Industriële verhuizing | Dapp
settings-icon meer inzicht meer inzicht en beweging in je fabriek? +31(0)345 50 52 56
Dapp

Mega in­du­stri­ë­le ver­hui­zing: Per­fec­te sa­men­wer­king tus­sen Pri­me­a­le Uni­ted, Dapp en Your­tech

Als we den­ken aan in­du­stri­ë­le ver­hui­zin­gen, stel­len we ons door­gaans grote ma­chi­nes, veel pa­pier­werk en mis­schien zelfs veel hoofd­pijn voor. Het deel van de grote ma­chi­nes, dat klopt. Maar wat nou als het pro­ces van begin tot eind een soe­pe­le lo­gis­tie­ke ef­fi­ci­ën­tie bevat? Wat als ie­der­een als een ge­o­lie­de ma­chi­ne sa­men­werkt? Dat is pre­cies wat er ge­beur­de tij­dens een re­cent, com­plex pro­ject waar­bij Dapp, Your­tech en Pri­me­a­le Uni­ted de han­den in­een­sloe­gen. Dan krijg je een re­vo­lu­tie in ef­fi­ci­ën­tie.

Dit is een uniek in­kijk­je in een pro­ject waar­bij een com­pleet ma­chi­ne­park ver­huisd is bij Pri­me­a­le Uni­ted, de voed­sel­pro­du­cent in ver­pak­te groen­ten.

Doel­tref­fen­de pro­ject­plan­ning in in­du­stri­ë­le ver­hui­zing

Tij­dens een on­li­ne mee­ting komt een krach­tig team samen: John Heij­boer en Peter van het Woudt van Pri­me­a­le Uni­ted. Aan Dapp-zijde zit­ten Den­nis Bei­jaard en zijn in­du­stri­ë­le in­ge­ni­eurs, Koen van Loon en David den Ouden. En van­uit Your­tech is Jan Roel Wol­ters aan­we­zig. Ze be­spre­ken het pro­ject, waar­bij de Pri­me­a­le Uni­ted fa­briek in Rid­der­kerk bij de fa­briek in Din­tel­oord ge­voegd is.

"Het is geen korte ter­mijn spel­le­tje. De nieu­we lay-out is zo ont­wor­pen dat hij jaren mee­gaat. Dat is de es­sen­tie van stra­te­gi­sche ef­fi­ci­ën­tie."

De aan­lei­ding van het pro­ject was uit ef­fi­ci­ën­tie oog­punt. Er waren 2 fa­brie­ken die on­ge­veer de­zelf­de werk­zaam­he­den uit­voer­den. De pri­mai­re vraag was of het veel prak­ti­scher, ef­fi­ci­ën­ter en lo­gi­scher is om dit van­uit 1 lo­ca­tie te doen. Het bleek geen sim­pe­le re­ken­som. Na een uit­ge­brei­de ana­ly­se was de con­clu­sie dui­de­lijk. Het sa­men­voe­gen van twee fa­brie­ken tot één mega-ope­ra­tie in Din­tel­oord was niet al­leen van­uit ef­fi­ci­ënt oog­punt in­te­res­sant, maar ook voor de toe­komst. Dit is geen korte ter­mijn spel­le­tje. De nieu­we lay-out is zo ont­wor­pen dat hij jaren mee kan.

Zo leid­de de sa­men­wer­king tus­sen DappYour­tech en Pri­me­a­le Uni­ted tot een ver­bluf­fend ef­fi­ci­ën­te in­du­stri­ë­le ver­hui­zing:

 • Pri­me­a­le Uni­ted als ver­bin­den­de fac­tor: De rol van Pri­me­a­le Uni­ted in het mee­den­ken en stroom­lij­nen van com­mu­ni­ca­tie tus­sen de ver­schil­len­de teams.
 • Dapp's ex­per­ti­se: Dapp's ja­ren­lan­ge er­va­ring in lo­gis­tie­ke pro­ces­sen en fa­brieks lay­outs stroom­lijn­de de ver­hui­zing.
 • Your­tech's in­no­va­tie: Het tech­ni­sche vak­man­schap en com­mu­ni­ca­tie­vaar­dig­he­den die Your­tech in­bracht, zorg­de voor een soe­pe­le ver­plaat­sing van de pro­duc­tie­lij­nen.
 • Ef­fi­ci­ën­te pro­ces­sen: Een deep dive in de me­tho­den die de com­plexe ver­hui­zing niet al­leen snel­ler maar ook kos­ten­be­spa­rend maak­ten.
 • Ver­bluf­fen­de re­sul­ta­ten: Cij­fers en fei­ten die het suc­ces van de in­du­stri­ë­le ver­hui­zing on­der­stre­pen, zoals door­loop­tijd, kos­ten­be­spa­ring en klant­te­vre­den­heid.
 • Team­work makes the dream work: Hoe ge­za­men­lij­ke in­span­nin­gen en syn­er­gie de sleu­tel waren tot het on­ge­ken­de suc­ces van dit pro­ject.

