Vacatures | Dapp
settings-icon meer inzicht meer inzicht en beweging in je fabriek? +31(0)345 50 52 56
Dapp

Va­ca­tu­res

Op dit mo­ment heb­ben wij 2 open­staan­de va­ca­tu­res waar je op kan re­a­ge­ren:

Con­sul­tant / Pro­ject­ma­na­ger

Wij zijn op zoek naar een er­va­ren Con­sul­tant / Pro­ject­ma­na­ger die ons komt hel­pen de vraag­stuk­ken van onze klan­ten op te los­sen. Ben jij een lo­gis­tiek spe­ci­a­list, heb je af­fi­ni­teit met data sci­en­ce en vi­su­a­li­sa­tie tech­niek? Dan komen we graag in con­tact.

Be­kijk va­ca­tu­re

In­dus­tri­al En­gi­neer

In­du­stri­al En­gi­neers hou­den zich bezig met pro­jec­ten ge­richt op de pro­duc­tie- en lo­gis­tie­ke pro­ces­sen van onze klan­ten. Samen met de klant breng je de hui­di­ge si­tu­a­tie in kaart en en­gi­neer je deze, samen met je col­le­ga's, naar de ge­wens­te op­los­sing. Daar­naast sup­port je de klant bij de pro­ject­re­a­li­sa­tie van start tot en met op­le­ve­ring en treed je op als spar­ring­part­ner. 

Be­kijk va­ca­tu­re