3D-Scanning | Dapp
settings-icon meer inzicht meer inzicht en beweging in je fabriek? +31(0)345 50 52 56
Dapp

3D-scan­ning

De laat­ste dienst die toe­ge­voegd is aan onze tool­box is 3D-scan­ning. Bij Dapp merk­ten wij na­me­lijk dat de vraag naar deze dienst steeds gro­ter werd. Hier­naast heeft het 3D scan­nen van jouw lo­ca­tie tal van voor­de­len, welke we graag hier­on­der uit­lich­ten. 

Al­ler­eerst is het be­lang­rijk om te weten hoe het 3D scan­nen pre­cies werkt. Door met een ca­me­ra die 360 gra­den kan draai­en door jouw fa­briek te lopen en tel­kens foto's te maken kan de soft­wa­re, door de over­lap in de foto's, deze aan el­kaar kno­pen en hier als het ware één ge­heel van maken. Ook kan de 3D scan­ner mid­dels in­fra­rood de ge­o­me­trie in kaart bren­gen. Het 3D model dat uit­ein­de­lijk wordt op­ge­le­verd is daar­na in ver­schil­len­de si­tu­a­ties enorm bruik­baar! Zo kun­nen wij het 3D model ge­brui­ken om hier een 2D plat­te­grond van te maken. Dit scheelt, ver­ge­le­ken met bij­voor­beeld het hand­ma­tig op­me­ten van ma­chi­ne­lij­nen, een hoop tijd. Daar­naast is een 3D scan zeer nauw­keu­rig. De le­ve­ran­cier van onze 3D scan­ner geeft aan dat deze voor zeker 99% over­een­komt met de wer­ke­lijk­heid. Door mid­del van ka­li­bra­tie­me­tin­gen kun­nen wij deze fout­mar­ge nog ver­der te­rug­bren­gen.

Ook kun je door de ver­schil­len­de func­ti­o­na­li­tei­ten van­uit het soft­wa­re pak­ket een hoop toe­ge­voeg­de waar­de uit je scans halen. Zo kun je een vir­tu­e­le tour door je fa­briek geven, of zeer snel be­paal­de zaken, zoals on­der­de­len van ma­chi­nes of lei­ding­werk, in de­tail be­kij­ken zon­der hier­voor de hele fa­briek door te moe­ten. Aan de hand van tags die je in je scan kunt plaat­sen kun je extra in­for­ma­tie toe­voe­gen je vir­tu­e­le fa­briek. Dit biedt bij­voor­beeld nieuw aan­ge­no­men men­sen een laag­drem­pe­li­ge ma­nier om snel be­kend te wor­den met jouw fa­briek. 

Om een beter beeld te schet­sen van de func­ti­o­na­li­tei­ten van een 3D scan­ner no­di­gen we je graag uit voor een vir­tu­e­le tour door ons kan­toor. Klik hier­on­der op de play but­ton om door ons kan­toor te lopen.

Be­nieuwd wat Dapp voor jouw be­drijf kan be­te­ke­nen op het ge­bied van 3D-scan­ning?

Neem con­tact met ons op via +31(0)345 50 52 56.

3D-Scanning

Nu al be­nieuwd hoe wij te werk gaan met 3D-scan­ning? Down­load hier­bo­ven het bij­be­ho­ren­de pro­duct­blad!

Of kijk ook eens bij de an­de­re en­gi­nee­ring dien­sten die wij aan­bie­den. Deze vind je hier.