Fulfilment | Dapp
settings-icon meer inzicht meer inzicht en beweging in je fabriek? +31(0)345 50 52 56
Dapp

Ful­fil­ment; steeds be­lang­rij­ker

Ful­fil­ment kan het best wor­den sa­men­ge­vat als de ont­vangst, de op­slag, het or­der­pic­ken en het klaar­zet­ten van de be­stel­lin­gen. Ook even­tu­e­le pro­duc­tie- en as­sem­bla­ge­ac­ti­vi­tei­ten zijn on­der­deel van ful­fil­ment. Ty­pi­sche ful­fil­ment ac­ti­vi­tei­ten zijn:

 • Wa­re­hou­sing; In­slag, op­slag en voor­raad­be­heer
 • Value added ser­vi­ce; Or­der­af­han­de­ling, as­sem­ble­ren en in­stal­le­ren, kwa­li­teits­con­tro­le, (her)ver­pak­ken en la­bel­len, be­voor­ra­ding, klan­ten­ser­vi­ce, ke­ten­co­ör­di­na­tie en maat­werk
 • Dis­tri­bu­tie; Uit­slag, trans­port, track & trace en ex­port- en dou­a­ne­af­han­de­ling
 • Re­tou­ren; Re­tour­ver­wer­king, re­pa­ra­tie en re­cy­cling, markt­plaat­sen en vei­lin­gen
 • ICT Sys­teem- en ke­ten­kop­pe­ling, rap­por­ta­ge en in­for­ma­tie

Fulfilment

De eisen die aan de kwa­li­teit van ful­fil­ment wor­den ge­steld wor­den steeds hoger. DAPP on­der­steunt food or­ga­ni­sa­ties bij het ver­be­te­ren van hun pres­ta­ties. Het moet beter, meer, snel­ler en als het even kan tegen la­ge­re kos­ten. Veel voor­ko­men­de be­hoef­ten van onze re­la­ties zijn dan ook:

 • De lo­gis­tie­ke ope­ra­tie ver­gaand flexi­be­ler maken voor door­lo­pen­de aan­pas­sing aan ver­an­de­rin­gen in mar­ke­ting- en sales (e-com­mer­ce).
 • On­der­steu­nen van e-com­mer­ce: van mul­ti­chan­nel- naar om­ni­chan­nel stra­te­gie (af­le­ve­ren any­ti­me  - any­whe­re).
 • Ver­snel­len van be­stel- en af­le­ver­pro­ces ( en zo het ver­kor­ten van de time to mar­ket).
 • Juis­te in­rich­ting van wat op basis van ef­fi­ci­ën­tie en klant­spe­ci­fiek eisen moet wor­den uit­ge­voerd.
 • Van­uit de ope­ra­tie kun­nen in­spe­len op markt/klant­re­ac­ties en/of nieu­we trends en thema's.

Pro­ject­ma­ti­ge werk­wij­ze

Elke or­ga­ni­sa­tie is uniek, daar­om heb­ben we geen stan­daard aan­pak, wel een prak­ti­sche in­steek. We kie­zen een aan­pak die bij uw si­tu­a­tie past. Een door­snee aan­pak bevat de vol­gen­de ele­men­ten:

 • Voor­on­der­zoek ge­du­ren­de en­ke­le weken;
 • In­ven­ta­ri­se­ren pro­ces­sen & knel­pun­ten;
 • Vast­stel­len DNA van de or­ga­ni­sa­tie;
 • In­zicht ver­krij­gen in ver­be­te­rings­po­ten­ti­eel;
 • Be­noe­men ob­jec­tie­ven als pro­duc­ti­vi­teit, ren­de­ment, kwa­li­teit;
 • Opzet van Plan van Aan­pak (tijd/geld/kwa­li­teit + haal­baar­heid).

Aan­pak in 6 stap­pen:

 1. Opzet pro­ject­fa­se­ring;
 2. Be­pa­len door­loop­tijd (af­han­ke­lijk van pro­jec­tom­vang en com­plexi­teit);
 3. In­rich­ten van het pro­ject­team met pro­ject­lei­der van­uit DAPP;
 4. Exe­cu­tie in pro­ject­vorm om vast­ge­stel­de de­li­ver­a­bles te be­ha­len;
 5. Au­dit­fa­se wan­neer nodig;
 6. Con­tro­le van toe­pas­sing en bij­stu­ring.

Ful­fil­ment, wat le­vert het u op?

De Ful­fil­ment pro­jec­ten die we doen heb­ben voor onze op­dracht­ge­vers onder an­de­re ge­re­sul­teerd in:

 • Ef­fi­ci­ën­tie door slim­mer in­zet­ten van fo­re­cast en an­de­re hulp­mid­de­len;
 • La­ge­re sup­ply chain kos­ten van wa­re­hou­se naar ex­pe­di­tie;
 • Ca­pa­ci­teits­ver­be­te­ring door de inzet van­uit as­sor­ti­ments­be­pa­ling naar or­der­pick beter te stroom­lij­nen;
 • In­zicht in de ope­ra­ti­o­ne­le / Value Added Ser­vi­ces­ke­ten en daar­mee maxi­ma­le stu­ring ver­krij­gen.

Con­tact

We zien er­naar uit om deze re­sul­ta­ten ook samen met u te re­a­li­se­ren! Bent u geïn­te­res­seerd in de mo­ge­lijk­he­den van Ful­fil­ment? 

Bel ons dan voor een vrij­blij­ven­de af­spraak met Den­nis Be­ij­aard via 0345 - 50 52 56 of stuur een email naar in­fo@d­app.nl.

Print hier