Netwerk | Dapp
settings-icon meer inzicht meer inzicht en beweging in je fabriek? +31(0)345 50 52 56
Dapp

Net­werk

Op zoek naar een pro­ject­ma­na­ger of spe­ci­fie­ke ser­vi­ce? Dapp heeft, naast het kern­team, een groot net­werk van pro­ject­ma­na­gers en spe­ci­a­lis­ten op­ge­bouwd.

Alle pro­ject­ma­na­gers in ons net­werk heb­ben hun ruime er­va­ring op­ge­bouwd in ver­schil­len­de bran­ches bin­nen de food­in­du­strie. Hier­door zijn wij ervan over­tuigd dat de juis­te pro­ject­ma­na­ger voor jouw pro­ject bij ons te vin­den is. Hier­naast heb­ben wij ver­schil­len­de spe­ci­a­lis­ten in ons net­werk die jou en je be­drijf van dienst kun­nen zijn met o.a. koel­tech­niek, je vra­gen over BREEAM-cer­ti­fi­ce­ring, ATEX-richt­lij­nen en 3D scan­ning. 

Be­nieuwd of ie­mand uit het net­werk van Dapp iets voor jouw be­drijf kan be­te­ke­nen? Of wil je meer weten over het to­ta­le aan­bod van pro­ject­ma­na­gers en spe­ci­a­lis­ten?

Neem con­tact met ons op via +31(0)345 50 52 56.


Netwerk