­ge­ge­vens van de Op­dracht­ge­ver uit te lenen, te ver­hu­ren, te ver­ko­pen of op een of an­de­re wijze open­baar te maken.

In­dien op grond van een wet­te­lij­ke be­pa­ling of een rech­ter­lij­ke uit­spraak op­dracht­ne­mer ge­hou­den is ver­trou­we­lij­ke in­for­ma­tie aan der­den te ver­strek­ken, en op­dracht­ne­mer zich ter zake niet kan be­roe­pen op een wet­te­lijk dan wel door de be­voeg­de rech­ter er­kend of toe­ge­staan recht van ver­scho­ning, dan is op­dracht­ne­mer niet ge­hou­den tot scha­de­ver­goe­ding of scha­de­loos­stel­ling. Te­vens is de Op­dracht­ge­ver niet ge­rech­tigd tot ont­bin­ding van de Over­een­komst op grond van enige scha­de die hier­door is ont­staan.

De Op­dracht­ge­ver gaat ak­koord dat op­dracht­ne­mer de Op­dracht­ge­ver voor sta­tis­tisch on­der­zoek of klant­te­vre­den­heids­on­der­zoek be­na­dert. Wan­neer de Op­dracht­ge­ver niet be­na­derd wil wor­den voor on­der­zoek, kan de Op­dracht­ge­ver dit ken­baar maken.

Op­dracht­ne­mer be­houdt zich het recht voor de ove­ri­ge ge­ge­vens van de Op­dracht­ge­ver ge­a­no­ni­mi­seerd te ge­brui­ken voor (sta­tis­tisch) on­der­zoek en da­ta­ba­se.

GE­HEIM­HOU­DING

Op­dracht­ne­mer is, be­hou­dens de ver­plich­tin­gen die de wet op haar legt tot open­baar­­ma­king van be­paal­de ge­ge­vens, ver­­plicht tot ge­heim­hou­ding te­gen­over der­den, die niet bij de uit­voe­ring van de op­dracht zijn be­trok­ken. Deze ge­heim­hou­ding be­treft alle in­for­ma­tie van ver­­­trou­we­lij­ke aard die haar door op­dracht­ge­ver ter be­­schik­king is ge­steld en de door ver­­wer­king daar­van ver­kre­gen re­sul­ta­ten.

Op­dracht­ge­ver be­han­delt de door op­dracht­ne­mer uit­ge­brach­te rap­por­ta­ge, ad­vie­zen en toe­ge­pas­te me­tho­die­ken als ver­trou­we­lij­ke in­for­ma­tie, zodat in dit op­zicht op­dracht­ge­ver ten op­zich­te van op­dracht­ne­mer ver­plich­tin­gen van de­zelf­de strek­king op zich neemt als op­dracht­ne­mer ten op­zich­te van op­dracht­ge­ver.

PRIJS EN BE­TA­LING

De werk­zaam­he­den van op­dracht­ne­mer wor­den, in­dien niet an­ders over­een­ge­ko­men, op basis van be­ste­de tijd en ge­maak­te kos­ten aan op­dracht­ge­ver in re­ke­ning ge­bracht.

Ten­zij een an­de­re be­ta­lings­re­ge­ling is over­een­ge­ko­men, zendt op­dracht­ne­mer een­maal per maand of per vier weken een (voor­schot)fac­tuur.

Ten aan­zien van de Op­dracht­ge­ver in de hoe­da­nig­heid van Con­su­ment zijn het Ho­no­ra­ri­um en/of de ta­rie­ven in euro's uit­ge­drukt, in­clu­sief BTW en an­de­re hef­fin­gen van over­heids­we­ge, ten­zij an­ders aan­ge­ge­ven.

Ten aan­zien van de Op­dracht­ge­ver in de hoe­da­nig­heid van Be­drijf zijn het Ho­no­ra­ri­um en/of ta­rie­ven in euro's uit­ge­drukt, ex­clu­sief BTW en an­de­re hef­fin­gen van over­heids­we­ge, ten­zij an­ders aan­ge­ge­ven.

Alle ta­rie­ven zijn in Euro's, ex­clu­sief BTW, reis- en ver­blijfs­kos­ten en an­de­re hef­fin­gen welke van over­heids­we­ge wor­den op­ge­legd ten­zij an­ders over­een­ge­ko­men.

Samen met een nauw­keu­ri­ge om­schrij­ving van de op­dracht, wor­den de van toe­pas­sing zijn­de ta­rie­ven te allen tijde in een schrif­te­lij­ke Over­een­komst vast­ge­legd.

