Team | Dapp
settings-icon meer inzicht meer inzicht en beweging in je fabriek? +31(0)345 50 52 56
Dapp
Team

Den­nis Bei­jaard

Di­rec­teur & Se­ni­or Pro­ject­ma­na­ger

Den­nis is mede-op­rich­ter van Dapp. In 2009 is hij, samen met een com­pag­non, Dapp ge­start. Sinds 2015 is Den­nis de vol­le­di­ge ei­ge­naar en te­vens di­rec­teur van Dapp. Voor de op­rich­ting van Dapp heeft hij bij ver­schil­len­de be­drij­ven bin­nen en bui­ten de food­bran­che ge­werkt. Den­nis wordt ge­ken­merkt door zijn or­ga­ni­sa­tie- en re­a­li­sa­ties­kills. Bui­ten werk­tijd is Den­nis vaak moun­tain­bi­kend te vin­den op de Utrecht­se Heu­vel­rug en houdt hij van voet­bal.


Cyn­thia Ducaat

Of­fice Man­ag­er

Cyn­thia is sinds 2015 aan Dapp ver­bon­den als of­fi­ce ma­na­ger. Ze on­der­houdt korte lij­nen met onze klan­ten en zorgt er­voor dat alle vra­gen snel be­ant­woord wor­den. Daar­naast zorgt ze er er­voor dat alles op het kan­toor op rol­le­tjes loopt. Cyn­thia wordt ge­ken­merkt door haar nauw­keu­ri­ge werk­wij­ze en oog voor de­tail, zo ont­glipt haar bij­voor­beeld geen fout in de ki­lo­me­ter­de­cla­ra­ties. In haar vrije tijd spen­deert Cyn­thia graag tijd met haar gezin. Hier­naast houdt ze van films en is ze re­gel­ma­tig in de sport­school te vin­den.


Team


Team

Bob Zon­n­eveld

Se­ni­or Pro­ject­ma­na­ger


Bob maakt sinds 2017 deel uit van het Dapp team. Hiervoor was hij eigenaar van een bedrijfskundig adviesbureau, gericht op logistiek en implementatie-management. Beiden op zoek naar een compagnon hebben Dennis en Bob elkaar gevonden en zijn als Dapp verder gegaan. Bob is een echte ondernemer met een karrenvracht aan ervaring als project- en programmamanager. Zijn expertisegebieden zijn supply chain management en e-commerce. In zijn vrije tijd tennist Bob en houdt hij van basketbal.


David den Ouden

In­dus­tri­al En­gi­neer

David is sinds 2020 vast onderdeel van het team, maar heeft in zijn studententijd al in opdracht van Dapp het nodige tekenwerk uitgevoerd. David heeft aan de TU in Delft gestudeerd en hier succesvol de bachelor Bouwkunde en de master Building Technology afgerond. Door zijn bouwkundige achtergrond is David bekend met alle ins en outs van verscheidene tekenprogramma's. Hiernaast vindt hij het leuk om zowel op werk als in zijn vrije tijd te programmeren, houdt hij van bordspellen en is hij fervent supporter van Ajax.

Team


Team

Koen van Loon

In­dus­tri­al En­gi­neer

Koen is in 2021 bij Dapp be­gon­nen en daar­mee de laat­ste aan­winst van het team. Hij heeft een ba­che­lor Tech­ni­sche Be­drijfs­kun­de en een mas­ter Ope­ra­ti­ons Ma­na­ge­ment & Lo­gis­tics, beide be­haald aan de TU/e. Mede door deze ach­ter­grond kun je het aan Koen over­la­ten om te ana­ly­se­ren, ver­ban­den te leg­gen en te plan­nen. In zijn vrije tijd heeft Koen een met David ge­deel­de voor­lief­de voor Ajax, is hij re­gel­ma­tig in de sport­school te vin­den en ver­diept hij zich graag in crypt­ova­lu­ta.