Projecten | Dapp
settings-icon meer inzicht meer inzicht en beweging in je fabriek? +31(0)345 50 52 56
Dapp

pro­jec­­­­ten

Sinds de op­rich­­­­ting van Dapp zijn er al vele pro­jec­­­­ten met suc­­­­ces ge­re­a­­­­li­­­­seerd. On­­­­der­staand vind je een over­zicht van en­­­­ke­le in­­­­­­­te­res­san­­­­te re­­­­fe­ren­­­­tie­pro­jec­­­­ten die wij af­­­­­­­ge­rond he­b­­­­ben.

0

gerealiseerde projecten in zuivel

0

gerealiseerde projecten in AGF & food ingredients

0

gerealiseerde projecten in food & beverage

0

gerealiseerde projecten in non-food & logistics

laat­ste pro­ject

Masterplan bij een marktleider in de aardappelverwerkende industrie Dapp

Mas­ter­plan bij een markt­lei­der in de aard­ap­pel­ver­wer­ken­de in­du­strie

Dapp heeft een markt­lei­der in de aard­ap­pel­ver­wer­ken­de in­du­strie ge­hol­pen met het schrij­ven van een mas­ter­plan voor één van hun pro­duc­tie­lo­ca­ties. Hier­bij is be­gon­nen met een gron­di­ge ana­ly­se van de hui­di­ge si­tu­a­tie, ge­maakt aan de hand van data, in­ter­views en site vi­sits. De wen­sen van de klant zijn in kaart ge­bracht, in com­bi­na­tie met de ver­schil­len­de uit­brei­dings­mo­ge­lijk­he­den. Ook is de ver­wach­te toe­na­me in be­no­dig­de pro­duc­tie­ca­pa­ci­teit uit­ge­breid be­spro­ken en ver­der ge­de­tail­leerd. Na deze in­ven­ta­ri­sa­tie­fa­se zijn ver­schil­len­de sce­na­rio's in kaart ge­bracht, welke alle aan de wen­sen en eisen van de klant vol­de­den. Door alle voor­ge­stel­de sce­na­rio's vi­su­eel uit te wer­ken had de klant een be­te­re voor­stel­ling van de lay-out van de toe­kom­sti­ge plant. Uit­ein­de­lijk zijn de sce­na­rio's be­oor­deeld op ver­schil­len­de fa­cet­ten, waar­na de klant tot een goed on­der­bouw­de keuze ge­ko­men is.

AGF & Food In­gre­dients

meer Pro­jec­ten

Opstellen masterplan voor klant in de voedselproductie Dapp

Op­stel­len mas­ter­plan voor klant in de voed­sel­pro­duc­tie

Voor een klant in de voed­sel­pro­duc­tie in de regio Utrecht heeft Dapp voor lang­du­ri­ge tijd ge­hol­pen bij het op­stel­len, over­zien en uit­wer­ken van een mas­ter­plan. De be­tref­fen­de klant heeft Dapp ge­vraagd om te hel­pen nadat de fa­briek lo­gis­tiek ge­zien op meer­de­re vlak­ken vast­liep. Dit uitte zich in een au­to­ma­ti­sche trans­port­baan die vast­liep omdat de baan de aan­ge­le­ver­de pal­lets niet meer af kon voe­ren, een over­vol bui­ten­ter­rein met spul­len die ei­gen­lijk bin­nen moe­ten staan en een volle ex­ter­ne op­slag. De sa­men­wer­king be­trof het mee­den­ken in een kri­tisch meer­ja­rig mas­ter­plan dat deze pro­ble­men moest ver­hel­pen. Ge­du­ren­de een pe­ri­o­de van en­ke­le maan­den is Dapp ge­re­geld on-site ge­weest om zaken te in­ven­ta­ri­se­ren, be­stu­de­ren, ve­ri­fi­ë­ren en be­spre­ken met de klant. Deze 'data' is als het ware ge­bruikt om op meer­de­re vlak­ken lo­gis­tie­ke pro­ble­men op te los­sen, te weten: Een si­mu­la­tie van de vast­ge­lo­pen trans­port­baan heeft er­voor ge­zorgd dat en­ke­le op­ties be­trouw­baar kon­den wor­den uit­ge­werkt om de ca­pa­ci­teit van de trans­port­baan up-to-date te bren­gen met hui­di­ge en toe­kom­sti­ge pro­duc­tie. Door een si­mu­la­tie toe te pas­sen kon­den er mak­ke­lijk ver­schil­len­de al­ter­na­tie­ven be­stu­deerd wor­den om di­rect het ef­fect van aan­pas­sin­gen te kun­nen toet­sen. De si­mu­la­tie is be­trouw­baar omdat deze ge­test kan wor­den tegen de hui­di­ge si­tu­a­tie. Deze si­mu­la­tie heeft ertoe ge­leid dat er een re­la­tief klein­scha­li­ge op­los­sing voor­ge­dra­gen kon wor­den die zowel hui­di­ge als toe­kom­sti­ge pro­duc­tie voor­ziet van vol­doen­de ca­pa­ci­teit. Een on-site stu­die en een data ana­ly­se heb­ben, in com­bi­na­tie met de er­va­ring van Dapp en de klant, ge­leid tot een brain­storm aan idee­ën om de lo­gis­tie­ke pro­ble­men op het ter­rein, maar ook zeker in de fa­briek op te los­sen. Deze brain­storm op­ties zijn on­der­bouwd en vi­su­eel uit­ge­werkt door Dapp en ge­pre­sen­teerd aan het kern­team van de klant. Samen zijn en­ke­le op­ties uit­ge­ko­zen om tot in gro­ter de­tail uit te wer­ken. En­ke­le op­ties wor­den tot op heden ver­der uit­ge­werkt en moe­ten geïm­ple­men­teerd gaan wor­den om de klant lo­gis­tiek te ver­lich­ten. Naast de bo­ven­ge­noem­de on­der­de­len heeft Dapp de klant ook on­der­steund in het maken van 2D en 3D vi­su­a­li­sa­ties, het ana­ly­se­ren en pre­sen­te­ren van data en het fun­ge­ren als spar­ring­part­ner. Food & Be­ve­r­a­ge
Masterplan & Realisatie nieuwbouw gekoeld warehouse Konings Dapp

