Professionals 

in Food

Are you looking for a project manager? We can deliver the right professional with the right technical background. A strong project manager who blends in with the culture of your company

BRC8, de nieuwe norm in de wereld van Food

Met het uitkomen van een nieuw pakket aan richtlijnen, september 2018, vraagt BRC alle levensmiddelenproducenten vanaf eind februari dit jaar zich te certificeren volgens deze nieuwe standaard.


Het ontstaan van de BRC

In het Groot Brittannië van 1992 kwamen een aantal supermarktketens (Tesco, Safeway, Somerfield, Sainsbury) bij elkaar om zich op het gebied van de kwaliteit van voedsel te verenigen. Dat kwam voort uit de wil van deze supermarkten om door het gezamenlijk bepalen van een pakket aan eisen de kwaliteit van de door hen verkochte voedselproducten naar een hoger, veiliger niveau te brengen. Zo ontstond het British Retail Consortium (BRC). Dat pakket van eisen en normen was niet meteen beschreven. Dat name neige jaren in beslag en in 1998, na 6 jaar schrijven, publiceerde de BRC voor het eerst haar kwaliteitsnormen, die toen nog “the BRC Food Technical Standard and Protocol for food suppliers” gingen heten.

De eerste versie kende veel nadruk op het inspecteren van de gestelde kwaliteitseisen ten aanzien van de productie en de productieomgeving.

Het Consortium hield het niet bij deze versie en is sinds 1998 doorgegaan met frequent publiceren van nieuwere, verdergaande en meer uitgeschreven normen. Nieuwere versies bevatten vereisten aan een eigen intern kwaliteitsmanagementsysteem alsmede nauwkeurig uitgeschreven eisen ten aanzien van voedselveiligheid (risk analysis gekoppeld aan interne audits en management reviews).


Wereldwijde acceptatie

Deze BRC standaard werd na enige jaren goedgekeurd door het GFSI (Global Food Safety Initiative) dat in 2000 is opgericht. GFSI werd zelf opgericht als reactie op een aantal grote voedselschandalen in die jaren hetgeen leidde tot een extreem laag consumentenvertrouwen in voedselproducenten. Met GFSI  wilde de industrie het verloren vertrouwen weer herstellen. Ook het GFSI werkt met een eigen kwaliteitsnorm.

In de tussenliggende jaren zijn de BRC normen uitgerold over meer dan 130 landen. In 2016 kende de BRC meer dan 25.000 gecertificeerde bedrijven, bijna drie maal het volume van 2008. Deze groei heeft geleid tot een schatting dat er wereldwijd inmiddels meer dan 200.000 BRC-gerelateerde audits zijn uitgevoerd1.


Aankondiging van een nieuwe versie

Op 1 augustus 2018 publiceerde BRC zijde achtste versie van wat inmiddels is gaan heten “The Global Standard for Food Safety, Issue 8”. Op dat moment startte een transitiefase van 6 maanden om alle aangesloten en gecertificeerde (voedingsmiddelen)bedrijven de gelegenheid te geven over te stappen van Issue 7 naar 8. Na deze transitiefase wordt vanaf 1 februari 2019 alleen gecertificeerd op basis van de normen vastgelegd in Issue 8. De certificaten die uitgereikt zijn op basis van Issue 7 dienen te worden aangepast aan de nieuwe eisen van Issue 8.


Wat is er veranderd in Issue 8?

Ondanks dat Issue 8 een doorontwikkeling is van hetgeen werd vastgelegd in Issue 7, kunnen we stellen dat in 8 behoorlijk veel significante veranderingen worden doorgevoerd.

Wat meteen opvalt is dat er in 8 een veel grotere nadruk is komen te liggen op het commitment vanuit het management van BRC-gecertificeerde bedrijven. Er wordt in 8 doorgevraagd naar bewijs waaruit blijkt dat het topmanagement zich voor de volle 100% committeert aan de implementatie van de BRC-standaard, alsmede aan het faciliteren van het proces om tot continuous improvement te komen op het gebied van voedselveiligheid en kwaliteitsmanagement. Dit moet hand in hand gaan met het ontwikkelen en vasthouden van een actieve voedselveiligheid- en kwaliteitscultuur, ondersteund door een goed effectief kwaliteitsmanagementsysteem.  


BRC Issue 8 legt de focus op:

• uitbreiding van de vereisten voor milieumonitoring (environmental control) om het toenemende belang ervan te onderstrepen;

• productiesites aanmoedigen om hun systemen voor voedselveiligheid en -hygiëne door te ontwikkelen;

• het brengen van meer duidelijkheid ten aanzien van eisen die gesteld worden aan productiezones met een hoog risico;

• het verstrekken van duidelijkere richtlijnen voor bedrijven die diervoeding produceren;

• de wereldwijde toepasbaarheid en benchmarking van het Global Food Safety Initiative (GFSI)


Wat is de kern van de BRC Food Safety, Issue 8?

Hoe worden de hierboven genoemde accenten vertaald in operationele acties?  Er zijn 11 duidelijke vernieuwingen/veranderingen.

