Insight and movement in factories | Dapp
settings-icon meer inzicht more insight and movement in your factory? +31(0)345 50 52 56

Different Approach

Dapp stands for different approach, and that tells you exactly what we stand for: a data-driven logistics engineering firm, specializing in industrial engineering and project management. We carry out our projects both for and on behalf of our clients.

Facility

Processing

Products

Packaging
Production System
transport System
Storage System
DATA & Visualization
Handling & Storage
Facility Layout

Vision on the future of factories

The factory of the future must use the available data as optimally as possible. In addition, this data must be analyzed and visualized in such a way as to provide an integrated overview of the factory's performance.

Based on this information, the correct operational and strategic decisions can be taken with regard to both the present and the future of the factory.

More details

successful PROJECTMANAGEMENt

Successfully completing a project, easier said than done.

Here at Dapp we like a challenge, so we will gladly take on your assignment with both hands.

Below is an overview of some of our clients where we have successfully realized a project.

0
completed projects in dairy
0
completed projects in fresh produce
0
completed projects in food & beverage
0
completed projects in non-food & logistics
Remia
Odin
Ynsect
Vepo Cheese
Niacet
Bouter
Heineken
Starbucks
Royal A-ware Food Group
Royal FrieslandCampina
RFC Zijerveld
Kaaspack
Kiremko
Royal Lactalis Leerdammer
Primeale United
Microsoft
Avandis CV
Cérélia
Danone
De Zuivelmakers
DOC Kaas
Hessing Supervers
Kasi Food
Vivera
Thermologistics
Synerlogic
Rousselot BV
Peka Kroef
Panelen Holland
Konings
IAmFluidics
Emmi
ODB Beverages
Rotate device Please rotate your device for an optimal experience.
Facility Layout Solution
Dapp
Facility Layout Solution
Facility Layout Solution (FLS) is a tool created by Dapp. This tool optimizes the layout of your pla... more details
Automation & Mechanization
Dapp
Automation & Mechanization
Innovation is an important part of business operations. To maintain a strong position in relation to... more details
Project management
Dapp
Project management
Managing technical and logistics projects is not something you do lightly. The knowledge is not ther... more details
Warehouse layout
Dapp
Warehouse layout
Setting up a warehouse sounds simple. You make sure you have enough racks and floor space to put you... more details
Visualization
Dapp
Visualization
The saying "a picture says more than a thousand words" will probably not sound unfamiliar to you. By... more details
Our innovation in your company?
Our innovation in your company?
CONTACT US

One moment please...

“Dapp heeft ons ondersteund bij het in kaart brengen van mogelijke verbeterpunten bij ons processing- en packstation in Marokko. Aan de hand van een grondige data analyse, uitgebreide simulatie, interviews met betrokkenen en een meerdaags bedrijfsbezoek is er door Dapp, in samenwerking met zowel Primeale United als ons processing- en packstation, een toekomstbestendig plan gepresenteerd dat aansluit op de ambities van Primeale United en waar alle betrokken partijen tevreden over zijn. “

- John Heijboer, Project manager Primeale United

“Aangezien er bij Niacet veel projecten lopen en afgerond worden om de efficiëntie en output van het equipment te verhogen, is het essentieel om de Piping & Instrumentation Diagrams op orde te hebben. Dit geldt zowel voor as-built tekeningen die niet tijdig bijgewerkt zijn als het opstellen van sloop en project P&ID’s voor lopende projecten. Deze tekeningen zijn een absolute must om stappen te maken, zo besteden we geen tijd aan het uitzoeken hoe iets zit maar aan hoe we iets kunnen verbeteren. Dapp verzorgt zelfstandig en op locatie zowel het nalopen in het veld als het intekenen van de P&ID’s en beheert voor ons de standaard als ‘key-user’.”

- Stijn Ophof, Senior Process Engineer bij Niacet BV - A Kerry Company


“Dankzij Dapp hebben wij probleemloos een grote verhuizing van ons machinepark weten te realiseren. Dapp heeft hierbij eerst een toekomstig scenario en de bijbehorende volumes voor ons geschetst, waarna er op basis van deze volumes een aantal te verhuizen machines bepaald is. Met behulp van simulatie- en 3D-software, evenals gezamenlijke brainstormsessies, is hierna een toekomstplaatje geschetst. Het eindresultaat van deze succesvolle samenwerking is een efficiënte fabriek die onze verwachtingen heeft overtroffen.”

Peter van 't Woudt, Site manager Primeale United

“Dapp heeft Bouter geholpen met het aanbrengen van structuur in het bestaande tekeningenpakket. In samenspraak met ons heeft Dapp ook onze matig gedocumenteerde rijpingslocaties in kaart gebracht middels een 3D scan die gebruikt is om zowel 2- als 3D tekeningen te kunnen vervaardigen. Deze tekeningen helpen ons om onder andere projecten gestructureerder uit te voeren. Naast voorgenoemde werkzaamheden helpt Dapp ons nog steeds met het up-to-date brengen van bestaand tekenwerk en kunnen we bij hen terecht voor het uitwerken van projecttekeningen.”

