Zuivel | Dapp
settings-icon meer inzicht meer inzicht en beweging in je fabriek? +31(0)345 50 52 56
Dapp

Pro­jec­ten - Zui­vel

laat­ste pro­ject

Masterplan engineering, processing & nieuwbouw fabriek Dapp

Mas­ter­plan en­gi­nee­ring, pro­ces­sing & nieuw­bouw fa­briek

Onze klant is een am­bach­te­lij­ke pro­du­cent van dag­ver­se yog­hurt en drinks voor de re­tail­markt. Het be­drijf is door de jaren heen ge­groeid van een boe­ren­be­drijf met een melk­vee­hou­de­rij tot de pro­fes­si­o­ne­le ver­wer­ker van melk en room die het van­daag de dag is.

En­ke­le jaren ge­le­den ont­stond de be­hoef­te aan een mas­ter­plan op een ge­plan­de en ge­struc­tu­reer­de ma­nier ver­ou­der­de ap­pa­ra­tuur uit te fa­se­ren en te ver­van­gen, om zich daar­mee voor te be­rei­den op de am­bi­ti­eu­ze groei­plan­nen die het be­drijf had ge­for­mu­leerd. Dapp kreeg dit jaar (2018) de vraag om dit mas­ter­plan vorm te geven. De eer­ste stap daar­in was de con­cept-en­gi­nee­ring in zijn ge­heel uit te wer­ken.

Door de veel­zij­dig­heid van de klant­vraag heeft Dapp dit pro­ject be­na­derd als een  mul­ti­dis­ci­pli­nair pro­ject. Dat be­te­ken­de dat we een aan­tal werk­zaam­he­den geïn­te­greerd heb­ben en pa­ral­lel heb­ben uit­ge­voerd. Het gaat om o.a. de her­in­rich­ting van het ter­rein, de ont­wik­ke­ling van een nieuw te bou­wen pro­duc­tie­hal met de daar­bij be­ho­ren­de tech­niek. Te­ge­lij­ker­tijd de ver­van­ging van di­ver­se pro­ces­sing ap­pa­ra­tuur zoals een blen­der, de shear mixer, de Cle­a­ning in Place in­stal­la­tie (de CIP) en de chil­lers. Ook is, als on­der­deel van de ver­an­de­rin­gen, een pal­let-con­ve­yor-baan aan­ge­kocht en geïn­stal­leerd in één van de koel­cel­len. Dit laat­ste be­te­ken­de dat de lo­gis­tie­ke rou­tes op­nieuw moesten wor­den ge­de­fi­ni­eerd. Ook deze taak heeft Dapp voor zijn re­ke­ning ge­no­men. Ten slot­te heeft Dapp het hele tra­ject van te­ke­nin­gen tot en met het ver­krij­gen van de be­no­dig­de ver­gun­nin­gen be­ge­leid.

Met de op­le­ve­ring van het mas­ter­plan lag er een der­ma­te hel­der en dui­de­lijk de­fi­ni­tie van het  ver­volg dat de klant het volle ver­trou­wen had met een eigen team me­de­wer­kers zelf het pro­ject ver­der in te gaan en ge­fa­seerd uit te voe­ren. Dapp kreeg dan ook veel dank voor de ver­leen­de dien­sten, de uit­ge­stip­pel­de route en voor haar kos­ten­be­spa­ren­de aan­pak.