In­dien een wij­zi­ging in de op­dracht­stel­ling tot nader te maken kos­ten leidt, wordt dit als een aan­vul­len­de op­dracht aan op­dracht­ge­ver be­ves­tigd.

Op­dracht­ge­ver is ver­plicht tot be­ta­ling bin­nen der­tig (30) dagen na fac­tuur­da­tum, ten­zij voor­af schrif­te­lijk an­ders is over­een­ge­ko­men.

In­dien op­dracht­ge­ver niet bin­nen de in pa­ra­graaf 13.8 ge­noem­de ter­mijn, dan wel niet bin­nen de nader over­een­ge­ko­men ter­­mijn heeft be­taald, is hij van rechts­we­ge in ver­zuim en heeft op­­dracht­ne­mer, zon­der na­de­re som­ma­tie of in­ge­bre­kestel­­ling, het recht vanaf de ver­val­dag de op­­dracht­ge­ver 2% per maand aan rente in re­ke­ning te bren­gen tot op de datum van al­ge­he­le vol­doe­ning, één en ander on­ver­min­derd de ver­de­re rech­ten welke op­dracht­ne­­mer heeft.

Op­dracht­ne­mer be­houdt zich het recht voor jaar­lijks per 1 ja­nu­a­ri de ta­rie­ven aan te pas­sen aan de Con­su­men­ten­prijs­in­dex (CPI) van het CBS. De voor­ge­no­men prijs­ver­ho­ging wordt ui­ter­lijk twee maan­den voor in­gangs­da­tum schrif­te­lijk aan op­dracht­ge­ver me­de­ge­deeld.

De­cla­ra­ties zijn, in­dien ge­wenst door op­dracht­ge­ver, voor­zien van een spe­ci­fi­ca­tie.

De door op­dracht­ne­mer ver­zon­den fac­tu­ren wor­den ge­acht te zijn goed­ge­keurd door op­dracht­ge­ver d.m.v. ge­te­ken­de uren­staat, in­dien op­dracht­ge­ver bin­nen een ge­stel­de ter­mijn van tien (10) dagen niet heeft me­de­ge­deeld het niet eens te zijn met de door op­dracht­ne­mer in re­ke­ning ge­brach­te be­dra­gen.

Op­dracht­ne­mer be­houdt zich het recht voor, bij ge­bre­ke van tij­di­ge be­ta­ling, de ver­de­re werk­zaam­he­den op te schor­ten, dan wel de be­han­de­ling van de op­dracht te sta­ken.

In­dien op­dracht­ge­ver in ge­bre­ke of in ver­zuim is in de (tij­di­ge) na­ko­ming van zijn ver­plich­tin­gen, dan komen alle re­de­lij­ke kos­ten ter ver­krij­ging van vol­doe­ning bui­ten rech­te voor re­ke­ning van de op­dracht­ge­ver. De bui­ten­ge­rech­te­lij­ke kos­ten wor­den be­re­kend op basis van het­geen in de Ne­der­land­se in­cas­so­prak­tijk ge­brui­ke­lijk is, mo­men­teel de be­re­ke­nings­me­tho­de vol­gens Rap­port Voor­werk II. In­dien op­dracht­ne­mer ech­ter ho­ge­re kos­ten ter in­cas­so heeft ge­maakt die re­de­lij­ker­wijs nood­za­ke­lijk waren, komen de wer­ke­lijk ge­maak­te kos­ten voor ver­goe­ding in aan­mer­king. De even­tu­e­le wer­ke­lijk ge­maak­te ge­rech­te­lij­ke en exe­cu­tie­kos­ten wor­den even­eens door op­dracht­ge­ver vol­daan.

Ten aan­zien van de bui­ten­ge­rech­te­lij­ke (in­cas­so)kos­ten heeft op­dracht­ne­mer, voor zover de Op­dracht­ge­ver han­delt in de hoe­da­nig­heid als Be­drijf, in af­wij­king van ar­ti­kel 6:96 lid 5 van het Bur­ger­lijk Wet­boek en het Be­sluit ver­goe­ding voor bui­ten­ge­rech­te­lij­ke in­cas­so­kos­ten, recht op een ver­goe­ding van 15% van de to­taal open­staan­de hoofd­som met een mi­ni­mum van 90,- EURO voor ie­de­re fac­tuur die ge­heel of ge­deel­te­lijk niet vol­daan is.

Ten aan­zien van de bui­ten­ge­rech­te­lij­ke (in­cas­so)kos­ten heeft op­dracht­ne­mer, voor zover de Op­dracht­ge­ver han­delt in de hoe­da­nig­heid van Con­su­ment, recht op de wet­te­lij­ke maxi­ma­le toe­ge­sta­ne ver­goe­ding zoals be­paalt in het Be­sluit ver­goe­ding voor bui­ten­ge­rech­te­lij­ke (in­cas­so)kos­ten.