 1. Interne audits moeten verspreid over het hele kalenderjaar plaatsvinden.
  Toelichting. Tot nu was het plannen van interne audits een gebied dat buiten de aandacht van de BRC bleef. Dat verandert. Met Issue 8 is het nu verplicht om minstens vier verschillende audits te plannen (elke audit heeft een heldere scope) verspreid over het kalenderjaar. Hiermee wordt voorkomen dat alle interne audits dicht tegen een officiële (certificerende) audit aan gepland worden.
 2. Er dient een vertrouwelijk rapportage systeem te worden opgezet en ingericht.
  Toelichting. Niet alleen moeten de medewerkers zich bewust zijn van de verplichting die ze hebben om bewijzen van onveilige situaties te rapporteren, ze moeten ook toegang hebben tot een confidentieel rapportage systeem dat het mogelijk maakt om elke verdenking ten aanzien van productveiligheid integriteit, kwaliteit te rapporteren. Daartoe dient een proces(inclusief een beschrijving) aanwezig en ingericht te zijn.
 3. Een voedselveiligheidstraining voor teamleiders wordt verplicht.  
  Toelichting. Iedere leidinggevende van een team dat zich bezig houdt met voedselveiligheid dient aantoonbaar een verplichte voedselveiligheidstraining te hebben gevolgd. Daarnaast is het nu verplicht dat alle teamleden specifieke kennis hebben van HACCP of relevante kennis hebben van producten, processen en hiermee gemoeide risico’s.
 4. Er dienen goed omschreven voorwaarden opgesteld te worden waaraan toeleveranciers getoetst worden.
  Toelichting. In Issue 8 zijn de Leveranciersgoedkeuringen en de Leveranciersbeoordelingen it elkaar getrokken. Daarmee wordt erkend dat het twee onderscheiden manieren van leveranciersmanagement zijn. De eerste gaat in op de effectiviteit waarmee veiligheidsrisico’s ten aanzien van grondstoffen en halffabricaten worden gemanaged, de tweede zorgt voor een ongoing controle van eindproduct op basis van vooraf gesteld risico- en performancecriteria
 5. Duidelijk is hoe, waarom en waar een Root Cause Analysis plaats vindt.
  Toelichting. Root Cause Analysis werd al in Issue 6 en 7 genoemd maar nog zonder de definiëring van het hoe, waarom en het waar uitvoeren ervan. In 8 wordt nu vastgelegd dat een Root Cause Analyse moet worden toegepast om verbeteringen door te voeren in veiligheid, wetmatigheid en de kwaliteit van het product en om terugval daarvan te voorkomen.
 6. Cyber Security incidenten worden als risico erkend.
  Toelichting. Issue 8 erkent voor het eerst de risico’s die cybercriminaliteit met zich meebrengt voor de voedselveiligheid en vraagt organisaties om procedures te implementeren om cyberincidenten te documenteren en de aanwezige risico’s te managen. Het constateren vaneen event van  cybercriminaliteit kan voor een producent vanaf nu een reden zijn om over te gaan tot terugroepacties van een of meerdere producten uit de winkels of bij de consument als veiligheid, wetmatigheid en de kwaliteit van het product in het geding is.  
 7. Milieu/omgeving controle proces moet aanwezig zijn.
  Toelichting. Dit is een grote wijziging ten opzichte van Issue 7. De BRC introduceert hier de term milieu controle. Een gebied waar veel voedselproducenten nog weinig aan gedaan hebben. Deze paragraaf definieert de controle programma’s die aanwezig moeten zijn om biologische ziekteverwekkers (pathogenen) en bederf organismen te weren.
 8. Er zijn productievoorschriften voor diervoeding toegevoegd.  
  Toelichting. Diervoeding dient veilig te zijn en geschikt te zijn waarvoor het bedoeld is. Dat betekent dat productiesites voor diervoeding specifieke procedures moeten hebben voor het omgaan met ingrediënten, grondstoffen, halffabricaten die een gevaar zouden kunnen zijn voor een diersoort waar het product niet voor bedoeld is.  
 9. Er dient een volledige validatie van kookinstructies plaats te vinden.
  Toelichting. Alle kookactiviteiten tijdens productie dienen gevalideerd te zijn. Hiermee wordt afgedwongen dat voedsel dat conform de richtlijnen is bereid veilig te consumeren is.  
 10. Duidelijke eisen worden gestelde aan de high-risk, high-care en/of de omgeving van high care productiezones.
  Toelichting. De gestelde eisen zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat alle sites kunnen aantonen dat de productiefaciliteiten en -controles geschikt zijn om pathogene contaminatie van producten te voorkomen.
 11. Er zijn eisen gesteld aan handelsproducten. 
  Toelichting. Deze vereisten zijn van toepassing wanneer een productiesite voedselproducten in- en verkoopt die alleen maar worden opgeslagen op de site zonder daar te zijn vervaardigd, verwerkt of verpakt.


Ten aanzien van elke vereiste is er een evaluatiechecklist. Hierin zijn alle intenties en de bijbehorende eisen gespecificeerd. Daarnaast is er een protocol hoe te evalueren.  

Wilt u de BRC Food Safety norm (Issue 8) implementeren? Neem dan contact met DAPP op. Wij komen graag met een specialist bij u langs om u nader over het bovenstaande te informeren.


Noten

 1. De BRC heeft op dit moment 5 standaarden. In dit artikel spreken wij over de BRC Food.
  1.BRC Food
  2.BRC - IoP
  3.BRC - Opslag en distributie
  4.BRC - Agenten en handelaren
  5.BRC - Consumentenproducten
 2. De BRC heeft de normen gratis beschikbaar gemaakt in een PDF versie. Deze is te downloaden op haar website www.brcglobalstandards.com

Post a comment

Comment(s)

There are no comments yet. Be the first to post a comment

Interesse? Meld je aan voor de nieuwsbrief