Industrial Engineering | Dapp
settings-icon meer inzicht meer inzicht en beweging in je fabriek? +31(0)345 50 52 56
Dapp

In­du­stri­al En­gi­nee­ring

In­du­stri­al en­gi­nee­ring heeft alles te maken met het op een in­te­gra­le ma­nier be­na­de­ren, ont­wer­pen en re­a­li­se­ren van pro­ces­sen, sys­te­men en or­ga­ni­sa­ties. Jouw pro­jec­ten vra­gen om ge­spe­ci­a­li­seer­de in­du­stri­al en­gi­neers met er­va­ring in het ont­wer­pen en re­a­li­se­ren van pro­jec­ten in een tech­nisch en lo­gis­tiek ge­o­ri­ën­teerd do­mein. Met onze in­te­gra­le ken­nis van en­gi­nee­ring in pack­a­ging, pro­ces­sing en de sup­ply chain van food­fa­brie­ken pak­ken we jouw pro­ject graag met beide han­den aan!

Ty­pi­sche op­drach­ten die wij re­a­li­se­ren zijn:

Be­nieuwd wat Dapp voor jouw be­drijf kan be­te­ke­nen op het ge­bied van in­du­stri­al en­gi­nee­ring?

Neem con­tact met ons op via +31(0)345 50 52 56.

Be­nieuwd naar an­de­re dien­sten die Dapp aan­biedt? Kijk dan eens op onze pa­gi­na's over lo­gis­tiek en pro­ject­ma­na­ge­ment.

Industrial Engineering