Voor zover de Op­dracht­ge­ver han­delt in de hoe­da­nig­heid van Con­su­ment heeft op­dracht­ne­mer pas recht op een ver­goe­ding van de bui­ten­ge­rech­te­lij­ke (in­cas­so)kos­ten, nadat op­dracht­ne­mer de Op­dracht­ge­ver na het in­tre­den van het ver­zuim een aan­ma­ning heeft ge­stuurd om de open­staan­de fac­tuur of fac­tu­ren bin­nen 14 dagen te vol­doen.

OVER­MACHT

Onder over­macht wordt ver­staan, naast het­geen daar­om­trent in de wet en ju­ris­pru­den­tie wordt be­gre­pen, alle van bui­ten­ko­men­de oor­za­ken, voor­zien of niet-voor­zien, waar­op op­dracht­ne­mer geen in­vloed kan uit­oe­fe­nen, doch waar­door op­dracht­ne­mer niet in staat is haar ver­plich­tin­gen na te komen.

Zowel op­dracht­ne­mer als de Op­dracht­ge­ver kun­nen ge­du­ren­de de pe­ri­o­de dat de over­macht voort­duurt de ver­plich­tin­gen uit de Over­een­komst ge­heel of ge­deel­te­lijk op­schor­ten. In­dien deze pe­ri­o­de lan­ger duurt dan 2 maan­den zijn beide par­tij­en ge­rech­tigd de Over­een­komst met on­mid­del­lij­ke in­gang, door mid­del van schrif­te­lij­ke ken­nis­ge­ving, zon­der rech­ter­lij­ke tus­sen­komst, te ont­bin­den zon­der dat de par­tij­en aan­spraak kun­nen maken op enige scha­de­ver­goe­ding.

In­dien de si­tu­a­tie van over­macht van tij­de­lij­ke aard is, be­houdt op­dracht­ne­mer zich het recht voor om de over­een­ge­ko­men pres­ta­tie op te schor­ten voor de duur van de over­machts­si­tu­a­tie. In geval van blij­ven­de over­macht zijn beide par­tij­en ge­rech­tigd de Over­een­komst bui­ten­ge­rech­te­lijk te ont­bin­den.

In­dien op­dracht­ne­mer ten tijde van het in­tre­den van over­macht zijn ver­plich­tin­gen uit de Over­een­komst in­mid­dels ge­deel­te­lijk is na­ge­ko­men of deze zal kun­nen na­ko­men, en aan het na­ge­ko­men res­pec­tie­ve­lijk na te komen ge­deel­te zelf­stan­di­ge waar­de toe­komt, is op­dracht­ne­mer ge­rech­tigd om het reeds na­ge­ko­men res­pec­tie­ve­lijk na te komen ge­deel­te se­pa­raat te fac­tu­re­ren. De Op­dracht­ge­ver is ge­hou­den deze fac­tuur te vol­doen als ware er spra­ke van een af­zon­der­lij­ke Over­een­komst.

In­dien op­dracht­ge­ver dan wel op­dracht­ne­mer voor­ziet dat hij zal te­kort­schie­ten in de na­ko­ming door over­macht, meldt hij deze over­macht on­ver­wijld en schrif­te­lijk aan de an­de­re par­tij.

Op­dracht­ge­ver vol­doet te allen tijde de ver­schul­dig­de ver­goe­din­gen van de reeds ge­le­ver­de dien­sten, ook bij een over­machts­si­tu­a­tie.

RE­CLA­MES, KLACH­TEN

Re­cla­mes en klach­ten die­nen schrif­te­lijk en zo spoe­dig mo­ge­lijk te ge­schie­den. Dit bin­nen de loop­tijd van het pro­ject doch ui­ter­lijk 2 maan­den na het af­slui­ten van de op­dracht.

Vor­de­rin­gen en ver­we­ren, ge­grond op de stel­ling dat op­dracht­ne­mer op eni­ger­lei wijze te kort zou zijn ge­scho­ten, ver­ja­ren door ver­loop van 1 jaar na het af­slui­ten van de op­dracht waar­op zij be­trek­king heb­ben.

