Certificaten | Dapp
settings-icon meer inzicht meer inzicht en beweging in je fabriek? +31(0)345 50 52 56
Dapp

Cer­ti­fi­ca­ten

Dapp is in het bezit van re­le­van­te cer­ti­fi­ce­ring in ons vak­ge­bied. Deze vind je on­der­staand.


SNA

Dapp is sinds 2016 SNA ge­cer­ti­fi­ceerd en op­ge­no­men in het re­gis­ter Nor­me­ring Ar­beid. Het SNA-keur­merk is een keur­merk voor aan­ne­mers van werk. Hier­mee wordt aan­ge­toond dat het ge­cer­ti­fi­ceer­de be­drijf een be­trouw­ba­re part­ner is voor de uit­be­ste­der van het werk. Mid­dels een pe­ri­o­die­ke con­tro­le wor­den de aan­ne­mers ge­con­tro­leerd op hun ver­plich­tin­gen, waar­door het ri­si­co voor de uit­be­ste­der van het werk be­perkt wordt.Certificaten

VCA

De me­de­wer­kers van Dapp die op lo­ca­tie wer­ken of klan­ten be­zoe­ken zijn in het bezit van een VCA cer­ti­fi­caat. VCA staat voor VGM (Vei­lig­heid, Ge­zond­heid, Mi­li­eu) Check­list Aan­ne­mers. Het VCA-cer­ti­fi­caat is be­doeld voor be­drij­ven die het werk in een ri­si­co­vol­le om­ge­ving uit­voe­ren. Onze klan­ten kun­nen er dus van uit­gaan dat me­de­wer­kers van Dapp te allen tijde op een vei­li­ge en ver­ant­woor­de ma­nier op lo­ca­tie zul­len wer­ken.Certificaten