AGF & Food Ingredients | Dapp
settings-icon meer inzicht meer inzicht en beweging in je fabriek? +31(0)345 50 52 56
Dapp

Pro­jec­ten - AGF & Food In­gre­dients

laat­ste pro­ject

Tekenwerk bij een chemieconcern Dapp

Te­ken­werk bij een che­mie­con­cern

sep­tem­ber 2021

Dapp heeft voor een che­mie­con­cern in de Be­tu­we ge­du­ren­de een lange pe­ri­o­de ge­hol­pen met het ver­zor­gen van het te­ken­werk van een van de pro­duc­tie plants. Hier­bij ging het voor­al om het in het veld na­lo­pen van in­stal­la­ties en het hier­bij op­stel­len van P&ID's (Pi­ping and In­stru­men­ta­ti­on Dia­grams) in het ge­vraag­de pak­ket Au­to­CAD Plant 3D (een ge­spe­ci­a­li­seer­de ver­sie van Au­to­CAD). Door­dat de pro­fes­si­o­nal van Dapp zelf­stan­dig aan de slag kon en ken­nis had van zowel P&ID's als het te­ken­pro­gram­ma is dit voor een klant een zeer waar­de­vol­le sa­men­wer­king ge­ble­ken die tot op heden loopt. De sa­men­wer­king met de klant heeft ge­leid tot te­ke­nin­gen die extra in­zicht bij het uit­wer­ken van pro­jec­ten en hel­der­heid voor de ope­ra­tors geven. Re­gel­ma­tig wor­den door Dapp wij­zi­gin­gen aan­ge­bracht aan de op­ge­stel­de te­ke­nin­gen en wor­den bij­voor­beeld ook pro­ject en sloop P&ID's ge­maakt.

AGF & Food In­gre­dients

meer Pro­jec­ten

Optimalisatie productielijnen aardappelproducten Dapp

Op­ti­ma­li­sa­tie pro­duc­tie­lij­nen aard­ap­pel­pro­duc­ten

Een spe­ci­a­list in verse en ge­koel­de aard­ap­pel­pro­duc­ten wil zijn af­de­ling klein­ver­pak­king op­ti­ma­li­se­ren. Het is de eer­ste keer dat hij een ex­ter­ne pro­ject­ma­na­ger in wil huren en na een zoek­tocht komt hij te­recht bij Dapp, omdat wij in­hou­de­lij­ke ken­nis com­bi­ne­ren met ken­nis van pro­ject­ma­na­ge­ment. Dapp krijgt de op­dracht de af­de­ling klein­ver­pak­king te op­ti­ma­li­se­ren met een nieu­we in­rich­ting voor de pro­duc­tie, als­me­de de tech­ni­sche aan­pas­sing en/of ver­nieu­wing van de pro­duc­tie­lij­nen. Daar­naast moe­ten de lo­gis­tie­ke stro­men wor­den aan­ge­past en de be­staan­de fa­brieks­ruim­te ver­bouwd. Onze er­va­ren pro­ject­ma­na­ger, die al vele food­pro­jec­ten met suc­ces heeft ge­re­a­li­seerd, be­ge­leidt het hele pro­ject. Het is een uit­da­gen­de klus waar­bij het pro­duc­tie­pro­ces ge­woon vol­con­ti­nu blijft draai­en. Voor het sla­gen van het hele pro­ject is af­stem­ming tus­sen alle be­trok­ken par­tij­en, zowel de in­ter­ne or­ga­ni­sa­tie als de ex­ter­ne par­tij­en, dan ook van groot be­lang. Onze pro­ject­ma­na­ger weet het pro­ject in zes maan­den suc­ces­vol af te ron­den met een inzet van een aan­tal dagen per week. De spe­ci­a­list in aard­ap­pel­pro­duc­ten is ui­terst te­vre­den met de ex­ter­ne pro­ject­ma­na­ger van Dapp, en voor ons was het een uit­ge­le­zen kans om te laten zien dat wij ook deze rol met suc­ces kun­nen op­pak­ken. AGF & Food In­gre­dients
Realisatie state-of-the-art insecten ingrediëntenfabriek Dapp

