Privacy verklaring | Dapp
settings-icon meer inzicht meer inzicht en beweging in je fabriek? +31(0)345 50 52 56
Dapp

PRI­VA­CY VER­KLA­RING

Dapp B.V., ge­ves­tigd aan Pas­cal­weg 5-06 4104 BE Cu­lem­borg, is ver­ant­woor­de­lijk voor de ver­wer­king van per­soons­ge­ge­vens zoals weer­ge­ge­ven in deze pri­va­cy­ver­kla­ring.

Con­tact­ge­ge­vens:

Pas­cal­weg 5-06
4104 BE Cu­lem­borg
T. +31 (0) 345 50 52 56
www.dapp.nl 

D. Be­ij­aard is de Func­ti­o­na­ris Ge­ge­vens­be­scher­ming van Dapp B.V., te be­rei­ken via:

ad­mi­ni­stra­tie@d­app.nl.

Per­soons­ge­ge­vens die wij ver­wer­ken

Dapp B.V. ver­werkt uw per­soons­ge­ge­vens door­dat u ge­bruik maakt van onze dien­sten en/of omdat u deze zelf aan ons ver­strekt. Hier­on­der vindt u een over­zicht van de per­soons­ge­ge­vens die wij ver­wer­ken:

 • voor- en ach­ter­naam,
 • adres­ge­ge­vens,
 • te­le­foon­num­mer,
 • e-mail­adres,
 • ge­ge­vens over uw ac­ti­vi­tei­ten op onze web­si­te,
 • ge­ge­vens over uw surf­ge­drag over ver­schil­len­de web­si­tes heen (bij­voor­beeld omdat dit be­drijf on­der­deel is van een ad­ver­ten­tie­net­werk),
 • fi­nan­ci­ë­le ge­ge­vens.

Met welk doel en op basis van welke grond­slag wij per­soons­ge­ge­vens ver­wer­ken

Dapp B.V. ver­werkt uw per­soons­ge­ge­vens voor de vol­gen­de doe­len:

 • het af­han­de­len van uw be­ta­ling;
 • ver­zen­den van onze nieuws­brief en/of re­cla­me­fol­der;
 • u te kun­nen bel­len of e-mai­len in­dien dit nodig is om onze dienst­ver­le­ning uit te kun­nen voe­ren;
 • u te in­for­me­ren over wij­zi­gin­gen van onze dien­sten en pro­duc­ten;
 • om goe­de­ren en dien­sten bij u af te le­ve­ren;
 • Dapp B.V. ana­ly­seert uw ge­drag op de web­si­te om daar­mee de web­si­te te ver­be­te­ren en het aan­bod van pro­duc­ten en dien­sten af te stem­men op uw voor­keu­ren;
 • Dapp B.V. ver­werkt ook per­soons­ge­ge­vens als wij hier wet­te­lijk toe ver­plicht zijn, zoals ge­ge­vens die wij nodig heb­ben voor onze be­las­ting­aan­gif­te.

Ge­au­to­ma­ti­seer­de be­sluit­vor­ming

Dapp B.V. neemt geen op basis van ge­au­to­ma­ti­seer­de ver­wer­kin­gen be­slui­ten over zaken die (aan­zien­lij­ke) ge­vol­gen kun­nen heb­ben voor per­so­nen. Het gaat hier om be­slui­ten die wor­den ge­no­men door com­pu­ter­pro­gram­ma's of -sys­te­men, zon­der dat daar een mens (bij­voor­beeld een me­de­wer­ker van Dapp B.V.) tus­sen zit.

Hoe lang we per­soons­ge­ge­vens be­wa­ren

Dapp B.V. be­waart uw per­soons­ge­ge­vens niet lan­ger dan strikt nodig is om de doe­len te re­a­li­se­ren waar­voor uw ge­ge­vens wor­den ver­za­meld. Wij han­te­ren de vol­gen­de be­waar­ter­mij­nen voor de vol­gen­de (ca­te­go­rie­ën) van per­soons­ge­ge­vens:

Per­so­na­lia
> 1 jaar > in­dien Dapp B.V. in die pe­ri­o­de van deze ge­ge­vens geen ge­bruik heeft ge­maakt;                    

Adres
> 1 jaar > in­dien Dapp B.V. in die pe­ri­o­de van deze ge­ge­vens geen ge­bruik heeft ge­maakt;                  

E-mail­adres
> 1 jaar > in­dien Dapp B.V. in die pe­ri­o­de van deze ge­ge­vens geen ge­bruik heeft ge­maakt;      

Ge­ge­vens over uw ac­ti­vi­tei­ten op onze web­si­te
> 6 maan­den > daar­na heeft deze in­for­ma­tie geen waar­de meer;

Ge­ge­vens over uw surf­ge­drag
> 6 maan­den > daar­na heeft deze in­for­ma­tie geen waar­de meer;

Bank­re­ke­ning­num­mer
> 1 jaar > in­dien Dapp B.V. in die pe­ri­o­de van deze ge­ge­vens geen ge­bruik heeft ge­maakt.                      

