Onze werkwijze | Dapp
settings-icon meer inzicht meer inzicht en beweging in je fabriek? +31(0)345 50 52 56
Dapp

Onze werk­wij­ze

Door de jaren heen zijn wij er­ach­ter ge­ko­men dat veel fa­brie­ken enorm veel data ver­za­me­len waar he­laas (te) wei­nig mee ge­daan wordt. Hier­door gaan er een hoop nut­ti­ge in­zich­ten ver­lo­ren. Enorm zonde na­tuur­lijk!

Bij Dapp zijn we er dan ook van over­tuigd  dat we van grote waar­de kun­nen zijn bij het in­zich­te­lijk maken van (de be­we­ging in) jouw fa­briek. Door het ana­ly­se­ren van de be­schik­ba­re data, ver­za­meld door de in­ter­ne trans­port-, pro­duc­tie- en op­slag­sys­te­men kun­nen we al een mooie in­kijk geven in de ach­ter­lig­gen­de pro­ces­sen in een fa­briek. Door deze data ver­vol­gens te vi­su­a­li­se­ren in bij­voor­beeld een dash­board heb je alle re­le­van­te in­for­ma­tie in één oog­op­slag voor je. De ma­nier waar­op wij pro­jec­ten aan­pak­ken noe­men we The 5 step In­du­stri­al En­gi­nee­ring So­lu­ti­on. Daar­over lees je hier­on­der meer.Onze werkwijze

The 5 step In­du­stri­al En­gi­nee­ring So­lu­ti­on

Dapp han­teert een staps­ge­wijs plan om, in sa­men­wer­king met de klant, tot een ge­schik­te op­los­sing te komen. Tij­dens de initiatiefase in­ven­ta­ri­se­ren we de klant­be­hoef­te en stel­len we de uit­gangs­pun­ten op. In de definitiefase  be­schrij­ven we de or­ga­ni­sa­tie en haar pro­ces­sen. In deze fase 'be­vrie­zen' we dan ook de scope: deze ver­an­dert niet meer tij­dens de ko­men­de fases. 

De ontwerpfase richt zich op het ge­de­tail­leerd no­te­ren van de re­le­van­te spe­ci­fi­ca­ties (denk hier­bij aan ma­te­ri­aal, au­to­ma­ti­se­ring, lo­gis­tie­ke en com­mer­ci­ë­le spe­ci­fi­ca­ties). Ook stel­len we in de­tail een plan­ning op, be­pa­len we het bud­get en no­te­ren we de re­le­van­te KPI's. Hier­naast wordt een ge­de­tail­leer­de lay-out van de fa­briek en, als nodig, het ter­rein ge­maakt. Het bud­get en het de­sign wor­den na af­ron­den van deze stap ook 'be­vro­ren'. In de realisatiefase gaan we de plan­nen uit de voor­gaan­de stap­pen om­zet­ten naar uit­wer­kin­gen. Dit doen we aan de hand van pro­ject- en sup­plier­ma­na­ge­ment. De laat­ste stap is het sluiten van de op­dracht. Hier­in wordt het pro­ject ge­ë­va­lu­eerd en han­te­ren we een check­list om, samen met de klant, te be­pa­len of alle voor­af ge­stel­de doe­len be­haald zijn. Ook wor­den even­tu­e­le ver­volgstap­pen be­paald.

Onze werkwijze