Via DAPP beschikbare Professionals | Dapp
settings-icon meer inzicht meer inzicht en beweging in je fabriek? +31(0)345 50 52 56
Dapp

Via DAPP be­schik­ba­re pro­fes­si­o­nals

Op deze pa­gi­na vindt u een over­zicht van be­schik­ba­re pro­ject­ma­na­gers in de we­reld van de food. Wilt u over één of meer­de­re kan­di­da­ten meer in­for­ma­tie, neem dan ge­rust con­tact met u op. Wij den­ken graag mee met u over de mate van ge­schikt­heid. Vind u geen ge­schik­te kan­di­daat? Het on­der­staan­de over­zicht is geens­zins uit­put­tend. Bui­ten de hier weer­ge­ge­ven pro­fes­si­o­nals heb­ben wij veel meer be­schik­ba­re pro­ject­ma­na­gers in por­te­feuil­le. Wij komen graag in con­tact met u! 

Kan­di­daat 1

Onze kan­di­daat is een er­va­ren tech­ni­sche lijn- en pro­ject­ma­na­ger met ruim 30 er­va­ring bin­nen de voe­dings­mid­de­len­in­du­strie, farma en che­mie. Hij is een nuch­te­re en rus­ti­ge per­soon­lijk­heid met een ste­vi­ge uit­stra­ling. Deze pro­fes­si­o­nal is ge­dre­ven, zeer be­trok­ken en re­sul­taat­ge­richt. Hij com­mu­ni­ceert mak­ke­lijk van werk­vloer tot en met di­rec­tie. Door zijn di­rec­te maar rus­ti­ge en mo­ti­ve­ren­de ma­nier van lei­ding­ge­ven weet hij snel ver­trou­wen te krij­gen en daar­door veel te be­rei­ken voor en met zijn om­ge­ving. Hij heeft een be­we­zen track re­cord als Ma­na­ger En­gi­nee­ring, Pro­duc­tiema­na­ger en Pro­ject­ma­na­ger.

Be­schik­baar­heid is mo­men­teel 100%, regio Noord Hol­land, Zuid Hol­land en Utrecht.

Kan­di­daat 2 

De pro­fes­si­o­nal is een zeer ge­dre­ven ma­na­ger met ruim 20 jaar er­va­ring bin­nen de Sup­ply Chain, waar­van 6 jaar als zelf­stan­dig ma­na­ger. Hij heeft als Sup­ply Chain / Lo­gis­tics Ma­na­ger lei­ding­ge­ven­de po­si­ties be­kleed bin­nen FMCG-be­drij­ven, in de ge­zond­heids­zorg en bin­nen de trans­port- / dis­tri­bu­tie­sec­tor. Daar­naast heeft hij veel er­va­ring als (lo­gis­tiek-) pro­ject­ma­na­ger. Onze kan­di­daat is een team­play­er, zeer sterk cus­to­mer-fo­cu­sed, ana­ly­tisch sterk en ge­richt op het con­ti­nue ver­be­te­ren van pro­ces­sen. Hij heeft ruime er­va­ring met de ERP op­los­sing SAP/R3 (de mo­du­les MM, SD, PP, APO, WM, S&OP, EWM) en het CRM pak­ket Na­vi­si­on. Zijn kracht ligt in het ver­ta­len van de stra­te­gi­sche lo­gis­tie­ke visie van een or­ga­ni­sa­tie in goed werk­ba­re ope­ra­ti­o­ne­le pro­ces­sen. Samen met een team deze pro­ces­sen im­ple­men­te­ren om te komen tot ef­fi­ci­ën­te­re en ef­fec­tie­ve­re Sup­ply Chain ac­ti­vi­tei­ten bin­nen een or­ga­ni­sa­tie blijft voor hem de groot­ste uit­da­ging, waar­bij klant­ge­richt­heid, re­sul­taat­ge­richt­heid en sa­men­wer­king voor hem kern­be­grip­pen zijn.

Deze kan­di­daat is per 15 mei 100% be­schik­baar. Regio is Zuid West Ne­der­land.

Kan­di­daat 3

Zij is een Pro­ject­ma­na­ger in­no­va­tie en outsour­cing, pro­duct­ont­wik­ke­ling, team ma­na­ger, pro­duct­ma­na­ger, bu­si­ness de­vel­op­ment ma­na­ger, pro­duc­tie­op­ti­ma­li­sa­tie en trou­ble-shoo­ter, pro­ces­in­ge­ni­eur, on­der­zoe­ker en do­cent. Daar­bij heeft zij heeft brede er­va­ring met in­no­va­tie (bin­nen Food) als rode draad. Spin in het web tus­sen pro­duc­tie, R&D, mar­ke­ting/sales en de klant in een in­ter­na­ti­o­na­le set­ting. Or­ga­ni­se­ren, aan­pak­ken, in­houd, klant­ge­richt, ef­fi­ci­ën­tie, kwa­li­teit, com­mer­ci­eel, pro­duct/pro­ces­in­ter­ac­tie, coach, struc­tuur, zijn zaken waar­in zij zeer be­kwaam is.

Deze kan­di­daat heeft een be­schik­baar­heid van 60%, regio Utrecht, Noord Hol­land, Zuid Hol­land, Noord Bra­bant en Gel­der­land.

Dis­clai­mer: on­danks dat deze pa­gi­na steeds wordt bij­ge­hou­den en aan­ge­past kan het voor­ko­men dat ie­mand niet meer be­schik­baar is