Visualisatie | Dapp
settings-icon meer inzicht meer inzicht en beweging in je fabriek? +31(0)345 50 52 56
Dapp

Vi­su­a­li­sa­tie


Het ge­zeg­de "een plaat­je zegt meer dan 1000 woor­den" zal vast niet on­be­kend in de oren klin­ken. Door het vi­su­a­li­se­ren van idee­ën, con­cep­ten en uit­wer­kin­gen kan in één oog­op­slag be­paald wor­den hoe be­paal­de her­sen­spin­sels er in wer­ke­lijk­heid uit zul­len zien of zul­len func­ti­o­ne­ren.

Deze vi­su­a­li­sa­ties kun­nen de vorm aan­ne­men van bij­voor­beeld een 3D-model. Hier blijft het ech­ter niet bij. Wat min­der sta­ti­sche voor­beel­den van vi­su­a­li­sa­ties die wij kun­nen maken zijn 3D video walk­throughs of een 3D ti­me­lap­se van een ma­ga­zijn of fa­ci­li­teit. Een ander voor­beeld van de veel­zij­dig­heid van een 3D-vi­su­a­li­sa­tie is dat het als een on­der­leg­ger kan die­nen voor 2D-beel­den van jouw fa­briek. Op deze ma­nier kan Dapp met ver­schil­len­de tools jouw idee of con­cept tot leven bren­gen, zodat het ook mak­ke­lij­ker wordt om deze bin­nen de or­ga­ni­sa­tie te be­spre­ken.

Visualisatie

Een an­de­re vorm van vi­su­a­li­sa­tie is het in­zich­te­lijk maken van be­paal­de data. Data op zichzelf zegt na­me­lijk niet zo­veel. Om iets met deze data te doen is con­text nodig. Om hier­na in­for­ma­tie uit de data te kun­nen halen zul­len er ana­ly­ses ge­maakt moe­ten wor­den. Deze ana­ly­ses leg­gen op hun beurt be­paal­de ver­ban­den bloot. Ook hier geldt ech­ter weer dat deze ver­ban­den beter ge­pre­sen­teerd kun­nen wor­den dan dat men ze kan be­schrij­ven: Zien is ge­lo­ven. Om deze reden voert Dapp naast data ana­ly­ses ook data-vi­su­a­li­sa­ties uit. De ver­kre­gen data wordt hier­bij ver­werkt in een scala aan in­ter­ac­tie­ve gra­fie­ken die iets weg heb­ben van een dash­board. Op deze ma­nier is het voor ie­mand die niet diep in de ma­te­rie zit ook dui­de­lijk dat er be­paal­de ver­ban­den be­staan omdat deze con­clu­sie vi­su­eel ge­trok­ken kan wor­den. Dit ver­min­derd de weer­stand tot be­paal­de be­slui­ten en maakt de data be­spreek­baar­der.

Visualisatie

Be­nieuwd wat Dapp voor jouw be­drijf kan be­te­ke­nen op het ge­bied van vi­su­a­li­sa­tie?

Neem con­tact met ons op via +31(0)345 50 52 56.

Visualisatie

Nu al be­­nieuwd hoe wij te werk gaan met vi­su­a­li­sa­tie? Down­load dan hier­­bo­ven het bij­­be­ho­ren­­de pro­­duc­t­­blad!

Of kijk ook eens bij de an­de­re en­gi­nee­ring dien­sten die wij aan­bie­den. Deze vind je hier.

Visualisatie