Non-Food & Logistics | Dapp
settings-icon meer inzicht more insight and movement in your factory? +31(0)345 50 52 56
Dapp

projects - Non-Food & Lo­gis­tics

Last pro­ject

Facility Layout Solution bij een klant in de microdeeltjes industrie Dapp

Fa­ci­li­ty Lay­out So­lu­ti­on bij een klant in de mi­cro­deel­tjes in­du­strie

Jan­u­ary 2023

Voor een klant in de mi­cro­deel­tjes in­du­strie heeft Dapp een Fa­ci­li­ty Lay­out So­lu­ti­on (FLS) stu­die uit­ge­voerd om te on­der­steu­nen bij het ver­vaar­di­gen van lay-out van een nieu­we lo­ca­tie. Deze nieu­we lo­ca­tie was een must aan­ge­zien het be­drijf de af­ge­lo­pen jaren enorm ge­groeid is en ook nog meer groei voor­zag. Door mid­del van een rond­lei­ding, ge­com­bi­neerd met een uit­ge­brei­de brain­storm kon Dapp de eisen van de klant een­vou­dig ver­ta­len naar input voor het FLS model, zelfs zon­der ab­so­lu­te data van de klant. Het ba­se­ren van een op­ti­ma­le lay-out op basis van em­pi­ri­sche data is dus ook mo­ge­lijk. De uit­komst van het model zorg­de bij de klant voor wel­ko­me nieu­we in­zich­ten, en heeft erg ge­hol­pen in de zoek­tocht naar een op­ti­ma­le lay-out. He­laas is het pro­ject we­gens an­de­re re­de­nen op de be­tref­fen­de lo­ca­tie stop­ge­zet. Ech­ter, bij de zoek­tocht naar de op­ti­ma­le lay-out op een nieu­we lo­ca­tie blij­ven de in­zich­ten en re­sul­ta­ten van FLS van sig­ni­fi­can­te waar­de.

Non-Food & Lo­gis­tics

more projects