Re­a­li­sa­tie state-of-the-art in­sec­ten in­gre­di­ën­ten­fa­briek

In de voe­dings­mid­de­len­in­du­strie valt steeds vaker de term 'novel foods'. Novel foods zijn 'nieu­we' voe­dings­mid­de­len en in­gre­di­ën­ten die nog niet eer­der bin­nen de Eu­ro­pe­se Unie als voe­dings­mid­del wer­den ver­kocht. Een goed voor­beeld vormt de groep 'in­sec­ten', een nieuw eiwit waar­voor de markt lang­zaam maar zeker open gaat. Een klant die ac­tief is in de pro­duc­tie van duur­za­me en hoog­waar­di­ge in­sec­ten be­na­dert ons met de op­dracht om de pro­duc­tie­ca­pa­ci­teit van met name een be­paald type in­sect op te scha­len door het re­a­li­se­ren van een nieu­we fa­briek. Dapp pro­ject­ma­na­ger Den­nis Be­ij­aard, be­drijfs­kun­di­ge en ex­pert in lo­gis­tiek en sup­ply chain ma­na­ge­ment, leidt het hele pro­ject.  Onze klant pro­du­ceert sprink­ha­nen, meel­wor­men en kre­kels en kan bogen op tien­tal­len jaren ken­nis van en er­va­ring met de pro­duc­tie van in­sec­ten. Deze pro­du­cent staat aan de voor­avond van een toe­ne­men­de vraag en geeft ons de op­dracht de pro­duc­tie­schaal­ver­gro­ting te re­a­li­se­ren en het hele pro­ces te lei­den. Het is de am­bi­tie van onze klant om een vol­le­dig ge­au­to­ma­ti­seer­de state-of-the-art novel-foods­fa­briek te bou­wen. Een fa­briek met een groot­scha­li­ge pro­duc­tie die kan in­spe­len op de toe­ne­men­de vraag naar novel-foodin­gre­di­ën­ten. Den­nis Be­ij­aard werkt daar­voor samen met be­lang­rij­ke sta­ke­hol­ders als de af­de­lin­gen Re­search & De­vel­op­ment, maar ook met uni­ver­si­tei­ten en on­der­zoeks­cen­tra. Het am­bi­ti­eu­ze en in­no­va­tie­ve pro­ject is mo­men­teel volop gaan­de. AGF & Food In­gre­dients
Projectleider Operational Excellence bij groentesnijder Dapp

Pro­ject­lei­der Ope­ra­ti­o­nal Ex­cel­len­ce bij groen­te­snij­der

In ja­nu­a­ri 2018 mocht DAPP een pro­ject­me­de­wer­ker le­ve­ren bij een groot voor­aan­staand groen­te- en fruit­ver­wer­kend be­drijf. Onze pro­fes­si­o­nal had in zijn car­ri­è­re ge­werkt in vele uit­een­lo­pen­de func­ties. Denk daar­bij aan pro­ces tech­no­loog, va­li­da­tie en­gi­neer, plant­ma­na­ger en tech­ni­sche ma­na­ger. Het ge­meen­schap­pe­lijk aan al die func­ties was dat het zon­der uit­zon­de­ring op­drach­ten waren in de we­reld van de voed­sel­in­du­strie. Met al zijn er­va­ring was onze kan­di­daat de per­fect match op een aan­vraag die Dapp eind de­cem­ber 2017 ont­ving. Hij werd ge­plaatst op de af­de­ling Ope­ra­ti­o­nal Ex­cel­len­ce van de klant. De pro­jec­ten die via deze af­de­ling lopen zijn veel­al OPEC van aard en ge­richt op het be­ha­len van ef­fi­ci­en­cy. Onze pro­fes­si­o­nal werd met­een in­ge­zet in een pro­ject dat werd geï­ni­ti­eerd door een on­te­vre­den in­ter­ne klant. Deze klant was niet te­vre­den met de groot­te van de ge­sne­den stuk­ken groen­te. Dat moest an­ders wor­den in­ge­re­geld. Onze pro­ject­lei­der is de op­dracht ge­start met een ge­de­gen on­der­zoek naar de va­ri­a­ties die in de lijn aan­we­zig waren. Wat zijn de knop­pen waar je aan kunt c.q. moet draai­en om het eind­pro­duct te krij­gen waar de con­su­ment op zit te wach­ten? Welke va­ri­a­ties zijn er en in welke mate waren ze van in­vloed? Hij voer­de deze op­dracht gro­ten­deels zelf­stan­dig uit, waar­bij de in­ter­vi­sie­ses­sies met de team­lei­der van de groen­te­lijn stu­rend waren. Het re­sul­taat van het on­der­zoek was twee­le­dig: Er zijn veel fac­to­ren die het snij­pro­ces beïn­vloe­den en daar­mee de groot­te van het pro­duct on­voor­spel­baar maak­ten en er waren ook niet te beïn­vloe­den in­koopspe­ci­fi­ca­ties. Op basis van die con­sta­te­ring is een voor­stel ge­maakt om aan het eind van de pro­duc­tie­lijn een sor­tee­r­in­rich­ting te bou­wen die de grove delen uit de lijn sor­teert. Het op­ge­van­gen pro­duct kan wor­den te­rug­ge­voerd naar het punt vóóraf­gaan­de aan de snij­ac­ti­vi­teit zodat het ver­vol­gens op­nieuw door het snijon­der­deel kan gaan. Deze ite­ra­tie kan door­gaan tot­dat het pro­duct de ge­wens­te dia­me­ter heeft. Hier­mee is uit­val van te grote stuk­ken niet lan­ger aan de orde en wordt in prin­ci­pe 100% van het pro­duct ver­werkt.   Door deze extra sor­teer­stap kan op elk ge­wens­te snit­groot­te de groen­te ge­le­verd wor­den. De op­dracht­ge­ver toont zich zeer te­vre­den met de ge­ko­zen op­los­sing en de bij­be­ho­ren­de ef­fi­cien­cy­ver­be­te­ring. Onze Dapp pro­ject­lei­der is na twee jaar, en na di­ver­se an­de­re op­drach­ten, in vaste dienst ge­gaan bij onze klant. AGF & Food In­gre­dients