- Peter Spiegelenberg, Plant Manager Bouter Group

“Dapp heeft ons geholpen met het realiseren van ons nieuwe DC in Bleiswijk. Om tot deze realisatie heeft Dapp vanuit het netwerk ook een team van specialisten aan kunnen leveren. Hierdoor konden wij relatief zorgeloos naar het moment van oplevering toewerken. Daarnaast is het pand zeer duurzaam en schaalbaar, waardoor wij óók met oog op de toekomst vrij van zorgen zijn.”

- Otto Miltenburg, Mede-eigenaar Konings-Zuivel

“Dapp heeft ons geholpen bij het uitwerken van een masterplan voor onze fabrieken. Door de enorme groei die wij jaar op jaar doormaken kwamen we in de knel te zitten met onze beschikbare capaciteit en oppervlakte. Dapp heeft ons met data-analyses en simulatie nieuwe inzichten weten te bieden. Ook hebben wij samen met Dapp het terrein opnieuw in kunnen delen tijdens brainstormsessies. Na het uitwerken van deze verschillende opties en het naast elkaar zetten van de daarbij behorende voor- en nadelen hebben wij een weloverwogen, toekomstgerichte keuze kunnen maken."

- Cees van Driel, Manager Logistiek bij Remia CV

In 5 steps FROM DESIGN TO REALIZATION

INTEGRAL PROJECT APPROACH FOR TECHNICAL AND LOGISTICS INVESTMENT PROJECTS FROM DESIGN TO EXECUTION

1
Initiation
“Idea”
2
Definition
“what”
3
Draft
“How”
4
Realisation
“Create”
5
Close
“to maintain”
Dapp
5 steps background

Facility Layout Solution

Facility Layout Solution (FLS) is a tool developed by Dapp to generate the optimal layout for your factory. We do this based on data instead of the well-known gut feeling.

Interested in what we can do for you concerning the layout of your factory? Leave your details and we will contact you as soon as possible.

 • AVOID bottlenecks IN THE LAYOUT
 • SAVE ON TRADING COSTS
 • GET THE MOST EFFICIENT LAYOUT
 • INSIGHT IN PRODUCTION CAPACITY
 • KNOWLEDGE ABOUT CUSTOMIZING YOUR LAYOUT
 • GET SCIENTIFIC FOUNDATION
 • Integral insight into your factory
 • Clarity of impact of future scenarios
 • Better utilization of available space
 • Reducing unnecessary movements
 • Better flow between production and logistics