Zui­vel

meer Pro­jec­ten

Layout ontwerp en visualisatie nieuwe zuivelfabriek Dapp

Lay­out ont­werp en vi­su­a­li­sa­tie nieu­we zui­vel­fa­briek

Een grote spe­ler in de zui­vel­markt be­na­dert ons met plan­nen voor een gloed­nieu­we zui­vel­fa­briek. In deze nieu­we state-of-the-art fa­briek zul­len tech­niek, lo­gis­tiek en or­ga­ni­sa­tie het hoogst denk­ba­re ni­veau be­rei­ken. Onze klant weet dat deze ef­fi­ci­ën­te zui­vel­fa­briek een grote toe­ge­voeg­de waar­de zal heb­ben voor zijn re­tail klan­ten, die zul­len pro­fi­te­ren van een bre­der pro­duct­aan­bod en een kos­ten­voor­deel. De zui­vel­pro­du­cent wil zijn re­tail klan­ten graag over­tui­gen van deze toe­ge­voeg­de waar­de met een vi­su­a­li­sa­tie van de nieu­we fa­briek. Dapp krijgt de op­dracht met een plan te komen voor de ge­wens­te in­rich­ting en de vi­su­a­li­sa­tie van de nieu­we fa­briek uit te wer­ken. Eén van onze er­va­ren pro­ject­ma­na­gers, spe­ci­a­list in wa­re­hou­sing en sup­ply chain ma­na­ge­ment, be­ge­leidt het hele pro­ject en houdt daar­bij re­ke­ning met het pro­duct- en klant­port­fo­lio van de zui­vel­pro­du­cent. In de nieu­we fa­briek moe­ten niet al­leen de pro­duc­tie­stro­men, maar ook de lo­gis­tie­ke stro­men goed met el­kaar ver­bon­den zijn. Het­zelf­de geldt voor alle uti­li­ties, zoals stroom, water en lucht. Er moet bo­ven­dien spra­ke zijn van een lo­gi­sche flow door de hele fa­briek: van de goe­de­ren­ont­vangst tot de pro­duc­tie en de uit­le­ve­ring van het ge­reed pro­duct. Bo­ven­dien moet er vol­doen­de ruim­te wor­den ge­pland voor kan­to­ren, par­keer­plaat­sen en de laad- en los­docks. Daar­naast vindt onze klant het erg be­lang­rijk dat half­fa­bri­ca­ten en eind­pro­duc­ten door di­ver­se af­de­lin­gen met ver­schil­len­de soor­ten kli­maat­be­heer­sing be­we­gen, waar­bij pro­duc­ten ook om­ge­pakt moe­ten kun­nen wor­den. Aan onze pro­ject­ma­na­ger de uit­da­ging om er­voor te zor­gen dat deze bu­si­ness case goed wordt ver­klaard met een op­ti­ma­le vi­su­a­li­sa­tie: zowel voor de zui­vel­pro­du­cent zelf als voor zijn re­tail klan­ten. Onze pro­ject­ma­na­ger weet de ver­taal­slag van idee naar ont­werp uit­ste­kend te ver­beel­den met één plaat die meer zegt dan dui­zend woor­den. Onze klant be­grijpt de in­rich­ting van de nieu­we zui­vel­fa­briek di­rect en kan zijn re­tail klan­ten ge­mak­ke­lijk over­tui­gen van de voor­de­len en toe­ge­voeg­de waar­de. Zui­vel
Masterplan & Realisatie nieuwbouw gekoeld warehouse Konings Dapp