VRIJ­WA­RING EN VER­JA­RINGS­TER­MIJN

De op­dracht­ge­ver vrij­waart op­dracht­ne­mer voor even­tu­e­le aan­spra­ken van der­den, die in ver­band met de uit­voe­ring van de over­een­komst scha­de lij­den en waar­van de oor­zaak aan an­de­re dan aan op­dracht­ne­mer toe­re­ken­baar is. In­dien op­dracht­ne­mer uit dien hoof­de door der­den mocht wor­den aan­ge­spro­ken, dan is de op­dracht­ge­ver ge­hou­den op­dracht­ne­mer zowel bui­ten als in rech­te bij te staan en on­ver­wijld al het­geen te doen dat van hem in dat geval ver­wacht mag wor­den. Mocht de op­dracht­ge­ver in ge­bre­ke blij­ven in het nemen van ade­qua­te maat­re­ge­len, dan is op­dracht­ne­mer, zon­der in­ge­bre­ke­stel­ling, ge­rech­tigd zelf daar­toe over te gaan. Alle kos­ten en scha­de aan de zijde van op­dracht­ne­mer en der­den daar­door ont­staan, komen in­te­graal voor re­ke­ning en ri­si­co van de op­dracht­ge­ver.

Voor alle vor­de­rin­gen je­gens op­dracht­ne­mer en de door op­dracht­ne­mer (even­tu­eel) in­ge­scha­kel­de der­den geldt, in af­wij­king van de wet­te­lij­ke ver­ja­rings­ter­mij­nen, een ver­ja­rings­ter­mijn van één jaar.

WIJ­ZI­GEN AL­GE­ME­NE VOOR­WAAR­DEN, GE­SCHIL­LEN EN SLOT­BE­PA­LING 

Op­dracht­ne­mer heeft het recht om deze al­ge­me­ne voor­waar­den een­zij­dig te wij­zi­gen.

Wij­zi­gin­gen zul­len ook gel­den ten aan­zien van reeds af­ge­slo­ten over­een­kom­sten.

Op­dracht­ne­mer zal de Op­dracht­ge­ver per e-mail op de hoog­te stel­len van de wij­zi­gin­gen.

De wij­zi­gin­gen aan de al­ge­me­ne voor­waar­den zul­len na 30 dagen nadat de Op­dracht­ge­ver op de hoog­te is ge­steld van de wij­zi­gin­gen van kracht zijn.

In­dien de Op­dracht­ge­ver niet ak­koord gaat met de aan­ge­kon­dig­de wij­zi­gin­gen, heeft de Op­dracht­ge­ver het recht om de over­een­komst te ont­bin­den.

In­dien één der par­tij­en niet vol­doet aan enige es­sen­ti­ë­le ver­plich­ting uit de over­een­komst, zal de an­de­re par­tij per aan­ge­te­kend schrij­ven de in ge­bre­ke blij­ven­de par­tij de ge­le­gen­heid bie­den om bin­nen een re­de­lij­ke ter­mijn als­nog haar ver­plich­tin­gen te vol­doen.

In­dien de in ge­bre­ke zijn­de par­tij bin­nen de ge­stel­de ter­mijn als­nog haar ver­plich­tin­gen niet na­komt, ver­val­len haar rech­ten uit deze over­een­komst en is de an­de­re par­tij niet meer ge­hou­den eni­ger­lei op haar rus­ten­de ver­plich­ting na te komen.

In­dien door of naar aan­lei­ding van de over­een­komst en/of op­dracht een ge­schil rijst tus­sen de Op­dracht­ge­ver en DAPP, dan zul­len par­tij­en trach­ten dit ge­schil door min­ne­lijk over­leg op te los­sen. Hier­toe wordt ook ge­re­kend de mo­ge­lijk­heid het ge­schil ge­za­men­lijk voor te leg­gen aan een on­af­han­ke­lij­ke des­kun­di­ge voor ad­vies en be­mid­de­ling.

Ge­schil­len tus­sen op­dracht­ne­mer en Op­dracht­ge­ver zul­len uit­slui­tend wor­den voor­ge­legd aan de be­voeg­de rech­ter in het ar­ron­dis­se­ment Recht­bank Gel­der­land te Arn­hem, ten­zij de wet dwin­gend an­ders voor­schrijft.

Op alle rechts­be­trek­kin­gen waar­bij Op­dracht­ne­mer par­tij is, is uit­slui­tend het Ne­der­land­se recht van toe­pas­sing. Dit geldt ook in­dien een  ver­bin­te­nis ge­heel of ge­deel­te­lijk in het bui­ten­land wordt uit­ge­voerd of in­dien de Op­dracht­ge­ver zijn woon­plaats in het bui­ten­land heeft.


26 fe­bru­a­ri 2024

Dapp B.V.
Pas­cal­weg 5-06
4104 BE Cu­lem­borg