Dapp News

The possible pitfalls of 3D scanning

The pos­si­ble pit­falls of 3D scan­ning


The Possible Pitfalls of 3D Scanning After reading the two previous articles, you have gained a good understanding of the challenges in the food industry and how 3D scanning can assist. In this final article in our series on 3D scanning, we begin with a brief recap of the previous article, which focused on the benefits of 3D scanning, particularly in optimizing factory layouts and streamlining production and logistics processes. 3D scanning provides detailed insights into physical space and equipment, allowing factories to identify valuable insights into space utilization and potential areas for improvement. Here's an overview of the benefits that 3D scanning can offer to your factory: Optimizing Factory Layouts: Efficiently designed layouts minimize distances and promote a smooth workflow. 3D scanning provides detailed 3D models, enabling factories to optimize their machinery, workflows, and logistics, streamlining their operations. Machine Placement Planning: 3D scanning aids in planning and optimizing the placement of machines in the factory. By virtually testing with 3D models, factories can experiment with different scenarios and choose the most productive and safe machine placement. Identifying Potential Space Optimization: Beyond factory layout and machine placement, 3D scanning can identify areas where space utilization can be optimized. Scanning the entire factory reveals potential opportunities for space optimization. Streamlining Inventory Management: Inventory management is crucial in food factories, and 3D scanning helps accurately measure available space and storage capacity, optimizing the organization of goods and smoothing out order picking processes. While implementing 3D scanning technology comes with challenges such as initial costs and required expertise, the long-term benefits are significant. Factories embracing this technology can maximize efficiency, innovate, and adapt to changing consumer trends. However, success is not guaranteed for your 3D scanning project! In this final article, we outline some pitfalls related to 3D scanning, summarized briefly below. 1. Incomplete scan data The success of 3D scanning relies on the completeness of the obtained data. Incomplete scans can lead to inaccurate models and potentially incorrect decision-making. It's crucial to ensure thorough scanning of all aspects of the factory areas, including machines and spaces. We delve deeper into the possible causes of incomplete scan data in this segment and provide strategies to overcome these challenges. 2. Lack of expertise One of the major obstacles in implementing 3D scanning technology is the lack of expertise. Effectively using scanners and interpreting collected data require specialized knowledge. We explore why expertise is essential, the consequences of a lack of knowledge, and how to address this through training and collaboration with experienced professionals. 3. Costs and budget overruns While 3D scanning technology offers substantial long-term benefits, the initial costs can be high. We discuss potential costs and benefits, emphasize the importance of a realistic cost-benefit analysis, and provide insights on how to stay within budget without compromising quality. In the remainder of this article, we will delve deeper into each of these pitfalls, offering practical solutions and advice. Incomplete Scan Data: The Risks of Inaccurate Scanning Productivity Loss Inaccurate models resulting from incomplete scan data can cause significant disruptions in production processes. Imagine situations where crucial machines or transport routes are misplaced due to missing information. This can lead to unexpected downtime, delays, and inefficient resource use. Minimizing productivity loss requires a thorough approach to the scan data process. Decision-Making Errors Organizations often rely on 3D scan data for strategic decision-making regarding factory layout and equipment placement. Incomplete data, however, can lead to incorrect conclusions and decisions. For example, deciding to add extra machines based on incomplete information can result in overloading certain areas, posing potential safety risks and reduced efficiency. How to Prevent Incomplete Scan Data: Thorough Scanning Techniques Reducing the risk of incomplete data starts with scanning techniques. Ensure a detailed scanning process covering all relevant areas. Train staff to pay attention to details and identify possible blind spots. Repeated scans and cross-validation of results can increase accuracy. Control and Validation Implement strict control and validation procedures after scanning to detect and correct inaccuracies. This includes comparisons with existing floor plans, physical inspections of scanned areas, and regular updates to 3D models. Continuous validation ensures that the obtained data remains representative and reliable. These strategies form a solid foundation to minimize the consequences of inaccurate models and ensure the reliability of 3D scan data. Lack of Expertise: The Importance of Knowledge Underestimation of Technological Complexity A common mistake is underestimating the technological complexity of 3D scanning. Organizations may face unforeseen obstacles in implementing this advanced technology, ranging from selecting suitable scanners to interpreting generated data. Effectively dealing with this complexity requires an in-depth understanding of the technology. Training Needs for Staff Successfully leveraging 3D scanning technology requires well-trained staff. A lack of knowledge can lead to suboptimal scan quality, interpretation errors, and inefficient data processing. It's essential to invest in targeted training for personnel at various levels, from operators to decision-makers. Knowledge of Related Programs In addition to correctly performing 3D scanning, processing the 3D model into, for example, a 2D floor plan is an essential step in gaining the right insights into your factory. Therefore, the necessary knowledge of programs like AutoCAD is crucial to seamlessly convert your 3D models into a 2D view of your factory. Strategies to Address Lack of Expertise Specialized Education and Training Regularly organize specialized education and training for the staff. This includes hands-on training with the used scanners, interpretation of scan results, and effective integration of 3D scan data into daily operations. Collaboration with Experts Where internal expertise is lacking, consider collaborating with external experts in the field of 3D scanning technology. External consultants can provide valuable insights, both in the initial implementation and in solving complex issues. Continuous Evaluation and Improvement Implement a culture of continuous evaluation and improvement. Regularly assess the effectiveness of applied 3D scanning technology, identify bottlenecks, and adjust strategies accordingly. Overcoming the lack of expertise is crucial for the successful integration of 3D scanning technology in the food industry. It requires not only investments in technological knowledge but also in the development of the skills of the involved personnel. Costs and Budget Overruns: Balancing Investment and Returns Implementing 3D scanning technology in the food industry offers significant benefits but also comes with challenges, especially in terms of costs and budget control. In this section, we take a critical look at the financial aspects related to 3D scanning and how to keep them within limits. Initial Investments vs. Long-Term Returns  A common pitfall is focusing on the initial investments without considering the long-term benefits. While acquiring 3D scanning technology may initially incur costs, the long-term benefits, such as improved efficiency and productivity, can yield substantial returns. Hidden Costs In addition to the obvious costs of hardware and software, there are often hidden costs that can emerge during the implementation phase. These can range from staff training to adjustments to existing infrastructure. Identifying and budgeting for these hidden costs is crucial. Maintenance Costs and Upgrades  The success of 3D scanning technology depends on regular maintenance and potential upgrades. Ignoring these ongoing costs can lead to technological obsolescence and reduced effectiveness of the systems. Strategies for Effective Cost Control and Maximum Returns Thorough Cost Analysis in Advance  Conduct a detailed cost analysis before starting the implementation. Understand not only the direct costs but also indirect costs and potential risks. Flexible Budgeting  Budgets can evolve. Allow room for flexibility and adjust the budget based on new insights and changing circumstances. Controlling costs and preventing budget overruns are essential for the success of 3D scanning in the food industry. A well-thought-out financial plan lays the groundwork for a profitable implementation of this advanced technology. Dive into the Future: Transform Your Factory with 3D Scanning!  The potential of 3D scanning technology to revolutionize the food industry is undeniable. In our previous article, you learned that 3D scanning opens doors to numerous benefits, including  Optimization of factory layouts  Better planning of machine movements Identification of space optimization  Streamlined inventory management  With options like laser-based 3D scanning, Structured Light Scanning, time-of-flight scanning, and photogrammetry, various tools are available, each tailored to different factory needs. 3D scanning not only provides valuable insights into space usage and streamlined workflows but also contributes to a safer working environment. However, there are pitfalls to be vigilant about when implementing 3D scanning technologies. In this article, you've read that inaccurate scans, a lack of expertise, and misjudging (initial) costs are among the major pitfalls. You've also learned how to guard against these pitfalls. With this, we conclude our series on 3D scanning. The future of the food industry rests in the hands of those willing to embrace change. If you aim for optimized efficiency, safety in your factory, and success in an increasingly demanding market, now is the time to leap into the world of 3D scanning. Embrace this groundbreaking technology and equip your food factory with the tools it needs to thrive in the coming years. The journey to a future begins now, with 3D scanning at the helm of innovation and progress.

21 November 2023
Uitdagingen in de food; één technologie als oplossing?

Uit­da­gin­gen in de food; één tech­no­lo­gie als op­los­sing?

