Logistiek | Dapp
settings-icon meer inzicht meer inzicht en beweging in je fabriek? +31(0)345 50 52 56
Dapp

Lo­gis­tiek

De ken­nis­ge­bie­den van lo­gis­tiek en sup­ply chain zijn bin­nen food­fa­brie­ken een apar­te spe­ci­a­li­sa­tie met een heel eigen dy­na­miek. De lo­gis­tie­ke we­reld is na­me­lijk volop in be­we­ging: de tech­no­lo­gi­sche ont­wik­ke­lin­gen gaan snel en er is veel in­no­va­tie gaan­de op het ge­bied van wa­re­hou­sing, ma­te­ri­al hand­ling en au­to­ma­ti­se­ring. Dat vraagt om ac­tu­e­le ken­nis, visie en er­va­ring, want welke op­los­sin­gen zijn in welke si­tu­a­tie het best toe­pas­baar?

Naast het re­a­li­se­ren van de fa­briek­slay­out en de wa­re­hou­se me­cha­ni­se­ring en/of au­to­ma­ti­se­ring zijn com­mu­ni­ca­tie en sa­men­wer­king zeer be­lang­rijk in de fa­brieks­we­reld. Lo­gis­tiek be­vindt zich bin­nen elke scha­kel bin­nen de fa­briek, maar ook er­bui­ten. Wat jouw uit­da­ging ook is, je dient steeds de ba­lans te zoe­ken tus­sen twee uit­een­lo­pen­de doel­stel­lin­gen: mi­ni­ma­le kos­ten voor de fa­briek en maxi­ma­le ser­vi­ce rich­ting jouw klan­ten. Lo­gis­tiek is dan ook niet los te zien van pro­duc­tie en tech­niek.

Dit alles vraagt om ge­spe­ci­a­li­seer­de pro­ject­ma­na­gers die de we­reld van de fa­brieks­lo­gis­tiek door en door ken­nen, de taal spre­ken en een pro­ject op­ti­maal kun­nen be­ge­lei­den. Bij Dapp heb­ben wij door onze ja­ren­lan­ge er­va­ring op het ge­bied van lo­gis­tiek ken­nis van o.a. mas­ter­plan­ning, het in­rich­ten van je wa­re­hou­se, au­to­ma­ti­se­ring & me­cha­ni­se­ring  en het op­stel­len van busi­ness cases.

Be­nieuwd wat Dapp voor jouw be­drijf kan be­te­ke­nen op het ge­bied van lo­gis­tiek?

Neem con­tact met ons op via +31(0)345 50 52 56.

Logistiek

Nu al be­nieuwd hoe wij te werk gaan met lo­gis­tie­ke vraag­stuk­ken? Down­load hier­bo­ven het bij­be­ho­ren­de pro­duct­blad!

Be­nieuwd naar an­de­re dien­sten die Dapp aan­biedt? Kijk dan eens op onze pa­gi­na's over in­dus­tri­al en­gi­neer­ing en pro­ject­ma­na­ge­ment.

Logistiek