Industrial Engineer | Dapp
settings-icon meer inzicht meer inzicht en beweging in je fabriek? +31(0)345 50 52 56
Dapp

Va­ca­tu­re: In­du­stri­al En­gi­neer

Ben jij geïn­te­res­seerd in lo­gis­tie­ke pro­ces­sen en daar­naast tech­nisch on­der­legd? En wil jij ons komen hel­pen bij het or­ga­ni­se­ren en re­a­li­se­ren van de ef­fi­ci­ën­tie- en groei­doel­stel­lin­gen van food­fa­brie­ken? Dan zijn we bij Dapp op zoek naar jou!

Wie zijn wij?

Dapp staat voor Dif­fe­rent Ap­pro­ach en dat ver­telt pre­cies waar wij voor staan: een on­af­han­ke­lijk tech­nisch én lo­gis­tiek ad­vies­bu­reau. Wij zijn ge­spe­ci­a­li­seerd in (in­du­stri­al) en­gi­nee­ring en pro­ject­ma­na­ge­ment in (met name) de food­in­du­strie. Dapp ken­merkt zich door het hel­pen van klan­ten in alle fa­cet­ten van de pro­ject­fa­se­ring in de food­in­du­strie. Denk hier­bij aan het maken van mas­ter­plan­nen in de de­fi­ni­tie­fa­se van een pro­ject tot aan het le­ve­ren van een ge­schik­te pro­ject­ma­na­ger in de re­a­li­sa­tie­fa­se. Hier­bij gaan tech­niek en lo­gis­tiek hand in hand.

Wat houdt wer­ken als en­gi­neer in?

De af­de­ling en­gi­nee­ring houdt zich bezig met pro­jec­ten ge­richt op zowel de lo­gis­tie­ke als de pro­duc­tie­pro­ces­sen van onze klan­ten. Door de groei van de food­in­du­strie komen onze klan­ten voor uit­da­gin­gen te staan. Denk hier­bij aan het in kaart bren­gen van de goe­de­ren­stro­men op basis van data of het (op­nieuw) cre­ë­ren van een fa­briek­slay-out.  Hier­naast voor­zie je de klant van sup­port en ben jij de spar­ring­part­ner van de klant ge­du­ren­de het pro­ject.

Samen met de klant en jouw col­le­ga's breng je eerst de hui­di­ge si­tu­a­tie in kaart. Daar­na gaan jul­lie samen aan de slag om tot de ge­wens­te in­te­gra­le eind­op­los­sing te komen. Hier­bij kan ge­bruikt ge­maakt wor­den van mo­der­ne soft­wa­re zoals Au­to­CAD, Revit, Visio en Excel. Er­va­ring met deze soft­wa­re is niet ver­eist, aan­ge­zien je dit snel op zult pak­ken tij­dens je da­ge­lijk­se werk­zaam­he­den. Het be­lang­rijk­ste vin­den wij een en­thou­si­as­te in­stel­ling en een ge­zon­de dosis leer­gie­rig­heid.

Wat breng je mee?

 • Een af­ge­ron­de uni­ver­si­tai­re op­lei­ding in een tech­ni­sche rich­ting.
 • Je grijpt uit­da­gin­gen met beide han­den aan.
 • Je be­heerst de Ne­der­land­se en En­gel­se taal.
 • Je bent ana­ly­tisch sterk en hebt af­fi­ni­teit met pro­cesop­ti­ma­li­sa­tie.
 • Je vindt het leuk om ken­nis op te doen over ver­schil­len­de in­du­strie­ën.
 • Je vindt het leuk om je vast te bij­ten in de vraag­stuk­ken van onze op­dracht­ge­vers.
 • Er­va­ring met (re­le­van­te) soft­wa­re zoals Au­to­CAD en Revit is een pré.
 • Re­le­van­te werk­er­va­ring is een pré, leer­gie­rig­heid en en­thou­si­as­me zijn een must.

Wij bie­den?

 • Een full­ti­me baan in een uit­da­gen­de set­ting.
 • Een markt­con­form sa­la­ris, ge­ba­seerd op jouw ken­nis en er­va­ring.
 • Goede se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den, waar­on­der een ruime ki­lo­me­ter­ver­goe­ding en een goede pen­si­oen­re­ge­ling.
 • Een lap­top van de zaak.
 • 25 va­kan­tie­da­gen en 8% va­kan­tie­geld.
 • Een ge­mo­ti­veerd en ge­va­ri­eerd team qua ken­nis en er­va­ring, zo leren we da­ge­lijks van el­kaar.
 • Een om­ge­ving waar groei en ont­wik­ke­ling cen­traal staan.
 • Toe­gang tot alle be­no­dig­de cur­sus­sen.

En­thou­si­ast ge­wor­den? Stuur je CV en een (korte) mo­ti­va­tie naar in­fo@d­app.nl.

Re­a­geer op deze va­ca­tu­re