Projecten | Dapp
settings-icon meer inzicht meer inzicht en beweging in je fabriek? +31(0)345 50 52 56
Dapp

pro­jec­­­­ten

Sinds de op­rich­­­­ting van Dapp zijn er al vele pro­jec­­­­ten met suc­­­­ces ge­re­a­­­­li­­­­seerd. On­­­­der­staand vind je een over­zicht van en­­­­ke­le in­­­­­­­te­res­san­­­­te re­­­­fe­ren­­­­tie­pro­jec­­­­ten die wij af­­­­­­­ge­rond he­b­­­­ben.

0

gerealiseerde projecten in zuivel

0

gerealiseerde projecten in AGF & food ingredients

0

gerealiseerde projecten in food & beverage

0

gerealiseerde projecten in non-food & logistics

laat­ste pro­ject

Masterplan & Machineverhuizing bij een groenteverpakker Dapp

Mas­ter­plan & Ma­chi­ne­ver­hui­zing bij een groen­te­ver­pak­ker

Voor een in­ter­na­ti­o­na­le groen­te­ver­pak­ker heeft Dapp een groot­scha­li­ge ver­hui­zing uit­ge­voerd. Hier­bij zijn de ver­pak­kings­ma­chi­nes van 2 lo­ca­ties op 1 lo­ca­tie sa­men­ge­voegd. Om de haal­baar­heid van dit plan in kaart te bren­gen heeft Dapp op basis van data-ana­ly­se, 3D-scan­ning en si­mu­la­tie een ge­de­tail­leer­de toe­komst­schets kun­nen cre­ë­ren. Uit de schets bleek niet al­leen dat de voor­ge­no­men plan­nen haal­baar waren, maar ook dat er een be­te­re lo­gis­tie­ke flow door de fa­briek mo­ge­lijk was. In sa­men­wer­king met de klant en zus­ter­be­drijf Your­tech heeft Dapp deze ver­hui­zing suc­ces­vol weten af te ron­den. 

AGF & Food In­gre­dients

meer Pro­jec­ten

Opstellen masterplan voor klant in de voedselproductie Dapp

Op­stel­len mas­ter­plan voor klant in de voed­sel­pro­duc­tie

Voor een klant in de voed­sel­pro­duc­tie in de regio Utrecht heeft Dapp voor lang­du­ri­ge tijd ge­hol­pen bij het op­stel­len, over­zien en uit­wer­ken van een mas­ter­plan. De be­tref­fen­de klant heeft Dapp ge­vraagd om te hel­pen nadat de fa­briek lo­gis­tiek ge­zien op meer­de­re vlak­ken vast­liep. Dit uitte zich in een au­to­ma­ti­sche trans­port­baan die vast­liep omdat de baan de aan­ge­le­ver­de pal­lets niet meer af kon voe­ren, een over­vol bui­ten­ter­rein met spul­len die ei­gen­lijk bin­nen moe­ten staan en een volle ex­ter­ne op­slag. De sa­men­wer­king be­trof het mee­den­ken in een kri­tisch meer­ja­rig mas­ter­plan dat deze pro­ble­men moest ver­hel­pen. Ge­du­ren­de een pe­ri­o­de van en­ke­le maan­den is Dapp ge­re­geld on-site ge­weest om zaken te in­ven­ta­ri­se­ren, be­stu­de­ren, ve­ri­fi­ë­ren en be­spre­ken met de klant. Deze 'data' is als het ware ge­bruikt om op meer­de­re vlak­ken lo­gis­tie­ke pro­ble­men op te los­sen, te weten: Een si­mu­la­tie van de vast­ge­lo­pen trans­port­baan heeft er­voor ge­zorgd dat en­ke­le op­ties be­trouw­baar kon­den wor­den uit­ge­werkt om de ca­pa­ci­teit van de trans­port­baan up-to-date te bren­gen met hui­di­ge en toe­kom­sti­ge pro­duc­tie. Door een si­mu­la­tie toe te pas­sen kon­den er mak­ke­lijk ver­schil­len­de al­ter­na­tie­ven be­stu­deerd wor­den om di­rect het ef­fect van aan­pas­sin­gen te kun­nen toet­sen. De si­mu­la­tie is be­trouw­baar omdat deze ge­test kan wor­den tegen de hui­di­ge si­tu­a­tie. Deze si­mu­la­tie heeft ertoe ge­leid dat er een re­la­tief klein­scha­li­ge op­los­sing voor­ge­dra­gen kon wor­den die zowel hui­di­ge als toe­kom­sti­ge pro­duc­tie voor­ziet van vol­doen­de ca­pa­ci­teit. Een on-site stu­die en een data ana­ly­se heb­ben, in com­bi­na­tie met de er­va­ring van Dapp en de klant, ge­leid tot een brain­storm aan idee­ën om de lo­gis­tie­ke pro­ble­men op het ter­rein, maar ook zeker in de fa­briek op te los­sen. Deze brain­storm op­ties zijn on­der­bouwd en vi­su­eel uit­ge­werkt door Dapp en ge­pre­sen­teerd aan het kern­team van de klant. Samen zijn en­ke­le op­ties uit­ge­ko­zen om tot in gro­ter de­tail uit te wer­ken. En­ke­le op­ties wor­den tot op heden ver­der uit­ge­werkt en moe­ten geïm­ple­men­teerd gaan wor­den om de klant lo­gis­tiek te ver­lich­ten. Naast de bo­ven­ge­noem­de on­der­de­len heeft Dapp de klant ook on­der­steund in het maken van 2D en 3D vi­su­a­li­sa­ties, het ana­ly­se­ren en pre­sen­te­ren van data en het fun­ge­ren als spar­ring­part­ner. Food & Be­ve­r­a­ge
Masterplan & Realisatie nieuwbouw gekoeld warehouse Konings Dapp

