Inrichting warehouse | Dapp
settings-icon meer inzicht meer inzicht en beweging in je fabriek? +31(0)345 50 52 56
Dapp

In­rich­ting wa­re­hou­se

Het in­rich­ten van een wa­re­hou­se klinkt sim­pel. Je zorgt er­voor dat je vol­doen­de stel­lin­gen en vloer­plaat­sen hebt om je pal­lets kwijt te kun­nen, en dat was het. Toch komt er meer kij­ken bij het in­rich­ten van je wa­re­hou­se dan je op het eer­ste oog zou den­ken.

Om te be­gin­nen moet je een keuze maken be­tref­fen­de de toe­komst. Wat ver­wacht je over 1,2 of mis­schien wel 5 jaar te pro­du­ce­ren? Kies je er­voor om nu je wa­re­hou­se zo com­pact mo­ge­lijk te hou­den, met het ri­si­co dat je bin­nen af­zien­ba­re tijd een uit­brei­ding moet gaan doen? Of neem je in je op­per­vlak­te­be­re­ke­ning mee dat je be­drijf gaat groei­en? Dit brengt min­der ri­si­co's met zich mee, ech­ter sla je in prak­tijk veel lucht op. Dapp kan je hier­bij van ad­vies voor­zien door een ca­pa­ci­teits­stu­die uit te voe­ren. Aan de hand van jouw voor­spel­de groei en onze er­va­rin­gen uit het ver­le­den kun­nen we je een goede in­schat­ting geven van de be­no­dig­de ruim­te.

Inrichting warehouse

Naast het vraag­stuk be­tref­fen­de de af­me­tin­gen van je wa­re­hou­se wil je na­tuur­lijk ook dat het een vei­li­ge werk­om­ge­ving is. De rij­ba­nen en loop­pa­den moe­ten niet te­veel krui­sen, zodat mens en ma­te­ri­eel zo­veel mo­ge­lijk ge­schei­den blij­ven op de werk­vloer. Daar­naast moet het ook mo­ge­lijk zijn dat dit ma­te­ri­eel, bij­voor­beeld hef­trucks, el­kaar kun­nen pas­se­ren waar nodig. 

Een ander punt van aan­dacht is de hoog­te van je wa­re­hou­se. Hoe hoger je kunt sta­pe­len, hoe min­der vier­kan­te me­ters aan vloer­op­per­vlak je nodig hebt. Maar is wer­ken in de hoog­te wel de beste optie? Zijn bij­voor­beeld de juis­te hulp­mid­de­len al aan­we­zig, of moe­ten deze in dat geval nog aan­ge­schaft wor­den. Al­ler­lei zaken waar je re­ke­ning mee moet hou­den dus, en daar helpt Dapp je graag mee! 

Be­nieuwd wat Dapp voor jouw be­drijf kan be­te­ke­nen op het ge­bied van wa­re­hou­se in­rich­ting?

Neem con­tact met ons op via +31(0)345 50 52 56.

Inrichting warehouse