Mas­ter­plan & Re­a­li­sa­tie nieuw­bouw ge­koeld wa­re­hou­se Ko­nings

Ko­nings-Zui­vel heeft Dapp ge­se­lec­teerd om hun nieuw­bouw­pro­ject te be­ge­lei­den. Ko­nings-Zui­vel im­por­teert zui­vel­pro­duc­ten uit ver­schil­len­de Eu­ro­pe­se lan­den en ver­markt deze bij ver­schil­len­de par­tij­en in én bui­ten Ne­der­land. Zo wor­den er, naast an­de­re ac­ti­vi­tei­ten, zui­vel en an­de­re koel­ver­se pro­duc­ten aan de grote Ne­der­land­se su­per­mark­ten ge­le­verd. Vast­goed­ont­wik­ke­laar WDP kreeg de op­dracht een com­pleet nieuw DC van ca 10.000m2 te bou­wen op een nieuw te ont­wik­ke­len lo­ca­tie in Bleis­wijk, ter hoog­te  van de krui­sing van de HSL en de A12. Het ge­bouw dien­de een ge­koel­de op­slag te krij­gen met een grote ex­pe­di­tie­ruim­te. Het ge­bouw zou moe­ten wor­den op­ge­le­verd vol­gens hoog­waar­di­ge duur­zaam­heids- en ener­gie-eisen (BREEAM Very Good). Het DC kreeg een hoog­te van ca. 12 meter (ge­lijk aan 5 pal­let­la­gen). Dapp heeft  de ge­he­le re­a­li­sa­tie (en­gi­nee­ring, lo­gis­tie­ke infra en bouw + tech­niek) met een spe­ci­a­lis­tisch pro­ject­team ge­leid. Naast de pro­ject­ma­na­ger be­stond het team uit spe­ci­a­lis­ten uit het be­stand van Dapp. Deze spe­ci­a­lis­ten heb­ben ken­nis op het ge­bied van kwa­li­teit & cer­ti­fi­ce­ring, lo­gis­tiek, bouw, kli­maat­tech­niek & ener­gie en elek­tra & in­stru­men­ta­tie. Ko­nings-Zui­vel heeft dan ook het ge­he­le bouw- en op­le­ver­tra­ject uit han­den ge­ge­ven en heeft haar bij­dra­gen kun­nen be­per­ken tot het op ge­zet­te tij­den af­stem­men van eisen en wen­sen ten aan­zien van plan­ning en kwa­li­teit. In feite pra­ten we hier over een 'turn-key' op­los­sing. Ko­nings-Zui­vel is ver­huist naar een com­pleet wer­kend nieuw DC. Het Dapp-pro­ject­team heeft de op­dracht­ge­ver com­pleet kun­nen ont­zor­gen. Voor een op­dracht­ge­ver erg pret­tig als je terug kunt val­len op ex­per­ti­se waar je zelf nooit mee van doen hebt (gehad). Qua BREEAM vol­doet het ge­bouw aan de gel­den­de duur­zaam­heids­ei­sen. Dat be­te­kent bij­voor­beeld ook dat Ko­nings-Zui­vel met een BRE­AAM-NL cer­ti­fi­caat een aan­zien­lijk fis­caal voor­deel kan be­ha­len over de ge­da­ne in­ves­te­ring. Hier­naast is het ge­bouw zo ont­wor­pen dat het schaal­baar is. Mocht Ko­nings-Zui­vel de ko­men­de jaren dus­da­nig groei­en dat de hui­di­ge fa­ci­li­teit te klein wordt dan kan vrij een­vou­dig één van de zij­wan­den ver­wij­derd wor­den om een gro­te­re op­slag­ruim­te te cre­ë­ren.   Zui­vel
Project 'Redesign Packaging' Dapp

Pro­ject 'Re­de­s­ign Pack­a­ging'