Mas­ter­plan & Re­a­li­sa­tie nieuw­bouw ge­koeld wa­re­hou­se Ko­nings

Ko­nings-Zui­vel heeft Dapp ge­se­lec­teerd om hun nieuw­bouw­pro­ject te be­ge­lei­den. Ko­nings-Zui­vel im­por­teert zui­vel­pro­duc­ten uit ver­schil­len­de Eu­ro­pe­se lan­den en ver­markt deze bij ver­schil­len­de par­tij­en in én bui­ten Ne­der­land. Zo wor­den er, naast an­de­re ac­ti­vi­tei­ten, zui­vel en an­de­re koel­ver­se pro­duc­ten aan de grote Ne­der­land­se su­per­mark­ten ge­le­verd. Vast­goed­ont­wik­ke­laar WDP kreeg de op­dracht een com­pleet nieuw DC van ca 10.000m2 te bou­wen op een nieuw te ont­wik­ke­len lo­ca­tie in Bleis­wijk, ter hoog­te  van de krui­sing van de HSL en de A12. Het ge­bouw dien­de een ge­koel­de op­slag te krij­gen met een grote ex­pe­di­tie­ruim­te. Het ge­bouw zou moe­ten wor­den op­ge­le­verd vol­gens hoog­waar­di­ge duur­zaam­heids- en ener­gie-eisen (BREEAM Very Good). Het DC kreeg een hoog­te van ca. 12 meter (ge­lijk aan 5 pal­let­la­gen). Dapp heeft  de ge­he­le re­a­li­sa­tie (en­gi­nee­ring, lo­gis­tie­ke infra en bouw + tech­niek) met een spe­ci­a­lis­tisch pro­ject­team ge­leid. Naast de pro­ject­ma­na­ger be­stond het team uit spe­ci­a­lis­ten uit het be­stand van Dapp. Deze spe­ci­a­lis­ten heb­ben ken­nis op het ge­bied van kwa­li­teit & cer­ti­fi­ce­ring, lo­gis­tiek, bouw, kli­maat­tech­niek & ener­gie en elek­tra & in­stru­men­ta­tie. Ko­nings-Zui­vel heeft dan ook het ge­he­le bouw- en op­le­ver­tra­ject uit han­den ge­ge­ven en heeft haar bij­dra­gen kun­nen be­per­ken tot het op ge­zet­te tij­den af­stem­men van eisen en wen­sen ten aan­zien van plan­ning en kwa­li­teit. In feite pra­ten we hier over een 'turn-key' op­los­sing. Ko­nings-Zui­vel is ver­huist naar een com­pleet wer­kend nieuw DC. Het Dapp-pro­ject­team heeft de op­dracht­ge­ver com­pleet kun­nen ont­zor­gen. Voor een op­dracht­ge­ver erg pret­tig als je terug kunt val­len op ex­per­ti­se waar je zelf nooit mee van doen hebt (gehad). Qua BREEAM vol­doet het ge­bouw aan de gel­den­de duur­zaam­heids­ei­sen. Dat be­te­kent bij­voor­beeld ook dat Ko­nings-Zui­vel met een BRE­AAM-NL cer­ti­fi­caat een aan­zien­lijk fis­caal voor­deel kan be­ha­len over de ge­da­ne in­ves­te­ring. Hier­naast is het ge­bouw zo ont­wor­pen dat het schaal­baar is. Mocht Ko­nings-Zui­vel de ko­men­de jaren dus­da­nig groei­en dat de hui­di­ge fa­ci­li­teit te klein wordt dan kan vrij een­vou­dig één van de zij­wan­den ver­wij­derd wor­den om een gro­te­re op­slag­ruim­te te cre­ë­ren.   Zui­vel