Business Case | Dapp
settings-icon meer inzicht meer inzicht en beweging in je fabriek? +31(0)345 50 52 56
Dapp

Busi­ness Case

Een bu­si­ness case is een on­der­deel van een in­ves­te­ringstra­ject. Het kan ge­zien wor­den als de recht­vaar­di­ging om een be­paal­de in­ves­te­ring te doen. De exac­te ma­nier waar­op deze on­der­bou­wing ge­ge­ven wordt staat ech­ter niet vast, bu­si­ness case wordt als con­tai­ner­be­grip ge­bruikt voor een scala aan mo­ge­lijk­he­den om deze recht­vaar­di­ging uit te wer­ken.

In een bu­si­ness case wordt het ge­he­le pro­ject uit­een­ge­zet in ver­schil­len­de on­der­de­len. Eerst wordt de ach­ter­grond van het pro­ject tegen het licht ge­hou­den. Wat is de aan­lei­ding voor de te on­der­ne­men stap­pen? Daar­naast is het be­lang­rijk dat de aan­slui­ting met de hui­di­ge be­drijfs­voe­ring niet uit het oog ver­lo­ren wordt.

Hier­na wor­den ver­schil­len­de op­ties, ook sce­na­rio's ge­noemd, ge­de­tail­leerd be­ke­ken en uit­ge­werkt. Deze uit­wer­kin­gen kun­nen bij­voor­beeld ver­schil­len­de al­ter­na­tie­ven van een toe­kom­sti­ge lay-out zijn. Mo­ge­lijk blijkt al snel in som­mi­ge sce­na­rio's de ri­si­co's niet op zul­len wegen tegen de voor­de­len die het be­tref­fen­de sce­na­rio met zich mee­brengt. Ook het fi­nan­ci­ë­le as­pect speelt een rol. Per sce­na­rio wordt de ver­wach­te in­ves­te­ring (CAPEX en/of OPEX) be­re­kend. Ge­ba­seerd op alle bo­ven­staan­de fac­to­ren wordt er uit­ein­de­lijk een keuze ge­maakt.

Zoals je kunt lezen gaat er best wel wat werk voor­af aan het uit­wer­ken van een ge­de­tail­leer­de bu­si­ness case. Bij Dapp heb­ben we voor ver­schil­len­de klan­ten in de food­sec­tor al soort­ge­lij­ke tra­jec­ten met suc­ces door­lo­pen.

Be­nieuwd wat Dapp voor jouw be­drijf kan be­te­ke­nen op het ge­bied van bu­si­ness cases?

Neem con­tact met ons op via +31(0)345 50 52 56.

Business Case

Nu al be­nieuwd hoe wij te werk gaan met bu­si­ness cases? Down­load dan hier­bo­ven het bij­be­ho­ren­de pro­duct­blad!