Sa­men­wer­ken als één dy­na­misch team

Omdat eerst on­der­zocht moest wor­den of het pro­ject vol­doen­de voor­de­len op zou le­ve­ren, ging de start ge­paard met een por­tie ge­heim­hou­ding. Me­tin­gen en ana­ly­ses wer­den stil­le­tjes uit­ge­voerd. Pas na groen licht van de board werd het team sa­men­ge­steld.

"Grote uit­da­gin­gen vra­gen om groot team­work. Geen op­dracht­ge­ver-op­dracht­ne­mer dy­na­miek, maar pure, on­ver­sne­den sa­men­wer­king."

John: "Vaak heb je even tijd nodig om aan el­kaar te wen­nen. Daar heb­ben we geen uur voor nodig gehad. Er was geen op­dracht­ge­ver-op­dracht­ne­mer dy­na­miek. Het was een échte sa­men­wer­king waar­bij we het ge­voel had­den van 1: Dit is heel leuk om samen te doen. 2: Alle par­tij­en staan open om naar el­kaar te luis­te­ren. En 3:. De plan­nen die wij had­den en de plan­nen die al ge­maakt waren, waren niet met­een in beton ge­go­ten. Alle par­tij­en ston­den open om van het ge­raam­te dat er al stond ge­za­men­lijk het al­ler­mooi­ste ervan te maken. En laten we het vak­man­schap niet ver­ge­ten. Your­tech en Dapp heb­ben laten zien dat ze niet al­leen plan­nen kun­nen maken, maar ze ook tot in de punt­jes uit­voe­ren."

Ge­heim­hou­ding geeft de no­di­ge uit­da­gin­gen bij ma­chi­ne­park ver­hui­zin­gen

Your­tech is al vroeg bij het pro­ject be­trok­ken om te on­der­zoe­ken wat er nodig was voor de ver­hui­zing van het ma­chi­ne­park.

"Onder de pro­ject­naam Set-up NL werd tijd ge­re­ser­veerd bij ex­ter­ne par­tij­en."

Jan Roel: "Nor­maal komen wij er pas bij als de plan­nen klaar zijn, in dit geval wer­den wij eer­der in­ge­scha­keld. Het uit­stel­len van de be­kend­ma­king was ook voor ons een grote uit­da­ging. Om de nieu­we lay-out mo­ge­lijk te maken, waren er ui­ter­aard de no­di­ge tech­ni­sche aan­pas­sin­gen nodig in Din­tel­oord. Die werk­zaam­he­den moe­ten uit­be­steed wor­den. En de tijd om de werk­zaam­he­den uit te kun­nen voe­ren, werd danig ver­kort door de ge­heim­hou­ding. We moesten bij di­ver­se par­tij­en tijd re­ser­ve­ren zon­der dat we in eer­ste in­stan­tie de­tails kon­den delen. Ver­der ver­liep alles ei­gen­lijk zoals ge­pland."

Draag­vlak en ac­ce­le­ra­tie van mega pro­ject

Feed­back van de werk­vloer werd se­ri­eus ge­no­men. Dat zorgt voor een breed draag­vlak en ac­ce­le­ra­tie in het pro­ject.

"Input van­uit de werk­vloer? Cru­ci­aal. Dat gaf het pro­ject vleu­gels en draag­vlak."