Mas­ter­plan & Re­a­li­sa­tie nieuw­bouw ge­koeld wa­re­hou­se Ko­nings

Ko­nings-Zui­vel heeft Dapp ge­se­lec­teerd om hun nieuw­bouw­pro­ject te be­ge­lei­den. Ko­nings-Zui­vel im­por­teert zui­vel­pro­duc­ten uit ver­schil­len­de Eu­ro­pe­se lan­den en ver­markt deze bij ver­schil­len­de par­tij­en in én bui­ten Ne­der­land. Zo wor­den er, naast an­de­re ac­ti­vi­tei­ten, zui­vel en an­de­re koel­ver­se pro­duc­ten aan de grote Ne­der­land­se su­per­mark­ten ge­le­verd. Vast­goed­ont­wik­ke­laar WDP kreeg de op­dracht een com­pleet nieuw DC van ca 10.000m2 te bou­wen op een nieuw te ont­wik­ke­len lo­ca­tie in Bleis­wijk, ter hoog­te  van de krui­sing van de HSL en de A12. Het ge­bouw dien­de een ge­koel­de op­slag te krij­gen met een grote ex­pe­di­tie­ruim­te. Het ge­bouw zou moe­ten wor­den op­ge­le­verd vol­gens hoog­waar­di­ge duur­zaam­heids- en ener­gie-eisen (BREEAM Very Good). Het DC kreeg een hoog­te van ca. 12 meter (ge­lijk aan 5 pal­let­la­gen). Dapp heeft  de ge­he­le re­a­li­sa­tie (en­gi­nee­ring, lo­gis­tie­ke infra en bouw + tech­niek) met een spe­ci­a­lis­tisch pro­ject­team ge­leid. Naast de pro­ject­ma­na­ger be­stond het team uit spe­ci­a­lis­ten uit het be­stand van Dapp. Deze spe­ci­a­lis­ten heb­ben ken­nis op het ge­bied van kwa­li­teit & cer­ti­fi­ce­ring, lo­gis­tiek, bouw, kli­maat­tech­niek & ener­gie en elek­tra & in­stru­men­ta­tie. Ko­nings-Zui­vel heeft dan ook het ge­he­le bouw- en op­le­ver­tra­ject uit han­den ge­ge­ven en heeft haar bij­dra­gen kun­nen be­per­ken tot het op ge­zet­te tij­den af­stem­men van eisen en wen­sen ten aan­zien van plan­ning en kwa­li­teit. In feite pra­ten we hier over een 'turn-key' op­los­sing. Ko­nings-Zui­vel is ver­huist naar een com­pleet wer­kend nieuw DC. Het Dapp-pro­ject­team heeft de op­dracht­ge­ver com­pleet kun­nen ont­zor­gen. Voor een op­dracht­ge­ver erg pret­tig als je terug kunt val­len op ex­per­ti­se waar je zelf nooit mee van doen hebt (gehad). Qua BREEAM vol­doet het ge­bouw aan de gel­den­de duur­zaam­heids­ei­sen. Dat be­te­kent bij­voor­beeld ook dat Ko­nings-Zui­vel met een BRE­AAM-NL cer­ti­fi­caat een aan­zien­lijk fis­caal voor­deel kan be­ha­len over de ge­da­ne in­ves­te­ring. Hier­naast is het ge­bouw zo ont­wor­pen dat het schaal­baar is. Mocht Ko­nings-Zui­vel de ko­men­de jaren dus­da­nig groei­en dat de hui­di­ge fa­ci­li­teit te klein wordt dan kan vrij een­vou­dig één van de zij­wan­den ver­wij­derd wor­den om een gro­te­re op­slag­ruim­te te cre­ë­ren.   Zui­vel
Layout ontwerp en visualisatie nieuwe zuivelfabriek Dapp