Onze op­dracht­ge­ver pro­du­ceert en ver­koopt via eigen doch­ter­on­der­ne­min­gen con­su­men­ten­pro­duc­ten als zui­veldran­ken, kin­der­voe­ding, kaas en des­serts in een groot aan­tal Eu­ro­pe­se lan­den, Azië en Afri­ka. Bin­nen de zui­vel­tak van deze on­der­ne­ming is Dapp ac­tief op ver­schei­de­ne kaas­ver­pak­kings­lo­ca­ties. Een van de aan­vra­gen die Dapp mocht in­vul­len be­trof het le­ve­ren van een pro­ject­ma­na­ger voor het pro­ject 'Re­de­s­ign Pack­a­ging'. Onze op­dracht­ge­ver zocht een spe­ci­a­list op het ge­bied van het her­in­rich­ten en ver­nieu­wen van de lay-out­plan­ning van de di­ver­se ver­pak­kings­lij­nen. Ook een fy­sie­ke ver­hui­zing van deze ver­pak­kings­lij­nen maak­te deel uit van het pro­ject. Het be­trof spe­ci­fiek de ver­pak­kings­lij­nen voor het sli­cen, in­leg­gen in diep­trek­ver­pak­kin­gen, het wegen en eti­ket­te­ren, de case pac­king en pal­leti­zing van di­ver­se soor­ten kaas. Onze pro­ject­ma­na­ger heeft ruime er­va­ring in het re­a­li­se­ren van com­plexe pro­jec­ten in een tech­nisch ge­o­ri­ën­teer­de om­ge­ving en, meer spe­ci­fiek, in de lay-out de­sign van ver­pak­kings­lij­nen. Ge­du­ren­de de loop­tijd van het pro­ject heeft onze pro­fes­si­o­nal lei­ding ge­ge­ven aan een mul­ti­dis­ci­pli­nair pro­ject­team. Het be­trof meer­de­re ver­plaat­sin­gen en op­ti­ma­li­sa­ties van be­staan­de ver­pak­kings­lij­nen. De ver­hui­zin­gen ver­eis­ten een in­ten­sie­ve plan­ning en co­ör­di­na­tie omdat stil­stand on­mo­ge­lijk was: de pro­duc­tie moest ge­woon door kun­nen draai­en.   Het pro­ject be­trof, naast de ver­plaat­sing van di­ver­se lij­nen, even­eens het ont­wer­pen van nieu­we ma­chi­nes en sys­te­men voor case pac­king en pal­leti­zing. Dit ont­werp­tra­ject is van ont­werp tot en met re­a­li­sa­tie be­ge­leid aan de hand van het be­ken­de V-Model. Voor­dat de op­le­ve­ring plaats­vond, is een uit­ge­breid va­li­da­tie­pro­gram­ma door­lo­pen. Het pro­ject­team wist met een door­loop­tijd van on­ge­veer 2 jaar het pro­ject con­form plan­ning, vei­lig­heid, bud­get en kwa­li­teit op te le­ve­ren. Zowel onze op­dracht­ge­ver, pro­fes­si­o­nal als Dapp kij­ken terug op een prach­tig, uit­da­gend en suc­ces­vol pro­ject.  Ook hier is weer ge­ble­ken: Dapp re­a­li­seert! Zui­vel
Professioneel tekeningenbeheer vergroot slagkracht van kaasproducent Dapp

Pro­fes­si­o­neel te­ke­nin­gen­be­heer ver­groot slag­kracht van kaas­pro­du­cent

