Onze visie op fabrieken | Dapp
settings-icon meer inzicht meer inzicht en beweging in je fabriek? +31(0)345 50 52 56
Dapp

Onze visie op fa­brie­ken

Dapp is op­ge­richt in 2009 in het mid­den van de Be­tu­we. Sinds­dien kij­ken we terug op een mooie en in­druk­wek­ken­de re­fe­ren­tie­lijst met pro­jec­ten voor klei­ne, mid­del­gro­te en grote on­der­ne­min­gen bin­nen de Ne­der­land­se voe­dings­mid­de­len­in­du­strie. Klant­te­vre­den­heid is wat ons drijft, waar­bij we samen met onze klan­ten mooie pro­jec­ten re­a­li­se­ren van ont­werp tot en met go-live.

Dapp staat voor een team van in­ge­ni­eurs dat lo­gis­tie­ke ken­nis com­bi­neert met prak­tijk­er­va­ring. We ken­nen de wer­king van fa­brie­ken door en door en kun­nen dan ook prak­tisch on­der­bouw­de op­los­sin­gen aan­bie­den o.a. met be­hulp van di­gi­ta­le en vi­su­e­le mid­de­len. Als team be­heer­sen we de in­te­gra­le lo­gis­tiek bin­nen fa­brie­ken in com­bi­na­tie met me­cha­ni­sa­tie en au­to­ma­ti­se­ring.

Wij ope­re­ren op een 'no-non­sen­se' ge­ba­seer­de be­drijfs­fi­lo­so­fie waar­bij we met cre­a­tie­ve  en prak­ti­sche op­los­sin­gen komen met een open en di­rec­te com­mu­ni­ca­tie­stijl.

Het door­gron­den van de 'stro­men' in de fa­briek is ons ver­trek­punt. Met een in­te­gra­le blik op de to­ta­le fa­briek en op basis van fei­ten geven we in­zicht in de hui­di­ge si­tu­a­tie van de fa­briek en bren­gen we even­tu­e­le bott­le­necks in kaart. We ge­lo­ven in een ge­de­gen lay-out stu­die en de ver­taal­slag naar ver­be­te­rin­gen in de hui­di­ge fa­briek én de toe­kom­sti­ge fa­brieks­in­rich­ting.

Onze visie op fabriekenOnze in­te­gra­le visie op fa­brie­ken

Van be­lang is het ont­wik­ke­len van een in­te­graal lo­gis­tiek-pro­duc­tie­tech­ni­sche visie op de fa­briek op basis van fei­ten, niet op buik­ge­voel. Dit con­cept eerst ont­wik­ke­len al­vo­rens ar­chi­tec­ten, aan­ne­mers en an­de­re toe­le­ve­ran­ciers aan te haken is ons credo.

We wer­ken pro­ces­ge­richt d.w.z. in elke fa­briek wor­den pro­duc­ten ge­maakt ech­ter elke fa­briek is uniek in zijn soort. We door­gron­den de pro­ces­sen om tot doel­ge­rich­te op­los­sin­gen te komen en we ge­lo­ven in het in kaart bren­gen van de pro­ces­sen samen met uw ope­ra­ti­o­ne­le team, deze daar­na te voor­zien van flow-data en even­tu­e­le fi­nan­ci­ë­le ge­ge­vens. Dit ge­kop­peld aan uw toe­kom­sti­ge wen­sen geeft niet al­leen een beeld van de hui­di­ge fa­briek en de mo­ge­lij­ke en/of nood­za­ke­lij­ke ver­be­te­rin­gen maar geeft ook een beeld van de fa­briek in de toe­komst.

We leg­gen 'what-if' sce­na­rio's voor om niet al­leen ope­ra­ti­o­ne­le maar ook stra­te­gi­sche be­sluit­vor­ming door te re­ke­nen en te vi­su­a­li­se­ren waar­mee de im­pact op de to­ta­le fa­briek zicht­baar wordt.

Onze mis­sie is dan ook het cre­ë­ren van 'In­zicht en be­we­ging in (toe­kom­sti­ge) fa­brie­ken'.