Addressing Food Industry Challenges: Embracing 3D Scanning for Transformation The food industry is a cornerstone of society, providing sustenance to millions of people worldwide. However, as the industry continues to evolve and expand, it faces a myriad of challenges that can hinder its ability to produce quality products efficiently and sustainably. In the previous blog post of this series, we explored these challenges in-depth, recognizing the importance of addressing them proactively to ensure the continued success and growth of the food industry. Sustainability: As environmental awareness grows, consumers increasingly seek sustainable and eco-friendly products. The food industry, with its significant environmental impact, faces mounting pressure to adopt sustainable practices. From sourcing raw materials responsibly to minimizing food waste, achieving sustainability goals requires a comprehensive and integrated approach. Food factories must implement energy-efficient processes, adopt eco-friendly packaging solutions, and explore renewable energy sources to reduce their carbon footprint and preserve natural resources. Cost Efficiency: In a competitive market, cost efficiency is a critical factor for the success of food factories. Rising production costs, fluctuating raw material prices, and increased competition put pressure on manufacturers to optimize their operations and reduce expenses. Implementing technology and automation, streamlining supply chains, and adopting lean manufacturing principles are some strategies that food factories can employ to improve cost efficiency without compromising on product quality. Optimization of Production Processes and Space Utilization: Efficient production processes and space utilization are essential for maximizing output and minimizing waste. Food factories often deal with complex production workflows and must ensure that equipment, resources, and labor are utilized optimally. By employing advanced technologies like 3D scanning and data analytics, manufacturers can analyze their production lines and factory layouts, identifying opportunities for improvement, reducing bottlenecks, and enhancing overall efficiency. Food Safety: Ensuring food safety is a non-negotiable aspect of the food industry. With consumers' growing concerns about product quality and safety, food factories must adhere to stringent regulations and maintain rigorous quality control measures. Contamination risks, allergen management, and proper hygiene practices are crucial areas that manufacturers must address to prevent foodborne illnesses and protect consumer trust. Supply Chain and Logistical Disruptions: The food industry relies heavily on an intricate global supply chain to source ingredients, packaging materials, and distribute products. Disruptions due to natural disasters, transportation issues, political instability, or other unforeseen events can cause significant challenges in maintaining a smooth supply chain. Food factories must develop robust contingency plans, foster strong supplier relationships, and invest in technology to monitor and respond to supply chain disruptions effectively. Consumer Trends and Preferences: Consumer preferences in the food industry are constantly evolving. Factors such as changing dietary habits, demand for healthier options, preference for organic and natural products, and increasing interest in sustainable and ethically sourced foods shape the market landscape. Food factories need to remain agile and adapt quickly to these shifting trends to stay relevant and competitive in the market. The interplay of these challenges creates a dynamic and complex environment for the food industry. To overcome these hurdles and thrive in this ever-changing landscape, food factories must embrace innovative technologies and solutions. In this blog post, we will delve deeper into one such game-changing technology that has the potential to revolutionize the food industry – 3D scanning. This cutting-edge technology offers a plethora of advantages, including improved food safety, increased efficiency, enhanced traceability, improved product quality, and the ability to cater to ever-changing consumer demands. Let's explore 3D scanning in detail, starting with an overview of the technology and its various types. 3D Scanning Technology: An Overview Brief History and Development of 3D Scanning The roots of 3D scanning can be traced back to the early 1960s when the first 3D profile analyzers were developed. These early scanners used light-based systems to capture 3D data points of objects, albeit with limited accuracy and resolution. Over the years, technological advancements and innovations in sensor technology have led to the development of different 3D scanning methods, greatly enhancing their capabilities and usability. In the 1980s, laser-based 3D scanning emerged as a breakthrough technology in the field. Utilizing laser beams to measure distances and create precise 3D models of objects, laser-based scanners significantly improved the accuracy and speed of 3D data capture. As computing power continued to advance, so did the processing capabilities of 3D scanning systems, enabling more complex data analysis and visualization. With the advent of structured light scanning, another leap in 3D scanning technology occurred. This method involves projecting patterns of light or stripes onto the object's surface and capturing the distortion of these patterns with cameras. Structured light scanning provided even higher-resolution 3D data, making it particularly valuable for capturing intricate details and precise geometries. This technology found applications in industries such as architecture, design, and art conservation. In recent years, time-of-flight (ToF) scanning has gained popularity, especially in consumer-grade devices like smartphones and gaming consoles. ToF scanning works on the principle of measuring the time it takes for a light signal to travel to the object's surface and back to the sensor, allowing for fast and efficient 3D data capture. Though ToF scanning may not achieve the same level of accuracy as laser-based or structured light scanning, its accessibility and ease of use make it suitable for various applications, including augmented reality and gesture recognition. How 3D Scanning Works: Basics and Principles At its core, 3D scanning is a non-contact, non-destructive process that captures the physical shape and dimensions of objects or environments. The fundamental principle of 3D scanning involves emitting a source of energy, such as laser light or structured light patterns, onto the object's surface and measuring the reflected or captured data points. In laser-based 3D scanning, a laser beam is projected onto the object's surface, and a sensor measures the time it takes for the laser light to bounce back. By combining this time-of-flight measurement with positional data from the scanner's movement, a 3D point cloud is generated, representing the object's shape and geometry. Similarly, structured light scanning projects patterns of light or stripes onto the object's surface. Cameras capture the distortion of these patterns, and specialized software processes the captured data to create a 3D model. The accuracy of the 3D model depends on the resolution of the projected patterns and the camera's ability to capture precise distortions. Types of 3D Scanning Technologies and Their Applications Laser-based 3D Scanning: Laser-based 3D scanning, also known as LiDAR (Light Detection and Ranging), utilizes laser beams to measure distances and create precise 3D models of objects. This technology is particularly useful for large-scale scanning of environments, such as agricultural fields, forests, and warehouses. In the food industry, laser-based 3D scanning can be employed for optimizing factory layouts, measuring storage capacities, and creating digital representations of machinery. For instance, when reconfiguring production lines or warehouse layouts, laser-based 3D scanning can provide accurate measurements of available space and machinery dimensions, facilitating efficient space utilization. Structured Light Scanning: Structured light scanning involves projecting patterns of light or stripes onto the object's surface and capturing the distortion of these patterns with cameras. This method is excellent for capturing high-resolution 3D data and is commonly used for small-scale scanning of objects and artifacts. In the food industry, structured light scanning can aid in quality control inspections of food products, ensuring they meet stringent standards. For example, in the inspection of intricate food items like baked goods or confectionery, structured light scanning can accurately capture surface details, ensuring product quality and consistency. Time-of-Flight (ToF) Scanning: Time-of-flight 3D scanning works on the principle of measuring the time it takes for a light signal to travel to the object's surface and back to the sensor. This type of scanning is often used in consumer-grade 3D sensors, such as those found in smartphones and gaming devices. In the food industry, ToF scanning can be utilized for fast and efficient scanning of small objects or for simple measurements. For instance, ToF scanning can aid in determining precise measurements of food ingredients, supporting recipe development and ensuring accurate portion sizes. Photogrammetry: Photogrammetry involves capturing 3D data through photographs taken from multiple angles. Specialized software processes these images to create a 3D model of the object. Photogrammetry is widely used in fields like architecture, heritage preservation, and virtual reality. In the food industry, photogrammetry can be applied to create digital prototypes of new food product designs or to generate detailed visualizations of packaging concepts. For example, food manufacturers can use photogrammetry to create realistic digital renderings of new packaging designs, allowing for a better evaluation of visual aesthetics and functionality. Each type of 3D scanning technology has its unique strengths and applications, making 3D scanning a versatile tool for the food industry. From optimizing space utilization to enhancing quality control and driving innovation, 3D scanning empowers food factories to overcome challenges and thrive in a dynamic and ever-evolving industry. Leveraging 3D Scanning for Efficiency and Space Utilization As told before, factories face a lot of challenges. Creating efficient layouts and streams for your factory is a specialism. We will thus elaborate on the specific topic of optimizing factory layouts with the help of 3D scanning. One of the primary advantages of 3D scanning technology lies in its ability to create highly accurate digital representations of the food factory and its surroundings. By scanning the physical space and equipment, food factories can gain valuable insights into space utilization and identify potential areas for improvement. The precise 3D models allow for detailed analyses of production layouts and machinery placement, enabling factories to optimize workflows and streamline operations. Optimizing Factory Layouts: The layout of a food factory plays a crucial role in its efficiency and productivity. A well-optimized layout minimizes the distance traveled by workers, raw materials, and finished products, reducing operational costs and lead times. 3D scanning can provide a comprehensive view of the factory floor, allowing managers and engineers to assess the current layout and identify potential bottlenecks or areas for improvement. By analyzing the 3D model of the factory, managers can identify inefficient pathways, congested areas, or areas with underutilized space. With this information, they can redesign the layout to create more efficient production lines, optimize storage areas, and streamline material flow. Planning for Machinery Placement: Efficient machinery placement is essential for smooth production processes. Poorly positioned machinery can lead to workflow interruptions, safety hazards, and unnecessary downtime. 3D scanning can help food factories plan and optimize the placement of machinery within the factory. By creating 3D models of existing machinery and equipment, factory managers can visualize potential layouts and test different configurations virtually. This allows them to experiment with various scenarios and choose the layout that maximizes productivity and safety while minimizing space usage. Identifying Potential Space Optimization: In addition to factory layout and machinery placement, 3D scanning can identify areas where space utilization can be optimized. Factories often have unused or underutilized spaces that can be repurposed for more efficient operations. By scanning the entire factory floor, including nooks and crannies that might be overlooked in traditional assessments, 3D scanning reveals potential opportunities for space optimization. For instance, the data generated by 3D scanning can be analyzed to identify areas where equipment could be rearranged or resized to free up valuable floor space. Additionally, the technology can highlight potential areas for expansion or the installation of new equipment, allowing factories to plan for future growth and adapt to changing production needs. Furthermore, 3D scanning can assist in developing 3D models of existing machinery and equipment, providing insight into their spatial requirements and clearances. This information is invaluable when planning the layout of new production lines or introducing additional machinery into the factory. By ensuring adequate space around machines for safe operation and maintenance, 3D scanning helps minimize the risk of accidents and injuries caused by inadequate space. Streamlining Inventory Management: Inventory management is critical for any food factory to maintain optimal stock levels and minimize waste. By 3D scanning storage areas and warehouses, food factories can obtain precise measurements of available space and storage capacity. This data allows for more accurate inventory planning, ensuring that just the right amount of raw materials and finished products are kept on hand, reducing excess inventory and waste. Moreover, 3D scanning can help optimize the organization of goods within storage areas. By virtually rearranging products in the 3D model, factories can identify the most efficient storage configurations, enabling easier access to materials and smoother picking processes. Embracing 3D Scanning: Challenges and Considerations While 3D scanning offers numerous benefits, its implementation may present challenges. Food factories must address potential obstacles, such as high initial costs and the need for specialized expertise. Acquiring and maintaining advanced 3D scanning equipment requires significant investment, but the long-term advantages often outweigh the initial costs. Additionally, training and educating the workforce on using the technology effectively is crucial for maximizing its potential. Furthermore, integrating 3D scanning technology into existing processes and workflows may require adjustments. Ensuring seamless compatibility and data exchange between 3D scanning systems and other software used in food factories is essential for a smooth transition. Another consideration is data privacy and security. 3D scanning generates a vast amount of data, including detailed 3D models of products, equipment, and environments. Protecting this data from unauthorized access and potential cyber threats is paramount, especially considering the sensitive nature of the food industry. Seize the Future: Revolutionize Your Food Factory with 3D Scanning The potential of 3D scanning technology to revolutionize the food industry is undeniable. It offers numerous advantages, from improving food safety and increasing efficiency to fostering innovation and meeting consumer demands. By adopting 3D scanning technology, food factories can unlock a world of possibilities for optimizing their operations and achieving sustainability goals. Laser-based 3D scanning, structured light scanning, time-of-flight scanning, and photogrammetry are viable options, each with specific applications tailored to different factory needs. Leveraging 3D scanning, food factories gain valuable insights into space utilization, streamlined workflows, and a safer work environment. Moreover, 3D scanning enhances quality control, ensuring only the highest quality products reach consumers, fostering trust and loyalty in the brand. It also drives innovation, enabling quick responses to changing consumer trends and staying competitive in the market. Although implementing 3D scanning may present challenges, the transformative benefits it offers are well worth the investment. To stay ahead in a competitive landscape, food factories must embrace innovation and leverage advanced technologies. The future of the food industry lies in the hands of those who dare to embrace change. So, if you seek to optimize efficiency, ensure food safety, and thrive in an increasingly demanding market, it's time to take the leap into the world of 3D scanning. Embrace this transformative technology and empower your food factory with the tools it needs to thrive in the years to come. The journey towards a more sustainable, efficient, and consumer-focused future starts now – with 3D scanning at the helm of innovation and progress. Stay tuned for our next and last blog about 3D scanning... "Incorrect 3D scanning leads to wrong strategical decisions and inefficient factory layouts with all the consequences that entails, how to prevent this?"