Den­nis: "Door de input van 'die ei­gen­wij­ze men­sen uit Din­tel­oord  en Rid­der­kerk' is het plan aan­ge­past. Dat was ty­pisch zo'n punt: Wij had­den daar idee­ën over. En jul­lie had­den daar idee­ën over. Dat was in het sta­di­um dat men­sen van de werk­vloer erbij be­trok­ken wer­den. Daar­door kwa­men er vra­gen: "Zou het niet zus of zo kun­nen, omdat... " Wat zou het ef­fect zijn als we het zus of zo doen?" De kracht is dan om naar el­kaar te luis­te­ren en die idee­ën se­ri­eus te be­kij­ken. Zo kwa­men we er­ach­ter dat het mis­schien wel een beter idee was. Ver­vol­gens zijn we dat ver­der uit gaan wer­ken.

Het web van lo­gis­tiek en team­werk

Jan Roel over de ver­hui­zing: "Je gaat een fa­briek in Rid­der­kerk, die vol in be­drijf is, af­bre­ken en ver­plaat­sen naar een fa­briek in Din­tel­oord, die vol in be­drijf is. En in de fa­briek in Din­tel­oord moe­ten lij­nen ver­plaatst wor­den. We heb­ben ie­de­re keer ma­chi­nes eruit ge­haald en op­ge­bouwd in de nieu­we fa­briek.

"In deze com­plexe lo­gis­tie­ke puz­zel was één stuk niet te mis­sen: vei­lig­heid."

Zowel de nieu­we als de oude fa­briek waren daar he­le­maal niet op in­ge­richt. Met het af­bre­ken en op­bou­wen moet je over­al langs en wil je er­voor zor­gen dat de men­sen er zo min mo­ge­lijk last van heb­ben. Som­mi­ge ruim­ten kre­gen een to­taal ander doel. Dat maak­te de In­du­stri­ë­le ver­hui­zing lo­gis­tiek be­zien extra las­tig."

Peter vult aan: "Daar­bij stond vei­lig­heid al­tijd voor­op. We heb­ben daar­voor een aan­tal maat­re­ge­len moe­ten nemen. De ope­ra­tie moest voed­sel­vei­lig én vei­lig voor de men­sen in de om­ge­ving zijn. We heb­ben mee­ge­maakt dat een be­paal­de si­tu­a­tie toch ge­vaar­lij­ker werd dan voor­zien. De actie is toen stil ge­legd, be­spro­ken en op een an­de­re ma­nier uit­ge­voerd."

"Het is pre­ci­sie­werk in tijd, in plan­ning, maar ook in de ruim­te die je hebt. En dan heb je het niet al­leen over het ver­hui­zen van de ma­chi­nes, maar ook over het mee­ne­men van het hele team. Door­dat de neu­zen al­le­maal de­zelf­de kant op ston­den, is het ge­lukt is om het pro­ject soe­pel, ruim bin­nen de tijd én bin­nen bud­get te re­a­li­se­ren."

De per­fec­te ma­chi­ne­park ver­hui­zing

John: "Bin­nen de tijd en bin­nen bud­get. Een pres­ta­tie die in 99 van de 100 soort­ge­lij­ke, com­plexe pro­jec­ten (bij an­de­re par­tij­en) niet ge­haald wordt. Ach­ter­af klinkt het mak­ke­lijk, maar als je op dag 1 be­gint, is het een enor­me berg waar je te­gen­aan kijkt. Deze berg heb­ben we pro­fes­si­o­neel en met el­kaar stuk­je voor stuk­je af­ge­bro­ken. En, heel be­lang­rijk, weer op­nieuw op­ge­bouwd. Ach­ter­af is het mak­ke­lijk, maar het is echt een bizar grote ope­ra­tie ge­weest in de hele korte tijd. Die, na­ge­noeg, fout­loos is ver­lo­pen."

"Geen over­ca­pa­ci­teit, geen ruim­te voor fou­ten. Toch heb­ben we het ge­flikt, fout­loos en strak op sche­ma."

Den­nis:"3 Maan­den tijd in een draai­en­de ope­ra­tie. Op een be­paald mo­ment had je geen over­ca­pa­ci­teit meer. Uit­lo­pen kon je je daar­om ook niet per­mit­te­ren. De pro­duct­plan­ning en alles wat er­ach­ter zit, zoals klan­ten, uit­be­ste­den etc. dat luis­tert heel nauw op de plan­ning. Vol­gens mij heeft bijna nie­mand er last van gehad dat wij ma­chi­nes ver­huisd heb­ben. Daar­naast was er een tran­si­tie van men­sen en hun cul­tuur. Er waren 2 ver­schil­len­de werk­wij­zen en 2 ver­schil­len­de ge­dach­tes en ei­gen­schap­pen."

