Non-Food & Logistics | Dapp
settings-icon meer inzicht meer inzicht en beweging in je fabriek? +31(0)345 50 52 56
Dapp

Pro­jec­ten - Non-Food & Lo­gis­tics

laat­ste pro­ject

Realisatie packaging optimalisatie pharmaproducent Dapp

Re­a­li­sa­tie pack­a­ging op­ti­ma­li­sa­tie pharma­pro­du­cent

Dapp re­a­li­seert een tech­ni­sche en or­ga­ni­sa­to­ri­sche ver­be­te­ring van het to­ta­le ver­pak­kings­con­cept bin­nen de fa­briek van een vi­ta­mi­ne­pro­du­cent in Ne­der­land. Naast een ver­be­te­ring van de lay-out van pro­duc­tie­lij­nen, goe­de­ren­stro­men en loop­af­stan­den is er een dui­de­lij­ke kop­pe­ling tot stand ge­bracht tus­sen plan­ning, voor­raad­ni­veaus en pro­duc­tie­vo­lu­mes.

Non-Food & Lo­gis­tics

meer Pro­jec­ten