22 August 2023
How Technology is Reshaping the Future Food Factory

How Tech­nol­o­gy is Re­shap­ing the Fu­ture Food Fac­to­ry

The food industry plays a vital role in providing sustenance to our society. However, food factories face numerous challenges that can impede their ability to produce quality products efficiently. This publication is published in a series of 3 blogs. This is blog 1 on how the Food Industry enables new technology to be able to improve its business. The future factory cannot do without using technology to have instant insight in its efficiency and effectiveness in order to make the right day-to-day decisions as well as to make sure its development has strategic alignment. By addressing the main challenges effectively using novel technology food factories can increase efficiency, productivity, and profitability. In the upcoming blogs, we will reveal a potential solution to these challenges and discuss its potential impact on the food industry. Stay tuned for the next articles in this series! A Taste of Excellence: Exploring the Dutch Food Industry The Dutch food industry is an important sector of the Dutch economy, and it is one of the largest food exporters in the world. The industry is characterized by a strong focus on efficiency, innovation, sustainability, and food safety. The Netherlands has a highly integrated food system, with a diverse range of agricultural products produced domestically and imported from other countries. The industry is made up of a mix of large multinational corporations and smaller, specialized companies, with a strong focus on collaboration and knowledge-sharing. The Dutch food industry is known for its high-quality products, particularly in the dairy, meat, and vegetable sectors. The industry has a strong focus on sustainability, with many companies adopting sustainable production methods and investing in renewable energy and waste reduction initiatives. Food safety is also a top priority for the Dutch food industry, with rigorous safety protocols and a strong regulatory framework in place to ensure the safety and quality of food products. In recent years, the Dutch food industry has been responding to changing consumer preferences and trends, including the increasing demand for plant-based foods, organic and non-GMO foods, and locally-sourced ingredients. The industry has also been investing in new technologies and innovative production methods to improve efficiency and reduce waste. Overall, the Dutch food industry is a dynamic and innovative sector with a strong focus on efficiency, sustainability, food safety, and collaboration. Main challenges within the food industry The food industry faces several challenges. See hereafter. Sustainability: The food industry is under increasing pressure to adopt sustainable practices in order to reduce its impact on the environment. This includes reducing greenhouse gas emissions, conserving water and energy, and minimizing food waste. Does your food industry business have a documented sustainability strategy in place? Are you tracking and measuring your greenhouse gas emissions, water and energy usage, and food waste? Have you implemented any initiatives to reduce your environmental impact, such as sourcing local ingredients or using renewable energy sources? Cost and efficiency: The food industry operates on thin margins, and cost pressures can be intense. In order to remain profitable, companies must find ways to operate efficiently, minimize waste, and control costs while maintaining high levels of quality and safety. Have you analyzed your company's cost structure and identified areas where costs can be reduced? Are you monitoring and measuring key performance indicators, such as production efficiency and waste reduction, to ensure your operations are running efficiently? Have you implemented any continuous improvement initiatives to optimize processes and minimize waste while maintaining quality and safety standards? Optimization of production processes and space utilization: One of the main reasons why optimizing production processes and space utilization is such a challenge for food factories is that it requires a significant amount of time, planning, and accuracy in the preparation phase. In addition, the process of optimizing production processes and space utilization is a continuous one, which means that factories need to constantly monitor their operations and make improvements as needed. It is a critical aspect of food factory operations, and failure to do so can result in significant waste, decreased efficiency, and lost revenue.  Are there any machines that are not being used to their full potential? Is there adequate space around machines for safe operation and maintenance? Are there any opportunities for streamlining production processes or utilizing space more efficiently? Food safety: Ensuring the safety of food is a top priority for the food industry. Contamination by bacteria, viruses, chemicals, or other harmful substances can have serious consequences for public health, and outbreaks of foodborne illnesses can damage consumer confidence in the industry. Have you established and implemented a comprehensive food safety program that adheres to industry standards and regulations? Are you regularly monitoring and testing your products and facilities for potential contaminants or hazards? Have you developed contingency plans and procedures in case of a food safety incident, and are your employees trained on these protocols to respond effectively? Supply chain and logistical disruptions: The food industry relies on a complex network of suppliers, manufacturers, distributors, and retailers to get products to consumers. Disruptions to this supply chain, such as those caused by natural disasters, pandemics, or geopolitical tensions, can have significant impacts on the industry. Likewise within the factory itself, logistics needs to fully support production processes and the integral performance of the factory itself. Besides that food factories must develop effective strategies to ensure adequate space around machines. This may involve reviewing and modifying factory layouts, developing specialized access or clearance procedures, and providing workers with proper training and safety protocols. By implementing these strategies, food factories can create a safer work environment and reduce the risk of accidents and injuries caused by inadequate space around machines. Are there any instances of workers incidents? How is worker safety and machine safety covered? Are there any obstacles or narrow walkways that may impede the safe operation of machinery?  