Lay­out ont­werp en vi­su­a­li­sa­tie nieu­we zui­vel­fa­briek

Een grote spe­ler in de zui­vel­markt be­na­dert ons met plan­nen voor een gloed­nieu­we zui­vel­fa­briek. In deze nieu­we state-of-the-art fa­briek zul­len tech­niek, lo­gis­tiek en or­ga­ni­sa­tie het hoogst denk­ba­re ni­veau be­rei­ken. Onze klant weet dat deze ef­fi­ci­ën­te zui­vel­fa­briek een grote toe­ge­voeg­de waar­de zal heb­ben voor zijn re­tail klan­ten, die zul­len pro­fi­te­ren van een bre­der pro­duct­aan­bod en een kos­ten­voor­deel. De zui­vel­pro­du­cent wil zijn re­tail klan­ten graag over­tui­gen van deze toe­ge­voeg­de waar­de met een vi­su­a­li­sa­tie van de nieu­we fa­briek. Dapp krijgt de op­dracht met een plan te komen voor de ge­wens­te in­rich­ting en de vi­su­a­li­sa­tie van de nieu­we fa­briek uit te wer­ken. Eén van onze er­va­ren pro­ject­ma­na­gers, spe­ci­a­list in wa­re­hou­sing en sup­ply chain ma­na­ge­ment, be­ge­leidt het hele pro­ject en houdt daar­bij re­ke­ning met het pro­duct- en klant­port­fo­lio van de zui­vel­pro­du­cent. In de nieu­we fa­briek moe­ten niet al­leen de pro­duc­tie­stro­men, maar ook de lo­gis­tie­ke stro­men goed met el­kaar ver­bon­den zijn. Het­zelf­de geldt voor alle uti­li­ties, zoals stroom, water en lucht. Er moet bo­ven­dien spra­ke zijn van een lo­gi­sche flow door de hele fa­briek: van de goe­de­ren­ont­vangst tot de pro­duc­tie en de uit­le­ve­ring van het ge­reed pro­duct. Bo­ven­dien moet er vol­doen­de ruim­te wor­den ge­pland voor kan­to­ren, par­keer­plaat­sen en de laad- en los­docks. Daar­naast vindt onze klant het erg be­lang­rijk dat half­fa­bri­ca­ten en eind­pro­duc­ten door di­ver­se af­de­lin­gen met ver­schil­len­de soor­ten kli­maat­be­heer­sing be­we­gen, waar­bij pro­duc­ten ook om­ge­pakt moe­ten kun­nen wor­den. Aan onze pro­ject­ma­na­ger de uit­da­ging om er­voor te zor­gen dat deze bu­si­ness case goed wordt ver­klaard met een op­ti­ma­le vi­su­a­li­sa­tie: zowel voor de zui­vel­pro­du­cent zelf als voor zijn re­tail klan­ten. Onze pro­ject­ma­na­ger weet de ver­taal­slag van idee naar ont­werp uit­ste­kend te ver­beel­den met één plaat die meer zegt dan dui­zend woor­den. Onze klant be­grijpt de in­rich­ting van de nieu­we zui­vel­fa­briek di­rect en kan zijn re­tail klan­ten ge­mak­ke­lijk over­tui­gen van de voor­de­len en toe­ge­voeg­de waar­de. Zui­vel
Optimalisatie productielijnen aardappelproducten Dapp

Op­ti­ma­li­sa­tie pro­duc­tie­lij­nen aard­ap­pel­pro­duc­ten

Een spe­ci­a­list in verse en ge­koel­de aard­ap­pel­pro­duc­ten wil zijn af­de­ling klein­ver­pak­king op­ti­ma­li­se­ren. Het is de eer­ste keer dat hij een ex­ter­ne pro­ject­ma­na­ger in wil huren en na een zoek­tocht komt hij te­recht bij Dapp, omdat wij in­hou­de­lij­ke ken­nis com­bi­ne­ren met ken­nis van pro­ject­ma­na­ge­ment. Dapp krijgt de op­dracht de af­de­ling klein­ver­pak­king te op­ti­ma­li­se­ren met een nieu­we in­rich­ting voor de pro­duc­tie, als­me­de de tech­ni­sche aan­pas­sing en/of ver­nieu­wing van de pro­duc­tie­lij­nen. Daar­naast moe­ten de lo­gis­tie­ke stro­men wor­den aan­ge­past en de be­staan­de fa­brieks­ruim­te ver­bouwd. Onze er­va­ren pro­ject­ma­na­ger, die al vele food­pro­jec­ten met suc­ces heeft ge­re­a­li­seerd, be­ge­leidt het hele pro­ject. Het is een uit­da­gen­de klus waar­bij het pro­duc­tie­pro­ces ge­woon vol­con­ti­nu blijft draai­en. Voor het sla­gen van het hele pro­ject is af­stem­ming tus­sen alle be­trok­ken par­tij­en, zowel de in­ter­ne or­ga­ni­sa­tie als de ex­ter­ne par­tij­en, dan ook van groot be­lang. Onze pro­ject­ma­na­ger weet het pro­ject in zes maan­den suc­ces­vol af te ron­den met een inzet van een aan­tal dagen per week. De spe­ci­a­list in aard­ap­pel­pro­duc­ten is ui­terst te­vre­den met de ex­ter­ne pro­ject­ma­na­ger van Dapp, en voor ons was het een uit­ge­le­zen kans om te laten zien dat wij ook deze rol met suc­ces kun­nen op­pak­ken. AGF & Food In­gre­dients