Een beeld zegt meer dan 1000 woor­den

Dank­zij ge­a­van­ceer­de 2D- en 3D-beeld­vor­ming kon het pro­ject vi­su­eel er­va­ren wor­den, voor­dat er ook maar één ma­chi­ne was ver­plaatst.  Den­nis: ver­volgt: "We heb­ben een si­mu­la­tie ge­maakt: Gaat het al­le­maal wel pas­sen? Kun­nen we het vo­lu­me er wel door­heen krij­gen? Loopt het flow van goe­de­ren wel soe­pel en vei­lig? Hoe zit het met de aan­voer van je pro­duc­ten naar de lijn?"

"Er wordt daar­naast re­ke­ning ge­hou­den met toe­kom­sti­ge sce­na­rio's. Stel je wilt de lijn uit­bou­wen, is daar dan ruim­te voor? We heb­ben re­ke­ning ge­hou­den met de zol­der, waar nu de ver­pak­kings­ma­te­ri­a­len lig­gen, die wor­den nu via een lift naar de lij­nen ver­voerd. Op ter­mijn zou je kun­nen na­den­ken over au­to­ma­ti­se­ring van de zol­der naar de pro­duc­tie­lij­nen toe. Al deze ele­men­ten heb­ben we sa­men­ge­bracht met be­hulp van di­gi­ta­le hulp­mid­de­len."

In­no­va­tie­ve team­work stra­te­gie­ën in het kwa­draat

"We na­vi­geer­den niet op in­tuï­tie, maar op een oce­aan van data."

John: "Om de sa­men­wer­king met Dapp en Your­tech te om­schrij­ven, noem ik de steek­woor­den: erg pro­fes­si­o­neel, de des­kun­dig­heid in de ge­sprek­ken, maar ook de on­der­bou­wing met data uit ana­ly­se. Alle idee­ën wor­den ge­toetst aan de data. En niet een klein beet­je data, maar schip­la­din­gen vol met data. De si­mu­la­ties die aan de hand daar­van ge­maakt zijn, wor­den nog­maals ge­toetst. Dus alles is op data ge­dre­ven en niet uit de lucht ge­gre­pen.
Daar­naast was het uit­gangs­punt de fun­de­ring om idee­ën op los te laten van­uit de ver­schil­len­de in­vals­hoe­ken en ex­per­ti­ses. Het om­gaan als part­ners en nog meer als col­le­ga, maakt het mo­ge­lijk om met el­kaar als team zo'n klus te kla­ren. Dat was een van de groot­ste re­de­nen dat het pro­ject tot een suc­ces ge­bracht is. Ster­ker nog...  We heb­ben Dapp en Your­tech ook in­ge­scha­keld voor ons pro­ject in Afri­ka. Dat zegt ge­noeg lijkt mij."

"Ob­sta­kels? Die wer­den met­een plat­ge­stre­ken. Geen drama, al­leen op­los­sin­gen."

Jan Roel: "Het was een druk­ke pe­ri­o­de, waar­bij de sa­men­wer­king heel goed ver­liep. Daar­door was de druk tij­dens het uit­voe­ren van de ver­hui­zing goed te be­hap­pen. Als er wat was, dan werd het op­ge­lost. Er waren geen is­sues. Dat had alles te maken met de goede voor­be­rei­ding en de pret­ti­ge sa­men­wer­king."

"Onze ge­za­men­lij­ke ener­gie tilde het pro­ject naar een hoger ni­veau."

Den­nis: "Team­work was de ac­ce­le­ra­tor. Op de plan­nen die we ge­maakt heb­ben en de idee­ën die we geuit heb­ben, kre­gen we feed­back. Hier­door is het eind­re­sul­taat beter ge­wor­den dan dat wij zelf had­den kun­nen doen. Of dat Pri­me­a­le dat zelf had kun­nen doen. We heb­ben el­kaar ver­sterkt, waar­door het eind­re­sul­taat op­ti­maal ge­wor­den is."

"Die si­mu­la­tie stond niet per se op de plan­ning."