Een kaas­pro­du­cent heeft aan Dapp ge­vraagd of wij een goede er­va­ren pro­fes­si­o­nal kon­den le­ve­ren die met ken­nis van Au­to­CAD2 kon bij­dra­gen aan het uit­voe­ren van al­ler­lei te­ken­werk. Dapp heeft hier­na in het net­werk ge­zocht naar een per­soon met de ge­vraag­de ken­nis en er­va­ring. Onze pro­fes­si­o­nal werkt met Au­to­CAD en In­ven­tor zowel van­uit huis als op lo­ca­tie bij de klant en is hier­bij ver­bon­den aan de af­de­ling En­gi­nee­ring/Pro­jec­ten. Op deze af­de­ling wor­den op de eer­ste plaats in 2D (Au­to­CAD) of in 3D (In­ven­tor) te­ke­nin­gen ge­maakt ten be­hoe­ve van uit te voe­ren pro­jec­ten. Als twee­de, niet min­der be­lang­rij­ke taak houdt zij het te­ke­nin­gen­be­stand bij en ac­tu­a­li­seert zij waar nodig de in­for­ma­tie op de te­ke­nin­gen. Dat be­te­kent op­scho­nen, up­da­ten en do­cu­men­te­ren van het te­ke­nin­gen­be­stand, van de P&ID sche­ma's, maar ook van zaken als de to­ta­le lay-out van de plant of spe­ci­fie­ke op­drach­ten, zoals het ont­wer­pen van vlucht­rou­tes en bij­be­ho­ren­de te­ke­nin­gen.  Con­creet be­te­kent het dat door op­dracht­ge­ver(s) te­ke­nin­gen of schet­sen wor­den aan­ge­le­verd die door onze te­ke­naar wor­den ver­werkt in be­staan­de te­ke­nin­gen of er wordt, bij grote aan­pas­sin­gen, een nieu­we te­ke­nin­gen aan­ge­maakt en op­ge­sla­gen als een nieu­we­re ver­sie in het te­ke­nin­gen­be­stand. Het komt re­gel­ma­tig voor dat onze te­ke­naar ter plek­ke de si­tu­a­tie be­kijkt, de lo­ca­tie in­meet om er voor te zor­gen dat alles cor­rect op de te­ke­nin­gen staat. Het zal niet ver­ba­zen dat de te­ke­naar veel­al al­leen werkt, ech­ter is er veel over­leg en af­stem­ming met de op­dracht­ge­ver over het eind­re­sul­taat. De komst van deze pro­fes­si­o­ne­le te­ke­naar heeft ertoe ge­leid dat het te­ke­nin­gen­be­stand veel beter ge­or­dend en daar­door veel beter ont­slo­ten is. De klant merkt het ver­schil. Sinds haar be­trok­ken­heid wor­den te­ke­nin­gen veel snel­ler ge­von­den dan voor­heen. Door­dat wij­zi­gin­gen met­een ver­werkt wor­den, zijn te­ke­nin­gen al­tijd nu ook up-to-date en heb­ben daar­door een grote mate van be­trouw­baar­heid. Ze geven weer hoe be­paal­de zaken ge­maakt c.q. ont­wor­pen zijn. Geen ver­ve­len­de ver­ras­sin­gen dus. Hier­naast wordt soms de vraag ge­steld iets in 3D te ont­wer­pen. Dat is voor onze pro­fes­si­o­nal geen pro­bleem. Met In­ven­tor kan zij 3D te­ke­nen. Het kan gaan over een on­der­deel dat op voor­raad moet lig­gen of om een pro­to­ty­pe dat moet wor­den aan­ge­le­verd aan een ma­chi­ne­bou­wer. Een der­ge­lijk pro­to­ty­pe wordt dan in 3D ge­te­kend, waar­na er een pro­duc­tie­te­ke­ning van ge­maakt wordt. Zui­vel
Engineering herstel lekkage CIP installatie zuivelbedrijf Dapp

