Professionals 

in Food

Are you looking for a project manager? We can deliver the right professional with the right technical background. A strong project manager who blends in with the culture of your company

De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO)

Met de komst van het Covid-19 virus is van normale economische activiteit in Nederland geen sprake meer. Met de intelligente lock down zijn veel werknemers niet langer in staat hun normale werkzaamheden uit te voeren. Dat heeft een grote impact op de 1,2 miljoen zelfstandigen in Nederland. Velen van hen zitten noodgedwongen thuis, kunnen niet weken en hebben geen uitzicht op inkomen. De kosten van het levensonderhoud lopen natuurlijk wel door. Naast allerlei steunmaatregelen is door het Ministerie van SZW er ook voor deze omvangrijke groep een regeling ontworpen: de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers, ofwel TOZO 1).

Hoe werkt het om in aanmerking te komen voor ondersteuning van overheidswege?

De TOZO Regeling bestaat uit 2 delen:
1. een tijdelijke inkomensondersteuning, voor maximaal 3 maanden. Hiermee wordt het inkomen van een zzp’er aangevuld tot het sociaal minimum;
2. een lening voor bedrijfskapitaal voor ondernemers met acute liquiditeitsproblemen.


De tijdelijke inkomensondersteuning 

Er zijn diverse voorwaarden gesteld aan de verstrekking van de financiële ondersteuning.

Wanneer kom je in aanmerking? 

 • Er moet sprake zijn van inkomensschade als gevolg van de coronacrisis om in aanmerking te komen voor de TOZO. Is er geen schade, dan ontvang je geen uitkering.
 • De regeling is voor gevestigde zelfstandigen, met een minimum leeftijd vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.
 • Werk je vanuit de combinatie student – zzp dan kom je niet in aanmerking voor de TOZO regeling.
 • De aanvrager moet in Nederland woonachtig en rechtmatig verblijvend zijn.
 • De aanvrager moet de Nederlandse nationaliteit hebben of daarmee gelijkgesteld.
 • Het bedrijf of het zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend.
 • De aanvrager dient te voldoen over het boekjaar 2019 aan het urencriterium. Wat wil dat zeggen? Het betekent dat de aanvrager minimaal 1225 uur werkzaam moet zijn geweest in het eigen bedrijf of in een zelfstandig beroep. Mocht de zelfstandige na 1 januari 2019 zijn gestart in de onderneming dan moet hij in ieder geval in de periode tussen de inschrijving bij de KvK en de indiening van de aanvraag gemiddeld minimaal 23,5 uur per week aan of in zijn/haar bedrijf gewerkt hebben. Daar tellen ook de uren in mee die ten behoeve van administratie en acquisitie besteed zijn.  
 • De regeling is ook open voor dga's, mits voldaan is aan het hierboven weergegeven urencriterium. Er moet bij een dga sprake zijn van volledige zeggenschap én van het dragen van de financiële risico’s.
 • De aanvrager voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder het ingeschreven zijn in het Handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel.
 • Die inschrijving bij de Kamer van Koophandel moet vóór 17 maart 2020, 18.45 uur hebben plaatsgevonden.


De aanvraag

 • Er is geen vermogenstoets, geen levensvatbaarheidstoets en geen partnerinkomens-toets. Het kan zijn dat een gemeente daar wel naar vraagt, maar de verstrekte informatie telt niet mee in de besluitvorming.
 • De regeling is met terugwerkende kracht vanaf 1 maart in gang gezet. De aanvraag voor ondersteuning moet uiterlijk 31 mei 2020  ontvangen zijn. Dat betekent dat direct aanvragen niet nodig is.


De uitkering

 • Gedurende drie maanden wordt de ondersteuning maandelijkse verstrekt. Die drie maanden liggen in de periode van maart tot en met augustus 2020.
 • Vanwege het spoedeisende is de eerste uitkering al binnen 4 weken na aanvraag. Het is mogelijk een voorschot te ontvangen.
 • De uitkering betreft geen lening, maar is een gift. Terugbetalen is niet aan de orde. Daar is wel een uitzondering op: als jouw situatie verandert doordat je inkomen hebt gekregen in de genoemde periode, dan moet je dat zelf aangeven. Je hebt in die zin een informatieplicht. Blijkt vervolgens dat je meer ondersteuning hebt gehad dan waar je recht op had, dan moet het teveel ontvangene worden terugbetaald.
 • De uitkering is een aanvulling op het persoonlijke netto inkomen. Hoe je dat berekend? Zie onderstaande voetnoot 2).
 • Het uitgekeerde bedrag is een aanvulling tot het sociaal minimum. Tot hoeveel je per gezinssituatie max. kan worden aangevuld kun je eveneens berekenen door te klikken op voetnoot ii.   
 • De TOZO-uitkering wordt maandelijks uitbetaald en telt mee als inkomen over het jaar 2020.

De aanvraag voor de TOZO moet je online doen bij de gemeente waar jij woont. Na enige aanloopproblemen zouden inmiddels alle gemeenten klaar moeten zijn de aanvragen in ontvangst te nemen. Ben je een Nederlandse ondernemer en woon je in België of in Duitsland, klik dan op de hyperlink in Voetnoot 2 voor meer specifieke informatie.


Bedrijfskrediet

Ook hier geldt dat de aanvraag tot 31 mei 2020 bij de gemeente waarin de aanvrager woont, binnen moet zijn. Het maximaal krediet waar een aan vrager voor in aanmerking kan komen is € 10.157. De rente over dit bedrag is vastgesteld op 2%. De aflossing van dit bedrag begint niet eerder dan 1 januari 2021.
De zelfstandige aanvrager moet naar waarheid verklaren én aannemelijk maken dat er sprake is van acute liquiditeitsprobleem. Dit als gevolg van de coronacrisis.
Vooralsnog kan de aanvrager er vanuit gaan dat deze regeling tot 1 juni 2020 blijft bestaan. Dus ook wanneer de aanvrager eerst pas in mei in de financiële problemen komt, kan hij/zij op dat moment nog een aanvraag indienen.

Heb je recht op TOZO?

Het ministerie van SZW heeft een online check opgezet, zodat je snel kunt inschatten of je in aanmerking komt voor de TOZO. Aan de hand van 11 vragen geeft de online check een indicatie van het al of niet recht hebben van TOZO.

Klik hiervoor op https://krijgiktozo.nl/


Let op: Het kan zijn dat uit de beantwoording van de vragen blijkt dat je niet in aanmerking komt voor ondersteuning. Deze beslisboom geeft alleen een indicatie. Het staat je natuurlijk vrij aan om een aanvraag in te dienen bij jouw gemeente.

________________________________________

1). Voor het  berekenen van jouw inkomen, klik op: https://www.zzp-nederland.nl/corona/tozo/extra-uitleg-bedragen-tozo-wat-is-netto-inkomen-wat-is

2). Voor diepgaande informatie over de TOZO regeling klik op: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/27/tijdelijke-noodregeling-voor-zelfstandige-ondernemers-komende-week-van-start

Post a comment

Comment(s)

There are no comments yet. Be the first to post a comment

Interesse? Meld je aan voor de nieuwsbrief