Koen en David: "Gaan­de­weg zijn we heel goed op el­kaar in­ge­speeld ge­raakt. "Oh, jul­lie kun­nen ook dit en dit, kan je dan ook ..." En daar­door kan je beter in­schat­ten hoe ze be­paal­de zaken zou­den wil­len. Hier­door is er uit­ein­de­lijk veel meer uit het pro­ject ge­ko­men, dan wij als Dapp van te­vo­ren be­dacht had­den. Die si­mu­la­tie bij­voor­beeld, die stond niet per se op de plan­ning. Die stond als 'mis­schien'. De ma­nier waar­op wij uit­ein­de­lijk de lij­nen sa­men­ge­voegd heb­ben kon­den we fei­te­lijk on­der­bou­wen door het si­mu­la­tie­mo­del.  Dat was heel waar­de­vol.

Het slot­woord is voor Pri­me­a­le Uni­ted:

John: "Voor der­ge­lijk groot, of een klei­ner pro­ject dat plan­nen omvat zoals: In­du­stri­ë­le ver­hui­zin­gen in­tern of ex­tern, of bij nieu­we grond­pla­ten voor in­de­lin­gen en lay­out in fa­brie­ken, kan ik ie­der­een aan­ra­den om Your­tech en Dapp erbij te be­trek­ken."
Peter: " Om dit soort grote pro­jec­ten goed uit te voe­ren, heb je 2 par­tij­en nodig. 2 par­tij­en die echt wil­len sa­men­wer­ken en open staan voor el­kaar. En daar­voor zou ik geen be­te­re par­tij kun­nen wen­sen."

9 Re­de­nen om Dapp en Your­tech in te scha­ke­len voor je In­du­stri­ë­le ver­hui­zing:

 • Data-dri­ven de­ci­si­ons: Dapp ge­bruikt harde en fei­te­lij­ke data om de meest ef­fec­tie­ve lay­out te ont­wer­pen.
 • Ruim­te-op­ti­ma­li­sa­tie: Maxi­ma­le be­nut­ting van elke vier­kan­te meter, voor maxi­ma­le pro­duc­ti­vi­teit.
 • Flexi­be­le aan­pak: Aan­pas­sin­gen in de lay­out? Geen punt. Dapp ge­ne­reert jouw op­ti­ma­le in­de­ling.
 • Kos­ten­be­spa­ring: Slim­me lay­out = min­der be­we­ging = la­ge­re ope­ra­ti­o­ne­le kos­ten.
 • Fu­tu­re-proof de­sign: Dapp zorgt dat je klaar bent voor de toe­komst, of het nu gaat om uit­brei­ding, aan­pas­sing of tech­no­lo­gi­sche ver­nieu­wing.
 • Com­plexe ma­chi­nes, geen pro­bleem: Your­tech heeft een track­re­cord van suc­ces­vol ver­hui­zen van ge­a­van­ceer­de in­du­stri­ë­le ma­chi­nes en ma­chi­ne­par­ken. Je hoeft je geen zor­gen te maken over ex­per­ti­se; ze heb­ben het al­le­maal.
 • Van A tot Z Ser­vi­ce: Alles wordt ge­re­geld, van het de­mon­te­ren van ma­chi­nes tot het trans­port en de mon­ta­ge op de nieu­we lo­ca­tie met de mo­ge­lijk­heid tot het uit­be­ste­den van het ope­ra­ti­o­neel pro­ject ma­na­ge­ment. Eén aan­spreek­punt, geen gedoe.
 • Vei­lig­heid voor­op: Vei­lig­heids­pro­to­col­len en ge­kwa­li­fi­ceerd per­so­neel zor­gen voor een ver­hui­zing zon­der ri­si­co's voor mens en ma­chi­ne. Alle spe­ci­a­lis­ten van zowel Dapp als Your­tech zijn VCA ge­cer­ti­fi­ceerd.
 • Tijds­ef­fi­ci­ën­tie: De plan­ning is tot in de punt­jes uit­ge­werkt. Geen ver­tra­gin­gen, geen on­ver­wach­te kos­ten. Dat is de be­lof­te.

Wil je jouw ma­chi­ne­park laten ver­hui­zen en/of een fu­tu­re-proof fa­briek­slay­out laten maken? Dapp & Your­tech fixen het. Neem nu con­tact op!

Neem con­tact op