Are workers trained on proper safety protocols when operating and maintaining machinery? Are all machinery CE certified, also after revision? Consumer trends and preferences: Consumer preferences and expectations are constantly evolving, and the food industry must keep up with these changes in order to remain competitive. This includes responding to trends such as plant-based diets, organic and non-GMO foods, and locally-sourced ingredients. Have you conducted market research to stay up-to-date with changing consumer trends and preferences? Are you offering a variety of options to cater to different dietary needs and preferences, such as plant-based or gluten-free options? Have you considered incorporating organic, non-GMO, and locally-sourced ingredients into your products to appeal to health and environmentally conscious consumers? These are just a few of the challenges facing the food industry today. Addressing these challenges requires collaboration and innovation from the factory with an integral mindset. Technology can help to support this. Doing nothing to address the facing challenges is no option: but what can you do? There are several steps that the food industry can take to address the challenges it faces: Embrace technology: Technology can be a powerful tool for improving food safety, increasing efficiency, and reducing waste. The food industry can explore the use of technologies like blockchain, IoT, AI, and robotics to improve traceability, reduce food waste, and enhance operational efficiency. Adopt sustainable practices: The food industry can take steps to reduce its environmental impact by adopting sustainable practices like reducing greenhouse gas emissions, conserving water and energy, and minimizing food waste. This can involve working with suppliers, investing in sustainable packaging, and developing sustainable production processes. Prioritize food safety: Ensuring the safety of food is a top priority for the food industry. This involves implementing rigorous safety protocols, investing in food safety training, and leveraging technology to improve traceability and reduce the risk of contamination. Respond to changing consumer preferences: The food industry can stay competitive by responding to changing consumer preferences and expectations. This may involve developing new products, reformulating existing products, or adopting new production methods to meet the demand for plant-based foods, organic and non-GMO foods, and locally-sourced ingredients. Collaborate with partners: The food industry should work with trustful partners on several areas where the factory my have difficulties to have all knowledge in house. Technology is a typical area where a growing lack of knowledge appears. A factory’s mindset is to make products and not being fully aware of novel technology By taking these steps, the food industry can address the challenges it faces and build a more sustainable, efficient, and consumer-focused industry. The Digital Factory: How Technology is Transforming the Food Industry The use of technology offers several advantages to the food industry, including: Improved food safety: Technology can help the food industry improve food safety by providing real-time monitoring and data analysis to identify potential hazards, track products throughout the supply chain, and quickly respond to any safety issues. Increased efficiency: Technology can help the food industry increase efficiency and reduce waste by automating processes, optimizing supply chains, and improving inventory management. Enhanced traceability: Technology can improve traceability throughout the food supply chain, enabling companies to track products from farm to table, identify the origin of any quality or safety issues, and quickly respond to any recalls or other issues. Improved product quality: Technology can help the food industry improve the quality of its products by providing real-time data on production processes, enabling companies to identify areas for improvement and optimize their operations. Enhanced consumer engagement: Technology can help the food industry engage with consumers and build trust by providing more transparency and information about products, including their origin, nutritional content, and production methods. Innovation: Technology can drive innovation in the food industry, enabling companies to develop new products and production methods, respond to changing consumer preferences, and create new business opportunities. Overall, the use of technology can help the food industry improve safety, efficiency, traceability, quality, and innovation, enabling it to better meet the needs of consumers and stakeholders. The Future is Now: Adapting Technology for an Efficient and Sustainable Factory Technology can help the food industry optimize its operations, improve transparency, and create new business opportunities. It can enable companies to produce high-quality products that meet the needs and expectations of consumers, while also reducing environmental impact and improving the efficiency of the food system. However, it is important to note that the adoption of technology in the food sector must be done thoughtfully and carefully, with a focus on addressing the challenges and opportunities specific to the industry. The implementation of technology must also be accompanied by appropriate training and education or the right partners to ensure that it is used effectively and safely. Fortunately, there is a solution to the challenges that can help food factories achieve greater efficiency, productivity, and profitability. In the next blog post, we will explore this solution in more detail and discuss how it can be applied to the challenges food factories are up to nowadays. We believe that this solution has the potential to revolutionize the food industry, and we are excited to share it with you. Don't miss out on this opportunity to learn about the cutting-edge technology that can help your food factory achieve greater efficiency and profitability. So stay tuned for the next blog… “Embracing technology in the Food Industry, opens up new opportunities for improvement and will empower yourself with fact-based decision-making that can drive better outcomes."