Delen van per­soons­ge­ge­vens met der­den

Dapp B.V. ver­koopt uw ge­ge­vens niet aan der­den en ver­strekt deze uit­slui­tend in­dien dit nodig is voor de uit­voe­ring van onze over­een­komst met u of om te vol­doen aan een wet­te­lij­ke ver­plich­ting. Met be­drij­ven die uw ge­ge­vens ver­wer­ken in onze op­dracht, slui­ten wij een be­wer­kers­over­een­komst om te zor­gen voor een­zelf­de ni­veau van be­vei­li­ging en ver­trou­we­lijk­heid van uw ge­ge­vens. Dapp B.V. blijft ver­ant­woor­de­lijk voor deze ver­wer­kin­gen.

Coo­kies, of ver­ge­lijk­ba­re tech­nie­ken, die wij ge­brui­ken

Dapp B.V. ge­bruikt func­ti­o­ne­le, ana­ly­ti­sche en trac­king coo­kies. Een coo­kie is een klein tekst­be­stand dat bij het eer­ste be­zoek aan deze web­si­te wordt op­ge­sla­gen in de brow­ser van uw com­pu­ter, ta­blet of smartpho­ne. Dapp B.V. ge­bruikt coo­kies met een puur tech­ni­sche func­ti­o­na­li­teit. Deze zor­gen er­voor dat de web­si­te naar be­ho­ren werkt en dat bij­voor­beeld uw voor­keurs­in­stel­lin­gen ont­hou­den wor­den. Deze coo­kies wor­den ook ge­bruikt om de web­si­te goed te laten wer­ken en deze te kun­nen op­ti­ma­li­se­ren. Daar­naast plaat­sen we coo­kies die uw surf­ge­drag bij­hou­den zodat we op maat ge­maak­te con­tent en ad­ver­ten­ties kun­nen aan­bie­den.

Bij uw eer­ste be­zoek aan onze web­si­te heb­ben wij u al geïn­for­meerd over deze coo­kies en toe­stem­ming ge­vraagd voor het plaat­sen ervan.

U kunt zich af­mel­den voor coo­kies door uw in­ter­net­brow­ser zo in te stel­len dat deze geen coo­kies meer op­slaat. Daar­naast kunt u ook alle in­for­ma­tie die eer­der is op­ge­sla­gen via de in­stel­lin­gen van uw brow­ser ver­wij­de­ren.

Zie voor een toe­lich­ting: https://vei­li­gin­ter­net­ten.nl/the­mes/si­tu­a­tie/coo­kies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Ge­ge­vens in­zien, aan­pas­sen of ver­wij­de­ren 

U heeft het recht om uw per­soons­ge­ge­vens in te zien, te cor­ri­ge­ren of te ver­wij­de­ren. Daar­naast heeft u het recht om uw even­tu­e­le toe­stem­ming voor de ge­ge­vens­ver­wer­king in te trek­ken of be­zwaar te maken tegen de ver­wer­king van uw per­soons­ge­ge­vens door Dapp B.V. en heeft u het recht op ge­ge­vens­over­draag­baar­heid. Dat be­te­kent dat u bij ons een ver­zoek kunt in­die­nen om de per­soons­ge­ge­vens die wij van u be­schik­ken in een com­pu­ter­be­stand naar u of een ander, door u ge­noem­de or­ga­ni­sa­tie, te stu­ren.

U kunt een ver­zoek tot in­za­ge, cor­rec­tie, ver­wij­de­ring, ge­ge­vens­over­dra­ging van uw per­soons­ge­ge­vens of ver­zoek tot in­trek­king van uw toe­stem­ming of be­zwaar op de ver­wer­king van uw per­soons­ge­ge­vens stu­ren naar ad­mi­ni­stra­tie@d­app.nl.

Om er zeker van te zijn dat het ver­zoek tot in­za­ge door u is ge­daan, vra­gen wij u een kopie van uw iden­ti­teits­be­wijs met het ver­zoek mee te stu­ren. Maak in deze kopie uw pas­fo­to, MRZ (ma­chi­ne re­a­da­ble zone, de strook met num­mers on­der­aan het pas­poort), pas­poort­num­mer en Bur­ger­ser­vi­ce­num­mer (BSN) zwart. Dit ter be­scher­ming van uw pri­va­cy. We re­a­ge­ren zo snel mo­ge­lijk, maar bin­nen vier weken, op uw ver­zoek.

Dapp B.V. wil u er te­vens op wij­zen dat u de mo­ge­lijk­heid heeft om een klacht in te die­nen bij de na­ti­o­na­le toe­zicht­hou­der, de Au­to­ri­teit Per­soons­ge­ge­vens. Dat kan via de vol­gen­de link: https://au­to­ri­teit­per­soons­ge­ge­vens.nl/nl/con­tact-met-de-au­to­ri­teit-per­soons­ge­ge­vens/tip-ons.

Hoe wij per­soons­ge­ge­vens be­vei­li­gen

Dapp B.V. neemt de be­scher­ming van uw ge­ge­vens se­ri­eus en neemt pas­sen­de maat­re­ge­len om mis­bruik, ver­lies, on­be­voeg­de toe­gang, on­ge­wens­te open­baar­ma­king en on­ge­oor­loof­de wij­zi­ging tegen te gaan. Als u de in­druk heeft dat uw ge­ge­vens niet goed be­vei­ligd zijn of er aan­wij­zin­gen zijn van mis­bruik, neem dan con­tact op met ad­mi­ni­stra­tie@d­app.nl.