Over Dapp | Dapp
settings-icon meer inzicht meer inzicht en beweging in je fabriek? +31(0)345 50 52 56
Dapp

Over Dapp

Heden

Dapp heeft zich de af­­­ge­lo­pen jaren, naast pro­ject­ma­na­ge­ment, steeds meer ge­richt op de 'de voor­­kant' van pro­jec­­ten. Het mee­den­ken met klan­ten en het ver­ta­len van idee­ën naar con­cre­te op­los­sin­gen en deze con­cre­ti­se­ren le­vert veel we­der­zijd­se ener­gie en toe­ge­voeg­de waar­de op in de pre-fase van pro­jec­ten. Het op een in­te­gra­le ma­nier naar fa­brie­ken kij­ken, we­ten­de wat de pro­ble­men zijn en zor­gen voor op­los­sin­gen op basis van fei­te­lijk­he­den en ge­bruik­ma­kend van ver­nieu­wen­de me­tho­den en tech­nie­ken kan (toe­kom­sti­ge) be­slis­sin­gen in de pre-pro­ject­fa­se een stuk een­vou­di­ger maken en daar­mee be­slis­sin­gen ver­snel­len. Het op­zet­ten van Dapp Con­sul­ting met onze eigen In­du­stri­al En­gi­neers is een feit.

We he­b­­ben een aan­­tal nieu­we ser­­vi­­ces ont­­wor­pen die in­­zicht geven en daar­­­mee ant­woor­­den bie­­den op vra­­gen over hoe de ef­­fi­­ci­­ën­­tie en de groei van fa­­brie­­ken mo­­ge­­lijk te maken.
De ko­­men­­de jaren gaan volop door met het uit­­­voe­rend pro­jec­t­­ma­­na­­ge­­ment voor en na­­mens klan­­ten te or­­ga­­ni­­se­­ren. Daar­­­naast zul­len we de focus le­g­­gen op in­­­du­­stri­al en­­gi­­nee­ring en ad­­vi­­se­ring d.m.v. het ver­­­der groei­en en door­ont­wik­­ke­len en bie­­den van 'di­­gi­ta­le' ser­­vi­­ces (zoals 2D As-Built te­­ke­­nin­­gen, 3D scan­­ning, data-ana­­ly­­se, al­­go­rit­­misch mo­­del­le­­ren, si­­mu­le­­ren en pa­ra­­me­trisch ont­­wer­pen) waar­­mee we het in­­zicht van de hui­­di­­ge fa­­briek én de fa­­briek van de toe­­komst ver­­­go­­ten. Onze mis­­sie is niet voor niets het zor­­gen voor In­zicht en Be­we­ging in Fa­brie­ken.

2015

In 2015 heeft Dapp de koers voor de vol­gen­de vijf jaar be­paald. Waar gaan we ons spe­ci­fiek op rich­ten? Hoe ziet onze dienst­ver­le­ning eruit? En hoe gaan we dat or­ga­ni­se­ren? Dapp heeft vanaf dat mo­ment een groei­spurt ge­maakt, re­sul­te­rend in een or­ga­ni­sa­tie van tus­sen de 25 en 30 pro­fes­si­o­nals die da­ge­lijks voor fa­brie­ken in de food­in­du­strie vele lo­gis­tiek-tech­ni­sche pro­jec­ten heeft ge­re­a­li­seerd. Onze kern­com­pe­ten­tie re­a­li­sa­tie­kracht heb­ben we dan ook bij vele fa­brie­ken, groot en klein, mogen laten zien.

2009

Dapp is ont­staan van­uit idee­ën aan de keu­ken­ta­fel tot de op­rich­ting in 2009. De naam Dapp komt voort uit Dif­fe­rent Approach wat voor ons be­te­ken­de dat we als pro­ject­be­drijf het pro­ject­ma­na­ge­ment van onze klan­ten voor onze re­ke­ning wil­den nemen, van A tot Z. We zagen dat het niet on­ge­brui­ke­lijk was voor food fa­brie­ken om de en­gi­nee­ring en le­ve­ring van lo­gis­tiek-tech­ni­sche in­ves­te­rin­gen en het daar­bij ho­ren­de pro­ject­ma­na­ge­ment over te laten aan be­tref­fen­de le­ve­ran­ciers. Ech­ter in de prak­tijk blijkt, en wat ons be­treft ook vol­strekt lo­gisch, dat de le­ve­ran­cier puur en al­leen zijn deel or­ga­ni­seert en niet het in­te­gra­le pro­ject­ma­na­ge­ment. Dit is de kern van het ont­staan van Dapp: wij wil­len zor­gen voor het in­te­gra­le pro­ject­ma­na­ge­ment, niet al­leen voor de klant, maar ook ná­mens de klant. Dat­zelf­de geldt van­daag de dag nog steeds.