En­gi­nee­ring her­stel lek­ka­ge CIP in­stal­la­tie zui­vel­be­drijf

(*foto be­treft niet ac­tu­e­le si­tu­a­tie). Onze klant had al tij­den een pro­bleem met zijn CIP-in­stal­la­tie (Cle­a­ning In Place). De in­stal­la­tie lekte door een niet goed func­ti­o­ne­ren­de af­slui­ter ver­dund na­tron­loog en sal­pe­ter­zuur. Het pro­bleem werd ver­er­gerd door schuim waar de ni­veau­mel­der niet op re­a­geer­de. Zo kon het ge­beu­ren dat er CIP-vloei­stof uit een tank over de vloer stroom­de. De pro­bleem­ei­ge­naar was in dit geval de plant­ma­na­ger en hij wilde, omdat de CIP-in­stal­la­tie in de voor­fa­briek een in­stal­la­tie is die da­ge­lijks ge­bruikt wordt, dat pro­bleem graag de­fi­ni­tief op­ge­lost heb­ben. Via Dapp werd een ex­ter­ne pro­ject­lei­der aan­ge­steld. Onze pro­ject­lei­der begon met­een met de in­ven­ta­ri­sa­tie van het pro­bleem en de daar­uit voort­vloei­en­de ri­si­co's. De CIP-in­stal­la­tie bleek op een ver­die­pings­vloer te staan, boven de pro­duc­tie. Het be­te­ken­de dat het op­los­sen van dit pro­bleem met name in de voor­be­rei­dings­fa­se veel aan­dacht vroeg voor de bouw­kun­di­ge kant van de op­dracht. De ver­die­pings­vloer van de CIP-in­stal­la­tie had een mem­braan in de vloer en deze was op een aan­tal plek­ken lek. Het ge­volg daar­van was dat op de be­ga­ne grond een ge­vaar­lij­ke si­tu­a­tie kon ont­staan. Het leid­de na­me­lijk tot bij­voor­beeld bouw­kun­di­ge sto­rin­gen, zoals af­val­lend stuc­werk en het af­brok­ke­len van be­ton­nen la­tei­en. Dit had na­tuur­lijk grote im­pact op de al­ge­me­ne hy­gi­ë­ne in dit deel van de fa­briek. Tij­dens au­dits was dit pro­bleem dan ook meer­de­re keren be­noemd. Deze hin­der leid­de ertoe dat er extra ron­des moesten wor­den in­ge­pland voor schoon­maak en her­haal­de­lijk ver­van­gen van stuc- en te­gel­werk. Niet in de laat­ste plaats leid­de de be­staan­de si­tu­a­tie ook tot het ge­vaar van lek­ka­ge van loog- en zuur­op­los­sin­gen nabij elek­tri­sche scha­kel­kas­ten. Een zeer on­wen­se­lij­ke si­tu­a­tie, kort­om. De pro­ject­be­slis­sing wordt nor­maal ge­spro­ken af­ge­rond met een bu­si­ness case of een kos­ten­cal­cu­la­tie op grond waar­van een go - no go be­sluit ge­no­men kan wor­den. Dat was in dit pro­ject niet aan de orde: het pro­ject dien­de hoe dan ook uit­ge­voerd te wor­den. Be­lang­rijk was in plaats daar­van hóe het werd uit­ge­voerd. Cen­traal stond de vraag hoe de vloer vol­le­dig vloei­stof­dicht ge­maakt kon wor­den. Er werd, na de in­ven­ta­ri­sa­tie van alle op­ties, ge­ko­zen om de CIP-in­stal­la­tie be­staan­de uit 4 tanks "op te til­len" en in een me­ta­len lek­bak te plaat­sen. Onze pro­ject­lei­der moest daar­bij re­ke­ning hou­den met een aan­tal rand­voor­waar­den. Zo moest er naast bouw­kun­di­ge as­pec­ten, re­ke­ning ge­hou­den wor­den met vei­lig­heids­ri­si­co's, de down­ti­me van de pro­duc­tie en met toe­kom­sti­ge uit­brei­din­gen in deze zone van de fa­briek. In deze fase be­trok hij na­druk­ke­lijk de af­de­ling QHSE bij de plan­nen. De keu­zes die in het pro­ject ge­maakt wer­den moesten kun­nen re­ke­nen op de vol­le­di­ge steun van­uit die af­de­ling. Tij­dens de pro­ject­voor­be­rei­ding werk­te onze pro­ject­lei­der en zijn 4 pro­ject­me­de­wer­kers met de Early Equip­ment Ma­na­ge­ment (EEM) me­tho­de. In dit work­flow­sys­teem zit­ten alle be­heers­as­pec­ten die nodig zijn om een pro­ject te en­gi­neeren. Het zorgt, mits goed ge­han­teerd, voor een ver­ti­ca­le start-up en een snel­le door­loop van het pro­ject. Re­le­vant vra­gen als welke ma­te­ri­a­len be­stand zijn tegen de wer­king van sal­pe­ter­zuur en na­tron­loog? wor­den hier­bij ge­steld. De extra on­der­steu­ning van de dak­con­struc­tie bleek een bouw­kun­di­ge uit­da­ging te zijn, ech­ter wel nood­za­ke­lijk om tij­dens de pro­jectuit­voe­ring de tanks te kun­nen op­hij­sen. Het re­sul­taat van het pro­ject is een vloei­stof­dich­te vloer en een lek­vrije CIP-in­stal­la­tie waar­door op de ver­die­pings­vloer én op de be­ga­ne grond een duur­za­me, vei­li­ge om­ge­ving is ge­maakt voor de me­de­wer­kers én voor de in­stal­la­tie zelf. De plant­ma­na­ger was ui­ter­ma­te te­vre­den dat met het pro­ject ein­de­lijk een halt was toe­ge­roe­pen aan een te­rug­ke­rend pro­bleem. Pret­tig was daar­bij dat het pro­ject kon wor­den af­ge­rond bin­nen het voor­af toe­ge­we­zen bud­get. Ook de af­de­ling QHSE was zeer te­vre­den. Het pro­ject door­stond met vlag en wim­pel hun stren­ge eisen. Zui­vel