Projecten | Dapp
settings-icon meer inzicht meer inzicht en beweging in je fabriek? +31(0)345 50 52 56
Dapp

pro­jec­­­­ten

Sinds de op­rich­­­­ting van Dapp zijn er al vele pro­jec­­­­ten met suc­­­­ces ge­re­a­­­­li­­­­seerd. On­­­­der­staand vind je een over­zicht van en­­­­ke­le in­­­­­­­te­res­san­­­­te re­­­­fe­ren­­­­tie­pro­jec­­­­ten die wij af­­­­­­­ge­rond he­b­­­­ben.

0

gerealiseerde projecten in zuivel

0

gerealiseerde projecten in AGF & food ingredients

0

gerealiseerde projecten in food & beverage

0

gerealiseerde projecten in non-food & logistics

laat­ste pro­ject

Masterplan voor een specialiteitenfabriek in de aardappelverwerkende industrie Dapp

Mas­ter­plan voor een spe­ci­a­li­tei­ten­fa­briek in de aard­ap­pel­ver­wer­ken­de in­du­strie

Voor een markt­lei­der in de aard­ap­pel­ver­wer­ken­de in­du­strie heeft Dapp ge­hol­pen met het schrij­ven van een mas­ter­plan voor een ves­ti­ging waar de spe­ci­a­li­tei­ten en nieu­we in­no­va­ties ge­pro­du­ceerd wor­den. Na een gron­di­ge ana­ly­se van de hui­di­ge si­tu­a­tie op basis van site vi­sits, in­ter­views, brain­storms en data-ana­ly­ses zijn ver­vol­gens de wen­sen en uit­gangs­pun­ten in kaart ge­bracht. Hier­mee re­ke­ning hou­dend is er een toe­komst­proof sce­na­rio be­dacht, waar­bij ver­schil­len­de va­ri­an­ten op dit sce­na­rio de (on)mo­ge­lijk­he­den bin­nen de fa­briek ver­der de­tail­le­ren. Het sce­na­rio en de va­ri­an­ten hier­op zijn alle vi­su­eel uit­ge­werkt om ook het toe­komst­plaat­je in beeld te bren­gen en zo de klant een dui­de­lij­ke voor­stel­ling van de toe­kom­sti­ge lay-out van de site te kun­nen bie­den. 

AGF & Food In­gre­dients

meer Pro­jec­ten

Opstellen masterplan voor klant in de voedselproductie Dapp

Op­stel­len mas­ter­plan voor klant in de voed­sel­pro­duc­tie

Voor een klant in de voed­sel­pro­duc­tie in de regio Utrecht heeft Dapp voor lang­du­ri­ge tijd ge­hol­pen bij het op­stel­len, over­zien en uit­wer­ken van een mas­ter­plan. De be­tref­fen­de klant heeft Dapp ge­vraagd om te hel­pen nadat de fa­briek lo­gis­tiek ge­zien op meer­de­re vlak­ken vast­liep. Dit uitte zich in een au­to­ma­ti­sche trans­port­baan die vast­liep omdat de baan de aan­ge­le­ver­de pal­lets niet meer af kon voe­ren, een over­vol bui­ten­ter­rein met spul­len die ei­gen­lijk bin­nen moe­ten staan en een volle ex­ter­ne op­slag. De sa­men­wer­king be­trof het mee­den­ken in een kri­tisch meer­ja­rig mas­ter­plan dat deze pro­ble­men moest ver­hel­pen. Ge­du­ren­de een pe­ri­o­de van en­ke­le maan­den is Dapp ge­re­geld on-site ge­weest om zaken te in­ven­ta­ri­se­ren, be­stu­de­ren, ve­ri­fi­ë­ren en be­spre­ken met de klant. Deze 'data' is als het ware ge­bruikt om op meer­de­re vlak­ken lo­gis­tie­ke pro­ble­men op te los­sen, te weten: Een si­mu­la­tie van de vast­ge­lo­pen trans­port­baan heeft er­voor ge­zorgd dat en­ke­le op­ties be­trouw­baar kon­den wor­den uit­ge­werkt om de ca­pa­ci­teit van de trans­port­baan up-to-date te bren­gen met hui­di­ge en toe­kom­sti­ge pro­duc­tie. Door een si­mu­la­tie toe te pas­sen kon­den er mak­ke­lijk ver­schil­len­de al­ter­na­tie­ven be­stu­deerd wor­den om di­rect het ef­fect van aan­pas­sin­gen te kun­nen toet­sen. De si­mu­la­tie is be­trouw­baar omdat deze ge­test kan wor­den tegen de hui­di­ge si­tu­a­tie. Deze si­mu­la­tie heeft ertoe ge­leid dat er een re­la­tief klein­scha­li­ge op­los­sing voor­ge­dra­gen kon wor­den die zowel hui­di­ge als toe­kom­sti­ge pro­duc­tie voor­ziet van vol­doen­de ca­pa­ci­teit. Een on-site stu­die en een data ana­ly­se heb­ben, in com­bi­na­tie met de er­va­ring van Dapp en de klant, ge­leid tot een brain­storm aan idee­ën om de lo­gis­tie­ke pro­ble­men op het ter­rein, maar ook zeker in de fa­briek op te los­sen. Deze brain­storm op­ties zijn on­der­bouwd en vi­su­eel uit­ge­werkt door Dapp en ge­pre­sen­teerd aan het kern­team van de klant. Samen zijn en­ke­le op­ties uit­ge­ko­zen om tot in gro­ter de­tail uit te wer­ken. En­ke­le op­ties wor­den tot op heden ver­der uit­ge­werkt en moe­ten geïm­ple­men­teerd gaan wor­den om de klant lo­gis­tiek te ver­lich­ten. Naast de bo­ven­ge­noem­de on­der­de­len heeft Dapp de klant ook on­der­steund in het maken van 2D en 3D vi­su­a­li­sa­ties, het ana­ly­se­ren en pre­sen­te­ren van data en het fun­ge­ren als spar­ring­part­ner. Food & Be­ve­r­a­ge