16 May 2023
Ontdek de voordelen van 3D-scannen

Ont­dek de voor­de­len van 3D-scan­nen

In the world of technological innovation, 3D scanning is one of the most promising developments. This revolutionary process makes it possible to quickly, accurately and securely collect large amounts of data about an object or environment. As a result, 3D scanning offers a range of benefits to many different industries. One of the biggest advantages of 3D scanning is its speed and efficiency. Unlike traditional manual measurements, which require time and effort to collect data, 3D scanning can collect a large amount of data in a fraction of the time. This makes the process ideal for companies that want to work quickly and efficiently. Accuracy is also a key advantage of 3D scanning. Modern scanners can achieve high levels of accuracy, reducing the potential for human error in manual measurements. This is especially important in industries where precision is paramount, such as construction, industrial engineering and architecture. Safety is another important aspect of 3D scanning. Manual measurements in hard-to-reach or dangerous areas can be dangerous, but with 3D scanning, this data can be collected quickly and safely, without any danger to the operator. In addition, 3D scanning is also flexible; it can be performed remotely and can collect detailed information about an object or environment, making it useful for a wide range of applications, such as building construction, industrial engineering and architecture. 3D scanning can also produce point clouds or 3D models that can be easily shared and analyzed. This allows you to create digital twins, run simulations and detect changes over time. Finally, 3D scanning is also cost-effective; it eliminates the need for multiple visits and measurements, and also reduces the use of physical measurements and drawings. All in all, 3D scanning offers many advantages for companies that want to work quickly, accurately and safely.

24 January 2023
Beslissen op basis van data - Deel 2 - De do's & don'ts

Be­slis­sen op basis van data - Deel 2 - De do's & don'ts

Om je data succesvol te analyseren en interpreteren zijn er een paar zaken belangrijk. Deze zaken worden kort en bondig besproken in dit artikel. Op de eerste plaats is het belangrijk dat iedereen het nut van het gebruiken van data inziet. Dit betekent dat niet alleen de business analist hier belang aan hecht, maar ook de technische dienst, projectmanager en directeur. Het moet namelijk niet zo zijn dat je geld investeert in dure technologieën om hier vervolgens niet (optimaal) gebruik van te maken! Onderzoek toont aan dat bedrijven in 2018 biljoenen (!) hebben uitgegeven aan het moderniseren van hun systemen. Van deze investeringsprojecten is maar liefst 70% mislukt door een gebrek aan 'data cultuur'. De belangrijkste do is dus het creëren van een bedrijfscultuur waarin je data op waarde geschat wordt. Een grote don't is dus het doen van grote investeringen zonder duidelijke visie op wat je hiermee wilt bereiken. Om het maximale uit je data te halen is het ook belangrijk dat je weet wáár je moet zoeken. Je kunt bijvoorbeeld proberen zoveel mogelijk patronen te vinden in je data. Zijn er bepaalde weken waar je meer produceert dan normaal? En wat kan hier de oorzaak van zijn? Of misschien heb je een product dat sneller in kwaliteit verminderd dan andere producten. Ligt dit aan het product, of ligt dit misschien aan de plek waar je het product opslaat? Deze patronen geven in ieder geval een richting waarin gezocht moet worden tijdens de analyse. Daarnaast kun je ook een slag staan door de uitkomsten van je data te visualiseren.  Je kunt in onze referentieprojecten meer vinden over hoe wij jouw data visualiseren en deze zo inzichtelijk maken. Ook is het belangrijk dat je voor je data een representatieve tijdsperiode gebruikt om de beslissing op te baseren. Ga je bijvoorbeeld machinelijnen verhuizen, zorg er dan bijvoorbeeld voor dat je een piekperiode in je productie gebruikt om de omvang van de verhuizing te bepalen. Doe je dit niet, dan kom je later (waarschijnlijk) voor verrassingen te staan. 

22 November 2022

SIGN UP FOR THE LATEST FACILITY LAYOUT SOLUTION TIPS AND ADVICE YOU CAN PUT RIGHT INTO PRACTICE.

 • higher efficiency
 • new insights regarding your layout
 • save on handling costs