Data Analyse | Dapp
settings-icon meer inzicht meer inzicht en beweging in je fabriek? +31(0)345 50 52 56
Dapp

Data Ana­ly­se

Veel be­drij­ven heb­ben sys­te­men aan­ge­schaft om data te ver­za­me­len. Hier wordt ech­ter vaak (te) wei­nig mee ge­daan, ter­wijl er aan de hand van deze data een enor­me im­puls aan de be­drijfs­pro­ces­sen geven kan wor­den. Hier hel­pen wij jou graag mee op weg!

Vaak zul je door alle uren op de werk­vloer een goede in­schat­ting kun­nen maken van wat er goed gaat in je fa­briek, maar ook, op basis van on­der­buik­ge­voel, en­ke­le ver­be­ter­pun­ten kun­nen aan­wij­zen. Om ver­an­de­ring te­weeg te bren­gen is on­der­buik­ge­voel ech­ter niet vol­doen­de. Om te laten zien dat jouw on­der­buik­ge­voel klopt heb je fei­ten nodig. Dit is waar een gron­di­ge data ana­ly­se van on­schat­ba­re waar­de zal zijn. Aan de hand van de hui­di­ge be­zet­ting van de fa­briek en/of de ma­ga­zij­nen heb je een ge­de­tail­leerd over­zicht nodig van de hui­di­ge stand van zaken. Dit zal de basis vor­men voor de ver­de­re uit­wer­king van de data ana­ly­se. Na­tuur­lijk ben je ook op zoek naar een op­los­sing voor de voor­zie­ne pro­ble­men in de toe­komst. Door het her­ken­nen van trends en het in acht nemen van bij­voor­beeld de voor­spel­de as­sor­ti­ments- en vo­lu­me­groei kan je ver­vol­gens een nauw­keu­ri­ge in­schat­ting geven van de in toe­komst be­no­dig­de op­per­vlak­te van jouw fa­briek. 

Be­nieuwd wat Dapp voor jouw be­drijf kan be­te­ke­nen op het ge­bied van data ana­ly­se?

Neem con­tact met ons op via +31(0)345 50 52 56.

Data Analyse

Nu al be­­nieuwd hoe wij te werk gaan met data ana­ly­se? Down­load dan hier­­bo­ven het bij­­be­ho­ren­­de pro­­duc­t­­blad!

Of kijk ook eens bij de an­de­re en­gi­nee­ring dien­sten die wij aan­bie­den. Deze vind je hier.

Data Analyse