AGF & Food Ingredients | Dapp
settings-icon meer inzicht meer inzicht en beweging in je fabriek? +31(0)345 50 52 56
Dapp

Pro­jec­ten - AGF & Food In­gre­dients

laat­ste pro­ject

Tekenwerk Piping & Instrumentation Diagrams Dapp

Te­ken­werk Pi­ping & In­stru­men­ta­ti­on Dia­grams

sep­tem­ber 2022

Dapp heeft voor een klant in de che­mie in de Be­tu­we ge­du­ren­de een lange pe­ri­o­de ge­hol­pen met het ver­zor­gen van het te­ken­werk van een van de pro­duc­tie plants. Hier­bij ging het voor­al om het in het veld na­lo­pen van en­ke­le be­staan­de P&ID's (Pi­ping and In­stru­men­ta­ti­on Dia­grams) en ver­vol­gens de te­ke­nin­gen up­da­ten in het ge­vraag­de pak­ket Au­to­CAD Plant 3D (een ge­spe­ci­a­li­seer­de ver­sie van Au­to­CAD). Door­dat de pro­fes­si­o­nal van Dapp zelf­stan­dig aan de slag kon en ken­nis had van zowel P&ID's als het te­ken­pro­gram­ma is dit voor een klant een zeer waar­de­vol­le sa­men­wer­king ge­ble­ken die tot op heden loopt. De sa­men­wer­king met de klant heeft ge­leid tot te­ke­nin­gen die extra in­zicht bij het uit­wer­ken van pro­jec­ten en hel­der­heid voor de ope­ra­tors geven.

AGF & Food In­gre­dients

meer Pro­jec­ten

Realisatie state-of-the-art insecten ingrediëntenfabriek Dapp

Re­a­li­sa­tie state-of-the-art in­sec­ten in­gre­di­ën­ten­fa­briek

de­cem­ber 2021

In de voe­dings­mid­de­len­in­du­strie valt steeds vaker de term 'novel foods'. Novel foods zijn 'nieu­we' voe­dings­mid­de­len en in­gre­di­ën­ten die nog niet eer­der bin­nen de Eu­ro­pe­se Unie als voe­dings­mid­del wer­den ver­kocht. Een goed voor­beeld vormt de groep 'in­sec­ten', een nieuw eiwit waar­voor de markt lang­zaam maar zeker open gaat. Een klant die ac­tief is in de pro­duc­tie van duur­za­me en hoog­waar­di­ge in­sec­ten be­na­dert ons met de op­dracht om de pro­duc­tie­ca­pa­ci­teit van met name een be­paald type in­sect op te scha­len door het re­a­li­se­ren van een nieu­we fa­briek. Dapp pro­ject­ma­na­ger Den­nis Be­ij­aard, be­drijfs­kun­di­ge en ex­pert in lo­gis­tiek en sup­ply chain ma­na­ge­ment, leidt het hele pro­ject.  Onze klant pro­du­ceert sprink­ha­nen, meel­wor­men en kre­kels en kan bogen op tien­tal­len jaren ken­nis van en er­va­ring met de pro­duc­tie van in­sec­ten. Deze pro­du­cent staat aan de voor­avond van een toe­ne­men­de vraag en geeft ons de op­dracht de pro­duc­tie­schaal­ver­gro­ting te re­a­li­se­ren en het hele pro­ces te lei­den. Het is de am­bi­tie van onze klant om een vol­le­dig ge­au­to­ma­ti­seer­de state-of-the-art novel-foods­fa­briek te bou­wen. Een fa­briek met een groot­scha­li­ge pro­duc­tie die kan in­spe­len op de toe­ne­men­de vraag naar novel-foodin­gre­di­ën­ten. Den­nis Be­ij­aard werkt daar­voor samen met be­lang­rij­ke sta­ke­hol­ders als de af­de­lin­gen Re­search & De­vel­op­ment, maar ook met uni­ver­si­tei­ten en on­der­zoeks­cen­tra. Het am­bi­ti­eu­ze en in­no­va­tie­ve pro­ject is mo­men­teel volop gaan­de. AGF & Food In­gre­dients
Optimalisatie productielijnen aardappelproducten Dapp

Op­ti­ma­li­sa­tie pro­duc­tie­lij­nen aard­ap­pel­pro­duc­ten

Een spe­ci­a­list in verse en ge­koel­de aard­ap­pel­pro­duc­ten wil zijn af­de­ling klein­ver­pak­king op­ti­ma­li­se­ren. Het is de eer­ste keer dat hij een ex­ter­ne pro­ject­ma­na­ger in wil huren en na een zoek­tocht komt hij te­recht bij Dapp, omdat wij in­hou­de­lij­ke ken­nis com­bi­ne­ren met ken­nis van pro­ject­ma­na­ge­ment. Dapp krijgt de op­dracht de af­de­ling klein­ver­pak­king te op­ti­ma­li­se­ren met een nieu­we in­rich­ting voor de pro­duc­tie, als­me­de de tech­ni­sche aan­pas­sing en/of ver­nieu­wing van de pro­duc­tie­lij­nen. Daar­naast moe­ten de lo­gis­tie­ke stro­men wor­den aan­ge­past en de be­staan­de fa­brieks­ruim­te ver­bouwd. Onze er­va­ren pro­ject­ma­na­ger, die al vele food­pro­jec­ten met suc­ces heeft ge­re­a­li­seerd, be­ge­leidt het hele pro­ject. Het is een uit­da­gen­de klus waar­bij het pro­duc­tie­pro­ces ge­woon vol­con­ti­nu blijft draai­en. Voor het sla­gen van het hele pro­ject is af­stem­ming tus­sen alle be­trok­ken par­tij­en, zowel de in­ter­ne or­ga­ni­sa­tie als de ex­ter­ne par­tij­en, dan ook van groot be­lang. Onze pro­ject­ma­na­ger weet het pro­ject in zes maan­den suc­ces­vol af te ron­den met een inzet van een aan­tal dagen per week. De spe­ci­a­list in aard­ap­pel­pro­duc­ten is ui­terst te­vre­den met de ex­ter­ne pro­ject­ma­na­ger van Dapp, en voor ons was het een uit­ge­le­zen kans om te laten zien dat wij ook deze rol met suc­ces kun­nen op­pak­ken. AGF & Food In­gre­dients