Facility Layout Solution | Dapp
settings-icon meer inzicht meer inzicht en beweging in je fabriek? +31(0)345 50 52 56
Dapp

Fa­cil­i­ty Lay­out So­lu­tion

Fa­cil­i­ty Lay­out So­lu­tion (FLS) is een tool ge­cre­ëerd door Dapp. Deze tool op­ti­ma­li­seert de lay­out van jouw fa­briek op basis van data. Omdat wij al­leen kij­ken naar deze data, en dus het on­der­buik­ge­voel weg­ne­men, kun­nen wij met Fa­ci­li­ty Lay­out So­lu­ti­on tot op­los­sin­gen komen die jou tot 20% op je ma­te­ri­al hand­ling kos­ten kun­nen be­spa­ren. 

Vlek­ken­plan 2.0

Met een zo­ge­naamd vlek­ken­plan kun je een glo­ba­le in­de­ling van je fa­briek maken. Ech­ter brengt elke ver­an­de­ring in de pro­duc­tie waar­schijn­lijk ook ver­an­de­rin­gen in de lay­out te­weeg. In de food­in­du­strie gaat dat door­gaans om veel ver­an­de­rin­gen. Eerst breid je een be­staan­de pro­duc­tie­lijn uit of plaats je er een nieu­we lijn bij. Op den duur is er zó veel ver­an­derd, dat er een in­ef­fi­ci­ën­te en on­o­ver­zich­te­lij­ke in­de­ling is ont­staan. Pro­ces­sen lopen door el­kaar, waar­door er bij­zon­de­re op­los­sin­gen ver­zon­nen moe­ten wor­den. Er wor­den af­stan­den af­ge­legd die vele malen lan­ger zijn dan nodig en er is een toe­ne­mend ge­brek aan ruim­te. Door­dat deze si­tu­a­tie in en­ke­le jaren op­ge­bouwd wordt, is het over­zicht na ver­loop van tijd weg en lijkt het vin­den van een op­los­sing een on­mo­ge­lij­ke taak. Het is zo'n on­o­ver­zich­te­lijk ge­heel ge­wor­den, dat je dit pro­bleem elke keer weer voor je uit­schuift en voor een tij­de­lij­ke 'op­los­sing' kiest. Ge­luk­kig kan het an­ders!

Ont­dek wat de meest ef­fec­tie­ve lay­out is voor jouw fa­briek

Zou het niet ge­wel­dig zijn als je in­zicht krijgt in hoe jouw fa­briek ef­fi­ci­ënt in­ge­deeld kan wor­den? Dat je niet slechts een glo­baal vlek­ken­plan krijgt, maar een ge­de­tail­leer­de lay­out, zodat je pre­cies weet wat waar moet komen? En daar­naast ook nog eens in­zicht krijgt in:

  • Wat er beter kan
  • Waar de ef­fi­ci­ën­tie­knel­pun­ten zit­ten
  • Wat het op­le­vert als je de lay­out op­ti­ma­li­seert
  • Hoe je van de hui­di­ge si­tu­a­tie naar de nieu­we komt
  • Waar je in de ko­men­de jaren het beste kan gaan in­ves­te­ren
  • Hoe jij de juis­te keu­zes maakt
  • Wat de im­pact is van ver­schil­len­de sce­na­rio's

Facility Layout Solution

Hoe waar­de­vol is het als jij wij­zi­gin­gen in lay­out van de fa­briek zou weten, zodat je de door­loop­tijd en daar­mee de ma­te­ri­al hand­ling kos­ten kan ver­la­gen? In re­la­tief korte tijd krijg je een op­ti­ma­le lay­out ge­pre­sen­teerd, waar­bij re­ke­ning is ge­hou­den met alle be­lang­rij­ke pro­ces­sen in de fa­briek, zodat jij kan be­stu­de­ren waar en/of wan­neer er aan­pas­sin­gen nodig zijn. 

Facility Layout Solution

Er is een op­los­sing, waar­bij de fa­briek in­te­graal be­ke­ken wordt. Waar­bij de com­ple­te fa­briek in kaart wordt ge­bracht. Niet al­leen dat ene stuk­je, nee, de ge­he­le puz­zel. Nie­mand kan bij­voor­beeld 8 va­ri­a­be­len tegen el­kaar af­we­gen in zijn hoofd. Dat is 8 tot de macht 8 tot de macht 8... In plaats van be­slis­sin­gen nemen op basis van ge­voel, kun je met FLS be­slis­sin­gen nemen op basis van fei­ten en over­zicht. En dat op een snel­le én we­ten­schap­pe­lijk on­der­bouw­de ma­nier.

De com­plexe be­re­ke­nin­gen om de com­ple­te fa­briek in kaart te bren­gen zijn zon­der ge­a­van­ceerd com­pu­ter­pro­gram­ma niet te doen. Er komt (te) veel bij kij­ken en daar­door raak je het over­zicht kwijt. Bij Dapp wer­ken we ge­rust met 30 va­ri­a­be­len. En toch blijft het over­zich­te­lijk. Als mens kun je zo'n op­ti­ma­le lay­out nooit be­re­de­ne­ren. Daar­bij kan de pro­duc­tie­vraag over 2 maan­den al­weer an­ders zijn. Dank­zij Fa­ci­li­ty Lay­out So­lu­ti­on vor­men deze fac­to­ren ech­ter geen pro­bleem meer in het op­nieuw vorm­ge­ven van jouw fa­briek. 

Facility Layout Solution

Be­nieuwd wat Dapp voor jouw be­drijf kan be­te­ke­nen op het ge­bied van Fa­ci­li­ty Lay­out So­lu­ti­on?

Neem con­tact met ons op via +31(0)345 50 52 56.

Facility Layout Solution

Nu al be­nieuwd hoe wij te werk gaan met FLS? Down­load dan hier­bo­ven het bij­be­ho­ren­de pro­duct­blad!

Of kijk ook eens bij de an­de­re en­gi­nee­ring dien­sten die wij aan­bie­den. Deze vind je hier.