Consultant / Projectmanager | Dapp
settings-icon meer inzicht meer inzicht en beweging in je fabriek? +31(0)345 50 52 56
Dapp

Va­ca­tu­re: Con­sul­tant / Pro­ject­ma­na­ger

Wij zijn op zoek naar een er­va­ren Con­sul­tant / Pro­ject­ma­na­ger die ons komt hel­pen de vraag­stuk­ken van onze klan­ten op te los­sen. Ben jij een lo­gis­tiek spe­ci­a­list, heb je af­fi­ni­teit met data sci­en­ce en vi­su­a­li­sa­tie tech­niek? Dan komen we graag in con­tact.

Wat is het doel van deze rol?

Het is onze mis­sie om te zor­gen voor (toe­kom­stig) in­zicht en be­we­ging in fa­brie­ken. Ons doel is om fa­brie­ken voor­uit te hel­pen in het nemen van de juis­te ope­ra­ti­o­ne­le én stra­te­gi­sche be­slis­sin­gen rich­ting hun uit­da­gen­de toe­komst.

Wat vra­gen wij van jou?

Een in­te­gra­le kijk op fa­brie­ken en wa­re­hou­ses zit in jouw dna. Door jouw ken­nis van lo­gis­tiek, data en vi­su­a­li­sa­tie kan je idee­ën ver­ta­len naar een ont­werp en stroop je graag je mou­wen op om ook de re­a­li­sa­tie voor el­kaar te krij­gen. Je bent voor de klant zijn/haar per­soon­lij­ke con­sul­tant / pro­ject­ma­na­ger om voor­ko­men­de vraag­stuk­ken op te los­sen. 

Je staat hier­in niet al­leen in. We pak­ken klant­vraag­stuk­ken graag als team op. We geven de klant in­zicht in hoe het met hun fa­briek is ge­steld op dit mo­ment. We doen daar­voor on­der­zoek, data ana­ly­se, si­mu­la­tie en vi­su­a­li­sa­tie m.b.t. lay­out vraag­stuk­ken, ma­ga­zijn­con­cep­ten, het op­los­sen van bott­le­necks, au­to­ma­ti­se­ring en me­cha­ni­se­ring tot en met bu­si­ness cases, toe­kom­sti­ge sce­na­rioplan­ning en mas­ter­plan­nen. En na­tuur­lijk niet te ver­ge­ten: de re­a­li­sa­tie zelf.

Wat bie­den wij jou?

  • Goede ar­beids­voor­waar­den pas­send bij jouw ken­nis en er­va­ring.
  • Top­col­le­ga's in een om­ge­ving waar pres­te­ren, groei en ont­wik­ke­len cen­traal staan.

Durf jij bij ons te komen wer­ken? Bel met Den­nis Be­ij­aard of stuur je CV naar in­fo@d­app.nl

Re­a­geer op deze va­ca­tu­re