Masterplanning | Dapp
settings-icon meer inzicht meer inzicht en beweging in je fabriek? +31(0)345 50 52 56
Dapp

Mas­ter­plan­ning

Een mas­ter­plan is een al­les­om­vat­tend plan dat uit ver­schil­len­de on­der­de­len be­staat. In een mas­ter­plan wordt be­schre­ven hoe deze ver­schil­len­de on­der­de­len sa­men­val­len in het gro­te­re ge­heel. Ook wordt er (vaak) een in­ves­te­rings­ra­ming ge­maakt. In een later sta­di­um wordt een mas­ter­plan of de on­der­de­len ervan meer ge­de­tail­leerd uit­ge­werkt. 

Een mas­ter­plan is een re­la­tief on­grijp­baar be­grip. Het staat na­me­lijk niet vast wát er in een mas­ter­plan be­schre­ven wordt, dit is per pro­ject an­ders. Wat wél vast­staat is dat een mas­ter­plan be­staat uit on­der­de­len die, tot op ze­ke­re hoog­te, im­pact heb­ben op an­de­re on­der­de­len bin­nen dit mas­ter­plan. Denk je bij­voor­beeld eens in wat een ver­hui­zing met zich mee­brengt. Pro­duc­tie­lij­nen moe­ten ver­plaatst wor­den, waar­door je mo­ge­lijk op bouw­kun­dig vlak één en ander aan moet pas­sen. Daar­naast zul je mis­schien wat uti­li­ties moe­ten ver­leg­gen, wat bin­nen je oor­spron­ke­lij­ke ver­huis­pro­ject een nieuw on­der­deel zal zijn. 

Be­nieuwd wat Dapp voor jouw be­drijf kan be­te­ke­nen op het ge­bied van mas­ter­plan­ning?

Neem con­tact met ons op via +31(0)345 50 52 56.

 

Masterplanning